• Budżet Gminy na rok 2005
  2008-02-27 13:39:37

  Uchwała Nr 1/IV/2005
  Rady Miejskiej w Miastku
  z dnia 04 lutego 2005 roku


  w sprawie budżetu Gminy Miastko na 2005 rok.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) oraz art. 109, 111, 112, 119 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) - Rada Miejska w Miastku u c h w a l a, co następuje:

  §1

  1) Ustala się DOCHODY budżetu Gminy na 2005 r. w wysokości ogółem - 31.489.629,- zł
  - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  2) Ustala się WYDATKI budżetu Gminy na 2005 r. w wysokości ogółem - 33.396.339,- zł
  - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  §2

  W budżecie Gminy na 2005 r. ustala się:
  1/ przychody (z pożyczek i kredytu bank.) w wysokości - 2.349.910,- zł,
  2/ rozchody (spłata rat kredytu i pożyczki) w wysokości - 443.200,- zł,
  - jako elementy równoważące budżet - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

  §3

  Na wydatki inwestycyjne w budżecie Gminy 2005 r. planuje się kwotę łączną 4.724.910,- zł,
  z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w "wykazie" stanowiącym załącznik Nr 4.

  §4

  Zestawienie dochodów (dotacji) i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
  i innych zadań zleconych Gminie w 2005 r., zamykające się równoważnymi kwotami ogółem
  5.469.510,- zł - ustalono w załączniku Nr 5.

  §5

  Planowane na 2005 r. przychody i wydatki komunalnych zakładów budżetowych oraz
  instytucji kultury Gminy Miastko, z określeniem przyznanych dotacji z budżetu Gminy
  - zawiera załącznik Nr 6.

  §6

  Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego, tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozdz. 90011) - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

  §7

  W budżecie Gminy wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
  napojów alkoholowych /w rozdz. 75618/ oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych
  w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /rozdz. 85154/
  - w równoważnych kwotach ogółem 275.000,- zł.

  §8

  Ustala się rezerwę ogólną budżetu (rozdz. 75818) w wysokości ogółem 106.179,- zł.

  §9

  W budżecie Gminy ustala się środki na wydatki jednostek pomocniczych /sołectw i osiedli/
  w ogólnej kwocie 48.000,- zł (rozdz. 75095) - do podziału przez organ wykonawczy Gminy,
  po zasięgnięciu opinii komisji Rady Miejskiej.

  §10

  Do uchwały budżetowej dołącza się „PROGNOZĘ DŁUGU Gminy Miastko na lata 2005 - 2013”.

  §11

  Upoważnia się Burmistrza Miastka do:
  1/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu
  planowanych środków na wydatki między rozdziałami i paragrafami - w ramach działu,
  2/ przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
  podległym jednostkom organizacyjnym Gminy,
  3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach krajowych.

  §12

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

  §13

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.
  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicach
  informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku.

  DOCHODY - część opisowa


  W budżecie Gminy Miastko na 2005 rok prognozowane dochody zamykają się ogólną wielkością 31.489.629,- zł, tj. o 9,4 % poniżej przewidywanego wykonania w roku 2004. W strukturze planowanych wpływów dochody własne wynoszą 13.135.838,- zł, tj. 41,7 %, (wzrost o 19,8 %), natomiast kwota 18.353.791,- zł, czyli 58,3 % (spadek o 22,8 %) przypada na zewnętrzne źródła finansowania, a więc dotacje celowe i subwencje, z czego potwierdzone dotacje na zadania zlecone opiewają na kwotę 5.469.510,- zł, tj. wzrost o 28,4 % - głównie w „pomocy społecznej”.

  Uzupełnieniem wyżej określonych dochodów budżetowych będą przychody – w łącznej kwocie 2.349.910,- zł, a pochodzące z tyt. uruchomienia ostatniej transzy kredytu bankowego na budowę gimnazjum /300.000,-/ , z zawnioskowanych do WFOŚiGW pożyczek na inwestycje kanalizacyjne /2.000.000,-/ oraz z ostatniej transzy pożyczki z w/w Funduszu na moderniz. oczyszczalni – 49.910,- zł.

  W ujęciu wg działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia - zaplanowano dochody budżetu Gminy, jak niżej:

  Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  - w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano na 2005 r. dochody własne z majątku Gminy w kwocie ogółem 834.000,- zł, tj. o 17 % powyżej przewid. wykonania ub.r., w czym największy udział przypada na wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy, gdyż planowana kwota 534.000,- zł stanowi aż 64 %, a wsk. dynamiki wynosi 133,5 %; w rozdziale tym skomasowano też wszystkie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - łącznie wg planu 160.000,- zł, odstępując od dotychczasowej ewidencji części tych wpływów w rozdz. 75023, stąd wsk. 139,1 %; systematycznie zmniejszają się natomiast wpływy z opłat wieczystego użytkowania nieruchomości (wsk. 75,9 %), a „zanikową” pozycją dochodów stały się wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – dlatego wsk. tylko 34,5 %.

  Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  - w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - ujęto dotację na dofinansowanie realizacji przez Urząd zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznaną w kwocie 148.500,- zł (wsk. 101,9 %);

  - rozdz. 75023 Urzędy miast igmin - przewidziano 5 %-towy odpis od dochodów budżetu państwa z tyt. realizacji zadań zleconych /wymiana dowodów osobistych/ - (60.000,- x 5 % = 3.000,- zł).

  Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTOLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - w rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy .... - ujęto do planu określone przez Krajowe Biuro Wyborcze na kwotę 3.270,- zł środki dotacji celowej na zadanie zlecone dot. prowadzenia i bieżącej aktualizacji rejestru wyborców (decyzja Nr DSŁ 3101-3/2005 z dnia 18.01.05 r.).

  Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
  - w rozdz. 75416 Straż Miejska /Gminna/ - zaplanowano wpływy z mandatów w kwocie 4.000,- zł, a więc na poziomie zbliżonym do wykonanie ub.r. - z założeniem kontynuacji aktywnej działalności kontrolnej S.M. oraz skutecznego egzekwowania należności mandatowych /kredytowych/.

  Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH - planowana na rok 2005 łączna wielkość wpływów z ujętych w tym dziale źródeł dochodów własnych Gminy opiewa na kwotę 11.460.388,- zł, a więc o 20,7 % powyżej przewidywanego wykonania w 2004 r., co jednak w głównej mierze jest rezultatem wysokiego wzrostu (wsk. aż 149,2 %) wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli tzw. dochodów z PIT-u !

  - w rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych - ewidencjonuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie tzw. karty podatkowej (realizacja poprzez U.S.), które zaplanowano w kwocie 25.000,- zł, a więc na poziomie przewid. realizacji ub.r.;

  - w rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - w 2004 r. zbiorczo były ewidencjonowane wszystkie dochody podatkowe gminy - bez podziału na osoby prawne i fizyczne.

  Po kolejnej zmianie klasyfikacji budżetowej - od 1 stycznia 2005 r. przywrócono wcześniejszą formę odrębnego ewidencjonowania dochodów podatkowych od osób prawnych i od osób fizycznych, stąd w przyjętym układzie tabelarycznym planu dochodów budżetowych formalnie brak możliwości podania wskaźników relacji wielkości planu na nowy rok budżetowy do roku poprzedniego ! Jednakże w przyjętych do budżetu na 2005 r. wielkościach poszczególnych pozycji podatków i opłat lokalnych w rozdziałach 75615 (osoby prawne) i 75616 (osoby fizyczne) kierowano się przewidywaną realizacją wpływów w roku 2004, a w podatkach występujących w obu rozdziałach - uwzględniono kształtowanie się proporcji podziału tych dochodów w latach poprzednich, tj. przed 2004 r. Ponadto - uwzględniając politykę raczej umiarkowanego wzrostu (bądź pozostawienia bez zmian) stawek podatkowych na 2005 rok, planowane wielkości wpływów podatkowych wyszacowano również raczej ostrożnie, z niewielką tylko dynamiką wzrostu. Globalnie więc suma prognozowanych na 2005 r. własnych dochodów podatk. w rozdz. 75615 i 75616 opiewająca na 5.487.000,- zł w porównaniu do przewid. wykonania ub.r. daje wskaźnik 102,9 %.

  - w rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat - zaplanowane na 2005 r. dochody w kwocie 410.000,- zł, a więc na poziomie ub.r. /wsk. 100,5 %/ obejmują: wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 275.000,- zł oraz wpływy z opłaty skarbowej - 135.000,- zł;

  - w rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach dochodowych - zaplanowany wysoki wzrost wpływów podatkowych - kwotowo 5.538.388,- zł, wskaźnikowo – 148,3 % - jest odzwierciedleniem nowych rozwiązań systemowych ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, polegających m. in. na zwiększeniu udziału gmin w podatku dochodowym, zwłaszcza od osób fizycznych (PIT) w zamian za wyeliminowanie dawniej funkcjonujących niektórych rodzajów dotacji celowych /dodatki mieszkaniowe, oświetlenie uliczne, ZFŚS b. pracowników oświaty/.

  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto do planu na 2005 r. w wysokości określonej ostatecznie w piśmie Min. Finansów z dnia 06 stycznia 2005 r., znak: ST3-4820-3/2005, tj. w kwocie 5.448.388,- zł /wsk. do wykonania 2004 r. - 149,2 %/, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota 90.000,- zł oznacza wskaźnik 8,4 % wzrostu od prognozowanej realizacji 2004 r.,
  niestety o 27 tys. zł niższej od wielkości planowanej !

  Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - zaplanowane dochody w ogólnej kwocie 11.984.388,- zł (wsk. 89,7 %) obejmują w zasadniczej części określone w wyżej przywołanym piśmie Min. Finansów z dnia 06.01.2005 r. wielkości zewnętrznych źródeł zasilania finansowego Gminy, a więc:
  - rozdz. 75801 Subwencja oświatowa - 8.707.254,- zł /wsk. tylko 89,4 %,
  z racji przyznanej w ub. roku extra subwencji na budowę gimnazjum - 665 tys. zł oraz dodatkowych środków z 1 % rezerwy subwencji oświatowej - prawie 120 tys. zł/,
  - rozdz. 75807 Subwencja wyrównawcza - 2.987.222,- zł, /wsk. 88,4 %/, na którą składają się dwie wielkości:
  - kwota podstawowa /wg dochodów podatkowych gminy/ - 1.341.506,- zł,
  - kwota uzupełniająca /wg gęstości zaludnienia w gminie/ - 1.645.716,- zł,
  - rozdz. 75831 Subwencja równoważąca 250.405,- zł /nowa pozycja doch./Sumarycznie więc wielkość przyznanych dla n/Gminy subwencji na 2005 r. jest o 392.024,- zł niższa niż w ub.r. (nie licząc subwencji na gimnazjum i występujących w 2004 r. subwencji rekompensującej i środków uzupełn.), z tego w samej subwencji oświatowej -249.142,- zł do kwoty pierwotnej 2004 r.

  - natomiast w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - ujęto dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych - szacunkowo w kwocie 40.000,- zł, a więc jeszcze mniej niż w ub.r. /80 %/
  - z uwagi na zmniejszenie stanów wolnych środków na kontach (wysokie zaangażowanie inwestycyjne)
  oraz obserwowaną politykę bardzo niskich stóp procentowych od depozytów bankowych.

  Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
  - w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - ujęto przewidywane przez placówki szkolne dochody własne /głównie z wynajmu pomieszczeń/ - łącznie w kwocie 16.750,- zł (wsk. tylko 66,6%);

  - w rozdz. 80104 Przedszkola - planuje się uzyskać dochody ogółem w kwocie 263.500,- zł /106,5 %/, z czego: - wpływy z różnych opłat (tzw. czesne) - 178.500,- zł,
  - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) 85.000,- zł;

  - w rozdz. 80110 Gimnazja - kwota 500.000,- zł stanowi ostatnią transzę z przyznanej z MENiS-u dotacji na dofinansowanie budowanej wraz z gimnazjum nowej hali sportowej (ogółem 1,7 mln zł), z przeznaczeniem na budowę boisk sportowych przy tym nowym kompleksie obiektów szkolnych w Miastku, natomiast wpływy własne z wynajmu pomieszczeń w gimnazjum /np. sklepik/ i hali sportowej wyszacowano na 27.000,- zł.

  Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - na plan dochodów ogółem 5.795.590,- zł (wsk. aż 129,0 %, kwotowo więcej o 1.302.964,- zł) składają się:
  - określone w piśmie P.U.Woj. w Gdańsku z dnia 19.01.2005 r., Nr FB. I.-3010/2/2005 dotacje celowe na 2005 rok na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej, a więc na:
  * ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) - 72.600,- zł (wsk. 181,5 %)
  * świadczenia rodzinne oraz skł. ubezp. - 4.795.860,- zł (wsk. 150,7 %)
  * składki na ubezp. zdrowotne - 38.830,- zł (wsk. 106,5 %)
  * zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezp. społ. 570.960,- zł (wsk. 86,6 %)
  * utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 251.140,- zł (wsk. 98,5 %)
  * usługi opiekuńcze - 30.450,- zł (wsk. 115,0 %)
  Razem 5.759.840,- zł ( + 29,5 % )

  - oraz przewidywane wpływy własne z najmu lokali w budynku MGOPS - 10.000,- zł, z tyt. odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze - 23.000,- zł oraz z usług noclegowni - 2.500,- zł;

  - dotacje i „subwencje” ewidencjonowane w rozdz. 85295 Pozostała działalność (w tym głównie dotacje na dożywianie uczniów) w praktyce uruchamiane są w trakcie roku budżetowego, stąd na razie ich brak
  w planie dochodów.

  Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
  - w rozdz. 85401 Świetlice szkolne /stołówki/ - ujęte są dochody własne z działalności stołówek szkolnych w kwocie ogółem 263.150,- zł (wsk. 108,1 %), w tym: z odpłatności osób
  korzystających ze stołówek - 29.300,- zł z odpłatności za wyżywienie (tzw. wsad do kotła) - 233.850,- zł.

  Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  - w rozdz. 90020 Wpływy i wydatki środków z opłat produktowych - ujęto przewidywane wpływy z opłaty produktowej - w kwocie 7.000,- zł (wsk. 106,8 %).

  Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
  - w rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej - ujęto zaplanowane na 2005 r. dochody własne w działalności Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Miastku w kwocie ogółem 178.600,- zł, tj. wsk. aż 330,5 % do przewid. wykonania ub.r., a wiąże się to z wdrażaniem od 2005 r. nowych zasad odpłatności przez kluby sportowe (i nie tylko) za korzystanie z obiektów, głównie hali sportowej.

  WYDATKI - część opisowa


  Ogólna wielkość planowanych wydatków w budżecie Gminy na rok 2005 opiewa na kwotę
  33.396.339,- zł, co w relacji do przewid. wykonania wydatków w 2004 r. oznacza spadek o 18,4 %,
  a wiąże się to ze znaczącym spadkiem nakładów inwestycyjnych, dla których wsk. dynamiki
  wynosi tylko 31,7 % (plan wydatków bieżących i dotacji jest wyższy o 10,3 %).
  Plan wydatków budżetowych ogółem jest wyższy od sumy prognozowanych dochodów (31.489.629,- zł)
  o kwotę 1.906.710,- zł, a źródłem pokrycia tego deficytu - wskaźnikowo wynoszącego tylko 6,1 %
  /przy granicznym - 29,3 %/ - będą przychody z kredytu i pożyczek, opiewające na kwotę 2.349.910,- zł.
  Ponadto w budżecie ujęto rozchody związane z rozpoczęciem spłaty kredytu bankowego zaciągniętego
  na inwestycję gimnazjalną - 333.200,- zł oraz spłatę pożyczki na oczyszczalnię w Dretyniu - 110.000,- zł
  (warunkującą umorzenie pozostałych 35 % zadłużenia - 490 tys. zł) - łącznie 443.200,- zł.
  Tabelarycznie, wraz z tzw. „zrównoważeniem budżetu” powyższe globalne wielkości budżetowe
  obrazuje załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2005 r.

  W ujęciu wg działów i rozdziałów w budżecie na 2005r. ustalono następujące przeznaczenie środków:

  Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
  - w rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki w kwocie 300.000,- zł przewidziano jako środki własne na realizację inwestycji zgłoszonej do ZPORR, a dotyczącej:
  * budowy wodociągu w m. Pasieka (kier. Szczecinek) - 300.000,- zł;

  - w rozdz. 01030 Izby rolnicze - zaplanowano środki do odprowadzenia na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku - z tytułu ustawowego 2 %-owego odpisu od planowanych wpływów z podatku rolnego, tj. szacunkowo w kwocie 5.685,- zł;

  - w rozdz. 01095 Pozostała działalność - w ogólnej kwocie wydatków 35.000,- zł mieszczą się środki na nagrody w dorocznym konkursie „Piękna wieś” - 26.000,- zł oraz na popularyzację i doskonalenie wiedzy rolniczej - 9.000,- zł.

  Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  - w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - na bieżące utrzymanie, konserwacje i remonty dróg lokalnych zaplanowano kwotę 210.000,- zł, a więc o 25,1 % więcej niż wielkość wydatków bieżących za 2004 r., w tym 40 tys. jako ewent. wkład własny na zadania dofinans. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych; kwota 880.000,- zł w wydatkach inwestycyjnych przewidziana jest na realizację n/w zadań:
  * budowa drogi dla terenu przemysłowego osiedla Zatorze - 200.000,- zł,
  * przebudowa ul. Rybackiej wraz z uzbrojeniem - 650.000,- zł,
  * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Owocowej w Miastku i drogi w m. Dretyń - 30.000,- zł.

  Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  - w rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ujęto dotację dla MZGKiM w Miastku na dofinansowanie bieżących kosztów eksploatacyjnych zasobów mieszkaniowych - w kwocie 150.000 zł, tj. zgodnie z ustaleniami „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003 - 2007”, zatwierdzonego uchwałą Nr 66/IV/2003 Rady MiG Miastko z 29.08.2003 r.;

  - w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwotę 115.000,- zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z nabywaniem nieruchomości do zasobów mienia komunalnego, a także na koszty wyrysów i map, opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia w prasie itp., natomiast w wydatkach inwestycyjnych ujęto kwotę 285.000,- zł z przeznaczeniem na:
  * zakup i adaptację obiektu pod potrzeby lokali komunalnych lub socjalnych - 250.000,- zł,
  * oprac. dokumentacji i adaptację na cele mieszkalne lokali komunalnych (b. biblioteka w Dretyniu i ul. Dworcowa 26-27-28 w Miastku) - 35.000,- zł;

  - w rozdz. 70095 Pozostała działalność - wyodrębniono środki - łącznie 50.000,- zł, z przeznaczeniem na ewent. opłaty czynszowe z wyroków sądowych z tyt. braku lokali socjalnych, koszty remontów lokali gminnych, tzw. szkody zalaniowe oraz koszty nadania nazw ulic w m. Pasieka, opłaty za lokal
  „Pomocnej Dłoni” itp.

  Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
  - w rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - na zmianę planów zagospodarowania ujęto kwotę łączną 120.000,- zł (dot. kilku miejscowych planów zagospod. przestrzennego pod potrzeby rozwoju infrastrukturalnego gminy - wg odrębnego wykazu Referatu AU);

  - w rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan środków na wydatki związane z podziałami i wytyczaniem działek, wznowieniem granic, rozgraniczaniem nieruchomości, wyceną i inwentaryzacjami nieruchomości itp. - ustalono w kwocie ogółem 65.000,- zł.

  Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  - w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 148.500,- zł stanowi częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i została przyjęta do planu zgodnie z budżetem P.U.Woj. w Gdańsku na 2005 r.;

  - w rozdz. 75022 Rady miast i gmin - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, tj. Rady Miejskiej w Miastku na 2005 r. założono kwotę 240.000,- zł (wsk. 111,6 %);
  (w tym środki na diety radnych - 157.000,- zł i sołtysów - 8.000,- zł, razem 165 tys. zł);

  - w rozdz. 75023 Urzędy miast i gmin - na wydatki w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miejskiego
  do planu 2005 r. przyjęto kwotę ogółem 2.920.000,- zł (wsk. 107,5 %), z tego: na wynagrodzenia
  z pochodnymi - 2.180.000,- zł, a na wydatki rzeczowe - 740.000,- zł, w tym: remont i modernizacja
  wyposażenia sali herbowej - 60 tys. zł;

  - w rozdz. 75058 Działalność inform. i kulturalna za granicą - na kontynuację współpracy Gminy Miastko z zagranicą, głównie z partnerskim m. Bad Falingbostel w Niemczech przewidziano środki
  w kwocie 8.000,- zł;

  - w rozdz. 75095 Pozostała działalność - ujęta do planu wydatków w 2005 r. kwota 140.000,- zł
  obejmuje środki na:
  - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin. publ., wspierających
  - wykonywanie zadań własnych gminy (stowarzyszenia i inne) - 10.000,- zł,
  - wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych Gminy Miastko - 65.000,- zł,
  - dofinans. wydatków rzeczowych rad sołeckich i zarządów osiedli - 48.000,- zł,
  - nagrody dla wyróżnionych uczniów i sportowców przyznawane
  tradycyjnie na zakończenie roku szkolnego - 7.000,- zł,
  - pomoc w wypadkach losowych (np. dla pogorzelców) i inne - 10.000,- zł.

  Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTOLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
  - w rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy - po stronie wydatków ujęto wykorzystanie przyznanej dotacji celowej na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców - w kwocie 3.270,- zł.

  Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
  - w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - figurują środki na bieżące funkcjonowanie działających w Gminie Miastko jednostek OSP - w łącznej kwocie 191.000,- zł /wsk. 92,3 %/, z podziałem na:
  wynagrodzenia z pochodnymi - 83.000,-zł, wydatki rzeczowe - 108.000,- zł;

  - w rozdz. 75416 Straż Miejska - na wydatki bieżące związane z działalnością Straży planuje się kwotę 90.000,- zł (wsk. 104,0 %), z tego: wynagrodzenia i pochodne - 78 tys., rzeczówka - 12 tys. zł.

  Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
  - w rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych - kwota 130.000,- zł (wsk. 104,0 %) obejmuje środki na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych z tyt. inkasa podatków i opłat lokalnych, jak również wydatki związane z drukiem niektórych dokumentów, np. kart parkingowych.

  Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
  - w rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst - wydatki na obsługę długu z tyt. kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 450.000,- zł, a wysoki wsk. wzrostu – 135,5 % wiąże się ze spłatą odsetek od pełnej kwoty pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na modernizację oczyszczalni w Miastku, ewent. nowych pożyczek na kolektory sanitarne, jak również od kredytu na budowę Gimnazjum
  w Miastku.

  Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
  - w rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - do planu ujęto rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 106.663,- zł, co stanowią 0,32 % planowanych wydatków budżetu na 2005 r. (max. 1 % !).

  Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - przy zmniejszenia ogólnej wielkości subwencji oświatowej na 2005 r. o prawie 250 tys. zł do roku 2004 (bez subwencji na dofinans. budowy gimnazjum), przyjęty do budżetu plan wydatków bieżących w tym dziale w kwocie ogółem 11.762.450,- zł jest w relacji do przewid. wykonania 2004 r. o 3,7 % wyższy, co wskazuje na kolejne wyższe „dokładanie” własnych środków budżetowych na finansowanie oświaty - ponad subwencję oświatową.
  potwierdza to także zwiększenie o 1,5 % planu wydatków w drugim członie „oświaty”, tj. w rozdz. 85401 Świetlice szkolne /+stołówki/.

  - w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - łączny budżet wszystkich siedmiu funkcjonujących w gminie Miastko szkół podstawowych ustalono w kwocie 6.718.500,- zł, tj. o 4,1 % powyżej ub.r., przy czym podział środków budżetowych w większym stopniu zabezpiecza potrzeby płacowe /kwota 5.507.670 zł, wsk. 106,6 %/, przy zmniejszeniu o ca 115 tys. zł (-9,8 %) tzw. rzeczówki - do kwoty 1.060.830,- zł. W powyższym planie wydatków mieszczą się również środki na funkcjonowanie tzw. „0-ówek”, ewidencjonowane w ub. roku w rozdz. 80104 razem z przedszkolami - kwota rzędu 255 tys. zł;
  Uwaga: występująca w rozdz. 80101 pozycja: 2. Dotacje dotyczy środków przewidzianych dla funkcjonującej na zasadach tzw. małej szkoły placówki oświatowej w Kamnicy.

  - w rozdz. 80104 Przedszkola - plan wydatków w kwocie 1.379.280,- zł (wsk. 87,5 % zniekształcony z tyt. przeniesienia środków na klasy „0”-we do szkół!) obejmuje środki na działalność przedszkoli (w tym: z ich dochodów własnych pochodzić będzie kwota 263.500,- zł), z podziałem: wynagrodzenia z pochodnymi - 1.033.870,- zł i wydatki rzeczowe - 345.410,- zł.

  - w rozdz. 80110 Gimnazja - planowane środki na wydatki bieżące w kwocie 3.037.670,- zł są z oczywistych względów wyższe aż o 12,5 % od budżetu 2004 r., na co rzutuje przede wszystkim istotny wzrost potrzeb w wydatkach rzeczowych - o prawie 150 tys. zł (wsk. 147,0 %) - w związku z funkcjonowaniem gimnazjum już przez pełen rok w nowej siedzibie przy ul. Wrzosowej, natomiast na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę - 2.571.980,- zł, tj. wzrost tylko o 7,9 %.

  Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.100.000,- zł dotyczą końcowych elementów zewnętrznych (boiska i drogi) oraz zakończenia wyposażenia oddanego do użytku w 2004 r. nowego gimnazjum i hali sportowej w Miastku.

  - w rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przewidziano środki finansowe na poziomie 2004 r. tj. w kwocie ogółem 560.500,- zł (wsk. tylko 100,9 %), z czego przypada na:
  - wydatki związane z eksploatacją autobusu szkolnego /Sz.P. Dretyń/ - 114.000,- zł,
  - koszty zakupu biletów i zwrotu kosztów dowozu uczniów do szkół - 446.500,- zł;

  - w rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyodrębniono środki w kwocie 60.000,- zł, tj. w wysokości 1 % przewidywanego funduszu wynagrodzeń nauczycielskich na 2005 r. - zgodnie z art. 70a ustawy „Karta Nauczyciela”, przy czym kwota ta obejmuje także środki na dokształcanie nauczycieli „świetlic szkolnych”, a więc bez odrębnego określania planu w rozdz. 85446;

  - w rozdz. 80195 Pozostała działalność - zaplanowano środki na dofinans. kosztów obsługi PKZ-P pracowników „oświaty” - w kwocie 6.500,- zł.

  Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
  - w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan środków na realizację zadań w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustalono w kwocie 275.000,- zł, (a więc w wysokości prognozowanych wpływów z opłat „koncesyjnych” na sprzedaż alkoholu), co w relacji do wydatków ub.r. oznacza wskaźnik 111,8 %.

  Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wydatki na zadania w zakresie pomocy społecznej opiewają łącznie na kwotę 7.219.400,- zł i są aż o 23,2 % wyższe od realizacji w 2004 r., w czym
  największy udział - zarówno w wielkości bezwzględnej, jak i wskaźnikowo - mają ogromne środki na nowe, realizowane od maja 2004 r. zadanie zlecone dot. wypłaty zasiłków rodzinnych - r. 85212.

  - w rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia - kwota 120.600,- zł przeznaczona jest na koszty funkcjonowania nowo uruchamianej placówki - Środowiskowego Domu Samopomocy przy MGOPS w Miastku, z czego: z przyznanej dotacji celowej - 72.600,- zł, a z budżetu gminy - 48.000,- zł;

  - w rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki ubezp. .... - wielkość planu wydatków w kwocie 4.795.860,- zł odpowiada w całości przyznanej dotacji celowej, wyższej o 50,7 % w stosunku do ub.r.;

  - w rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przewidziana jest kwota równa również przyznanej dotacji - 38.830,- zł /wsk. 106,5 %/;

  - w rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. - w planowanej kwocie wydatków 684.520,- zł /wsk. 89,9 %/ z dotacji celowych pochodzić będzie kwota 570.960,- zł, a z budżetu gminy - 113.560,- zł;

  - w rozdz. 853215 Dodatki mieszkaniowe - plan wydatków ustalono w kwocie 700.000,- zł, a więc o 2,5 % powyżej wykonania w 2004 r. - z założeniem kontynuacji zaostrzonej kontroli uprawnień do tychże dodatków - zwłaszcza, iż od ubiegłego roku wypłacane są one w całości z własnych środków budżetu gminy (bez dotacji);

  - w rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowne wydatki w wysokości 518.370,- zł /93,0 %/ pochodzić będą z dotacji P.U.Woj. - w kwocie 251.140,- zł, a z budżetu gminy - 267.230,- zł (w tym:
  10.000,- zł to dochody własne MGOPS - z wynajmu lokali);

  - w rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuncze - kwota planowanych wydatków ogółem 152.900,- zł /wsk. 101,8 %/ obejmuje: środki dotacji celowej - 30.450,- zł, środki z budżetu gminy - 122.450,- zł (w tym: z wpływów z odpłatności podopiecznych - 23.000,- zł oraz 250,- zł z 5 %-owego odpisu od dochodów b.p. z odpłatności za specjalist. usługi opiekuńcze);

  - w rozdz. 85295 Pozostała działalność - w kwocie planowanych wydatków 208.320,- zł mieszczą się tylko własne środki budżetu gminy na dożywianie uczniów - 156.820,- zł oraz na funkcjonowanie noclegowni dla bezdomnych – 51.500,- zł (z wydłużeniem jej funkcjonowania do 9 m-cy), natomiast decyzje o dotacjach, w tym zwłaszcza na dożywianie w szkołach pojawią się dopiero w trakcie roku budżetowego - stąd wsk. tylko 62,6 %.
  uwaga: plan „dotacji” ze środków budżetu gminy na 2005 r. w poszczególnych rozdziałach pomocy społecznej ustalono metodą waloryzacji wielkości z 2004 r. wskaźnikiem 103 %.

  Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
  - w rozdz. 85401 Świetlice szkolne - zaplanowana kwota wydatków ogółem 908.745,- zł /wsk. 101,5 %/ obejmuje środki na działalność nie tylko świetlic szkolnych, lecz także stołówek przy szkołach podstawowych i gimnazjum, stąd też w łącznej kwocie środków finansowych mieszczą się dochody własne stołówek - zaplanowane na 2005 r. w kwocie ogółem 263.150,- zł - z podziałem środków na potrzeby płacowe 581.060,- zł i wydatki rzeczowe 327.685,- zł.

  Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  - w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe w kwocie 2.119.910,- zł przewidziano jako środki na realizację n/w zadań inwestycyjnych:
  * Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Miastku
  - zakończenie I etapu -99.910,- zł,
  * Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla Trójkąt i m. Węgorzynko - 950.000,- zł,
  * Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla Zatorze i m. Pasieka - 900.000,- zł,
  * Budowa kanalizacji sanitarnej dla m Łodzierz - 170.000,- zł;
  uwaga: trzy ostatnie tytuły dot. inwestycji zgłoszonych do dofinansowania w ramach ZPORR.

  - w rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i gmin - na bieżące wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania czystości ulic, placów i chodników, tzw. akcję zimową, „sprzątanie świata”, ewent. wywóz padliny itp. zaplanowano środki w kwocie 160.000,- zł /wsk. 110,3 %/, a w wydatkach inwestycyjnych ujęto:
  * zakup wagi na komunalne wysypisko śmieci w Gatce - 40.000,- zł (z założeniem ewentualnego uzupełnienia środków z GFOŚiGW);

  - w rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - przewiduje się wydatkować kwotę 35.000,- zł, tj. o 15 tys. zł więcej niż w 2004 r. /wsk. 175,0 %/, głównie z uwagi na potrzebę zakupu nowych kosiarek - w miejsce dotychczasowych, bardzo mocno wyeksploatowanych;

  - w rozdz. 9013 Schroniska dla zwierząt - ujęto kwotę 15.000,- zł na cele opieki nad bezpańskimi psami,
  w formie stałej rocznej umowy ze schroniskiem dla zwierząt na wyłapywanie wałęsających się psów;

  - w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowana kwota 675.000,- zł /wsk. 102,0 %/ obejmuje środki na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego, jak również na spłatę zobowiązań z tyt. „kredytowego” sfinansowania kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Miastko;

  - w rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - przewidziano dotację celową inwestycyjną w kwocie 200.000,- zł dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku z przeznaczeniem na:
  * zakup używanego samochodu czyszcząco-płuczącego,
  * budowa studni rezerwowej w Rolach;

  - w rozdz. 90095 Pozostała działalność - ujęte zostały środki na zatrudnienie i organizację prac interwencyjnych - w kwocie 700.000,- zł, a więc w wysokości pierwotnego budżetu w 2004 r., z podziałem: wynagrodzenia z pochodnymi - 530.000,- zł, wydatki rzeczowe - 170.000,- zł, uwaga: zakres rzeczowy zadań - do odrębnego ustalenia w tzw. harmonogramie prac interwencyjnych.

  Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan wydatków na 2005 r.
  w kwocie ogółem 743.700,- zł obejmuje:
  - w rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - środki na organizację imprez kulturalno - rekreacyjno - promocyjnych - w kwocie 65.000,- zł („preliminarz” imprez - do odrębnego ustalenia)
  oraz środki na utrzymanie (energia) i remonty świetlic wiejskich - łącznie 15.000,- zł;

  - w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku w kwocie 313.200,- zł naliczono wsk. 103 % pierwotnej dotacji na 2004 r. (a więc bez dotacji 50 tys. zł na wymianę krzeseł w sali kinowej) oraz przyznaniem dodatkowo kwoty 32 tys. na obsadę etatu i zakup sprzętu na potrzeby realizacji zadań informacyjnych o działalności lokalnego samorządu, w tym programów poprzez telewizję kablową;

  - w rozdz. 92116 Biblioteki - dotację na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Miastku w kwocie 350.500,- zł ustalono również wsk. 3 %-owego wzrostu do pierwotnej dotacji z 2004 r., czyli bez otrzymanej ekstra-dotacji 5 tys. zł z Min. Kultury na powiększenie księgozbioru.

  Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
  - w rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej - zaplanowana na 2005 r. kwota wydatków w wysokości 505.000,- zł (wsk. 103,9 %) obejmuje środki na funkcjonowanie jednostki Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Miastku, z podziałem na: wynagrodzenia i pochodne
  - 327.440,- zł, wydatki rzeczowe - 177.560,- zł;

  - w rozdz 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na realizację zadań gminy w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - poprzez stosowne umowy z klubami sportowymi - zaplanowano łącznie kwotę 294.500,- zł, a wysoki wsk. wzrostu – 169,3 % wiąże się z wprowadzanymi zmianami w odpłatności przez kluby sportowe za korzystanie z obiektów sportowych w/w Ośrodka

  Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej
  Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej
  Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
  Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
  Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
  Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
  Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
  Prognoza długu na lata 2005 - 2014

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak