• Budzet Gminy na rok 2011
  2011-04-07 13:27:45

  §1

  1. Ustala się DOCHODY budżetu gminy na 2011 r. w wysokości ogółem 53.125.000,- zł
  z tego:
  a/ dochody bieżące w kwocie 46.864.362,- zł
  b/ dochody majątkowe w kwocie 6.260.638,- zł
  - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

  2. Ustala się WYDATKI budżetu gminy na 2011 r. w wysokości ogółem 61.506.600,- zł
  z tego:
  a/ wydatki bieżące i dotacje w kwocie 46.246.181,- zł
  b/ wydatki majątkowe w kwocie 15.260.419,- zł
  - zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

  §2

  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.381.600,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1) emisji obligacji komunalnych w kwocie - 7.000.000,- zł
  2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 800.000,- zł
  3) wolnych środków w kwocie - 2.084.000,- zł

  2. W budżecie gminy ustala się:
  1/ przychody - 9.884.000,- zł
  2/ rozchody (z tytułu spłaty rat kredytów) - 1.502.400,- zł
  - jako elementy zrównoważenia budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

  3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu - w kwocie 7.800.000,- zł.
  §3

  Na wydatki inwestycyjne w budżecie gminy na 2011 r. planuje się kwotę łączną 12.926.715,- zł,
  z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w "wykazie" stanowiącym załącznik Nr 4.

  §4

  Zestawienie dochodów (dotacji) i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
  i innych zadań zleconych gminie w 2011 r., zamykające się równoważnymi kwotami ogółem
  6.942.191,- zł - ujęto w załączniku Nr 5.

  §5

  Planowane na 2011 r. przychody i wydatki komunalnych zakładów budżetowych oraz instytucji
  kultury gminy Miastko - zawiera załącznik Nr 6.

  §6

  Zestawienie przyznanych na 2011 r. dotacji z budżetu Gminy obrazuje załącznik Nr 7.

  §7

  Plan wydatków na przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w 2011 r. w ramach Funduszu Sołeckiego,
  opiewający na kwotę łączną 314.939,- zł - zestawiono w załączniku Nr 8.

  §8

  W budżecie gminy na 2011 r. wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
  napojów alkoholowych /w rozdz. 75618/ w kwocie 345.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki:
  - w rozdz. 85153 w zakresie zwalczania narkomanii -40.000,- zł oraz
  - w rozdz. 85154 na zadania w dziedzinie przeciwdziałania alkoholizmowi - 305.000,- zł,
  określone odrębnie w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  oraz programie zapobiegania narkomanii.

  §9

  W budżecie tworzy się rezerwy (rozdz. 75818) w wysokości ogółem 223.365 - zł,
  z tego: a/ rezerwa ogólna na wydatki bieżące - 100.365,- zł,
  b/ rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) - 123.000,- zł.

  §10

  Upoważnia się Burmistrza Miastka do:

  1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciagu roku przejściowego
  deficytu budżetu do wysokości - 1.200.000,- zł,

  2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest
  niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy -do łącznej kwoty 100.000,- zł,

  3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących - w zakresie wynagrodzeń z pochodnymi oraz planu wydatków majątkowych - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

  4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

  §11

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

  §12

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych
  Urzędu Miejskiego w Miastku.

  pobierz załączniki

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak