• Budżet Gminy na rok 2004
  2008-02-27 13:38:53

  Dnia 6 lutego 2004 Rada Miejska w Miastku uchwaliła Budżet Gminy Miastko:

  1) Ustala się DOCHODY budżetu Gminy na 2004 r. w wysokości ogółem - 30.165.261,- zł - zgodnie z załącznikami
  2) Ustala się WYDATKI budżetu Gminy na 2004 r. w wysokości ogółem - 35.765.261,- zł - zgodnie z załącznikami

  W budżecie Gminy na 2004 r. ustala się:
  1/ przychody (z pożyczki i kredytu bank.) w wysokości - 6.000.000,- zł,
  2/ rozchody (spłata rat pożyczki) w wysokości - 400.000,- zł,
  - jako elementy równoważące budżet - zgodnie z załącznikami

  Na wydatki inwestycyjne w budżecie Gminy 2004 r. planuje się kwotę łączną 13.138.630,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w \"wykazie\" stanowiącym załączniki

  Zestawienie dochodów (dotacji) i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie w 2004 r., zamykające się równoważnymi kwotami ogółem 1.322.620,- zł - ustalono w załącznikach

  Planowane na 2004 r. przychody i wydatki komunalnych zakładów budżetowych oraz
  instytucji kultury Gminy Miastko, z określeniem przyznanych dotacji z budżetu Gminy
  - zawierają załączniki

  Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego, tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozdz. 90011) - zgodnie z załącznikami

  W budżecie Gminy wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
  napojów alkoholowych /w rozdz. 75618/ oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /rozdz. 85154/ - w równoważnych kwotach ogółem 260.000,- zł.

  Ustala się rezerwy budżetowe (rozdz. 75818) w wysokości ogółem 234.481,- zł,
  z tego:
  - rezerwa ogólna na wydatki bieżące - 134.481,- zł,
  - rezerwa celowa - oświatowa - 100.000,- zł.

  W budżecie Gminy ustala się środki na wydatki jednostek pomocniczych /sołectw i osiedli/w ogólnej kwocie 45.000,- zł (rozdz. 75095) - do podziału przez organ wykonawczy Gminy, po zasięgnięciu opinii komisji Rady Miejskiej.

  Upoważnia się Burmistrza Miastka do:
  1/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu
  planowanych środków na wydatki między rozdziałami i paragrafami - w ramach działu,
  2/ przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy,
  3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach krajowych.

  Załączniki:
  Dochody budżetu Gminy
  Wydatki budżetu Gminy
  Zestawienie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych
  Przychody i wydatki komunalnych zakładów budżetowych oraz instytucji kultury
  Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak