• Budżet Gminy na rok 2006
  2008-02-27 13:40:35

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) oraz art. 165, 167, 168 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) - Rada Miejska w Miastku u c h w a l a, co następuje:

  §1

  1) Ustala się DOCHODY budżetu Gminy na 2006 r. w wysokości ogółem - 34.645.218,- zł
  - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  2) Ustala się WYDATKI budżetu Gminy na 2006 r. w wysokości ogółem - 34.950.791,- zł
  - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  §2

  W budżecie Gminy na 2006 r. ustala się:
  1/ przychody ( z pożyczek ) w wysokości - 1.599.973,- zł,
  2/ rozchody (spłata rat kredytu i pożyczki) w wysokości - 1.294.400,- zł, - jako elementy równoważące budżet - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

  §3

  Na wydatki inwestycyjne w budżecie Gminy 2006 r. planuje się kwotę łączną 4.859.987,- zł,
  z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w "wykazie" stanowiącym załącznik Nr 4.

  §4

  Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - określa załącznik Nr 5.

  §5

  Zestawienie dochodów (dotacji) i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie w 2006 r., zamykające się równoważnymi kwotami ogółem 6.708.545,- zł - ustalono w załączniku Nr 6.

  §6

  Planowane na 2006 r. przychody i wydatki komunalnych zakładów budżetowych oraz instytucji kultury Gminy Miastko, z określeniem przyznanych dotacji z budżetu Gminy
  - zawiera załącznik Nr 7

  §7

  Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego, tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozdz. 90011) - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

  §8

  W budżecie Gminy na 2006 r. wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
  napojów alkoholowych /w rozdz. 75618/ w kwocie 275.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki:
  - w rozdz. 85153 w zakresie zwalczania narkomanii - 20.000,- zł oraz
  - w rozdz. 85154 na zadania w dziedzinie przeciwdziałania alkoholizmowi - 255.000,- zł,
  określone odrębnie w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  oraz zapobiegania narkomanii.

  §9

  Ustala się rezerwę ogólną budżetu (rozdz. 75818) w wysokości ogółem 101.644,- zł.

  §10

  W budżecie Gminy ustala się środki na wydatki jednostek pomocniczych /sołectw i osiedli/
  w ogólnej kwocie 60.000,- zł (rozdz. 75095) - do podziału przez organ wykonawczy Gminy,
  po zasięgnięciu opinii komisji Rady Miejskiej.

  §11


  Do uchwały budżetowej dołącza się „PROGNOZĘ DŁUGU Gminy Miastko na lata 2006 - 2013”.

  §12

  Upoważnia się Burmistrza Miastka do:
  1/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych środków na wydatki między rozdziałami i paragrafami - w ramach działu,
  2/ przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy,
  3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach krajowych.

  §13

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.


  §14

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku.

  DOCHODY - część opisowa


  W budżecie Gminy Miastko na 2006 rok prognozowane dochody zamykają się ogólną wielkością 34.645.218,- zł, tj. o 1,5 % powyżej przewidywanego wykonania w roku 2005.
  W strukturze planowanych wpływów dochody własne wynoszą 13.424.112,- zł, tj. 38,7 %, (spadek
  o 4,1 %), natomiast kwota 21.221.106,- zł, czyli 61,3 % (wzrost o 5,4 %) przypada na zewnętrzne
  źródła finansowania, a więc dotacje celowe i subwencje, z czego potwierdzone dotacje na zadania
  zlecone opiewają na kwotę 6.708.545,- zł, tj. wzrost aż o 14,0 % - głównie w „pomocy społecznej”.

  Uzupełnieniem wyżej określonych dochodów budżetowych będą przychody z tyt. uruchomienia
  transz pożyczki z BGK na prefinansownie kanalizacji „Zatorza” (580.973,- zł) oraz z przyznanych
  z WFOŚiGW pożyczek na inwestycje kanalizacyjne (1.019.000,- zł) - łącznie 1.599.973,- zł.

  W ujęciu wg działów, rozdziałów i źrodeł pochodzenia - zaplanowano dochody budżetu Gminy, jak niżej:

  Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
  - w rozdz. 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
  wiejskich - kwota 101.190,- zł oznacza przyznane dofinansowanie - wg umowy Nr L/01/149/2005
  z dnia 19 października 2005 r. - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego na realizację
  w zakresie działania „Pilotażowy Program Leader +” projektu: Lokalna Grupa Działania „Wrzeciono”
  źródłem aktywizacji społeczności lokalnej Gminy Miastko i Trzebielino.

  Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  - w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - ujęto dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego
  w kwocie 40.000,- zł, a więc o 21,3 % poniżej wpływów w 2005 r.

  Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  - w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano na 2006 r. dochody
  własne z majątku Gminy w kwocie ogółem 788.000,- zł, tj. o 13,1 % poniżej wykonania ub.roku,
  w czym największy udział przypada na wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy, gdzie
  planowana kwota 543.000,- zł stanowi aż 68,9 %, jednak wsk. dynamiki wynosi tylko 86,2 %.
  Ze znaczną dynamiką zaplanowano wpływy z opłat wieczystego użytkowania nieruchomości - 113 %
  i wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - o 14,5 %, natomiast
  w dochodach z najmu i dzierżawy założono spadek o 28,3 % - m. in. z tyt. wyłączenia z dzierżawy
  gruntów pod garażami ul. Chrobrego - Rybacka oraz terenu na ul. Armii Krajowej („Kodek” i inne).

  Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  - w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - ujęto dotację na dofinansowanie realizacji przez Urząd
  zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznaną na 2006 r. w kwocie 154.800,- zł
  (wsk. 104,2 %) oraz dodatkowo 5.000,- zł na zakupy inwestycyjne (np. komputery);

  - a w rozdz. 75023 Urzędy miast i gmin - przewidziany w ustawie o dochodach jst 5 %-towy odpis
  od dochodów budżetu państwa z tyt. realizacji zadań zleconych (55.000,- x 5 % = 2.750,- zł).

  Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTOLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
  - w rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy .... - ujęto do planu określone wstępnie
  przez Krajowe Biuro Wyborcze na kwotę 3.260,- zł środki dotacji celowej na zadanie zlecone
  dot. prowadzenia i bieżącej aktualizacji rejestru wyborców.

  Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
  - w rozdz. 75416 Straż Miejska - zaplanowano wpływy z mandatów w kwocie 2.500,- zł,
  a więc o 1,2 % powyżej wykonanie 2005 r. - z założeniem bardziej aktywnej działalności
  kontrolnej S.M. oraz skutecznego egzekwowania należności mandatowych /kredytowych/.

  Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH ...... - planowana na
  rok 2006 łączna wielkość wpływów z ujętych w tym dziale źródeł dochodów własnych Gminy opiewa
  na kwotę 11.744.287,- zł, a więc o 0,5 % poniżej przewidywanego wykonania w 2005 r.;

  - w rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych - ewidencjonuje się wpływy z podatku
  od działalności gospodarczej opłacanego w formie tzw. karty podatkowej (realizacja poprzez U.S.),
  które zaplanowano w kwocie 25.000,- zł, tj. o 1,6 %. powyżej realizacji ub.r.;

  - w rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych,
  oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - planuje się ogółem w kwocie 3.352.000,- zł,
  wsk. dynamiki 103,2 %, z czego najpoważniejsze dochody stanowią:
  * podatek od nieruchomości - 2.800.000,- zł,
  * podatek leśny - 370.000,- zł,
  * podatek rolny - 105.000,- zł,
  * podatek od środków transport. - 50.000,- zł;

  - w rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
  podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –
  zaplanowano łącznie w wysokości 2.365.000,- zł, czyli tylko o 0,3 % więcej niż w 2005 r.,
  co wiąże się z utrzymaniem na 2006 r. dotychczasowych stawek podatków i opłat lokalnych
  oraz znacznym obniżeniem podstawy wymiaru podatku rolnego (wg ceny skupu żyta);
  wskaźniki dynamiki w poszczególnych rodzajach podatków i opłat lokalnych oscylują od 83,3
  do 114,3 %.

  - w rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat.... - zaplanowane na 2006 r. dochody w kwocie 413.000,- zł
  /wsk. 99,8 %/ obejmują: wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 275.000,- zł
  oraz wpływy z opłaty skarbowej - 138.000,- zł;

  - w rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach dochodowych - wpływy z podatku dochodowego od osób
  fizycznych ujęto do planu na 2006 r. w wysokości określonej szacunkowo w piśmie Min. Finansów
  z dnia 11 października 2005 r., znak: ST3-4820-46/2005, tj. w kwocie 5.474.287,- zł (wsk. 97,0 %),
  natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - ustalono na kwotę 115.000,- zł,
  tj. wsk. 93,5 %.

  Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - zaplanowane dochody w ogólnej kwocie 13.645.724,- zł
  (wsk. 112,6 %) obejmują w zasadniczej części określone w wyżej przywołanym piśmie Min. Finansów
  z dnia 11.10.2005 r. wielkości zewnętrznych źródeł zasilania finansowego Gminy, a więc:

  - rozdz. 75801 Subwencja oświatowa - 9.017.669,- zł /wsk. 102,2 %/,
  - rozdz. 75807 Subwencja wyrównawcza - 4.400.798,- zł, /wsk. aż 147,3 %/,
  na którą składają się dwie wielkości:
  > kwota podstawowa /wg dochodów podatkowych gminy/ - 2.661.677,- zł,
  > kwota uzupełniająca /wg gęstości zaludnienia w gminie/ - 1.739.121,- zł,
  - rozdz. 75831 Subwencja równoważąca - 197.257,- zł /wsk. tylko 78,8 %/;

  - natomiast w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - ujęto dochody z odsetek od środków na
  rachunkach bankowych - szacunkowo w kwocie 30.000,- zł, a więc o 16,1 % poniżej wykonania ub.r.

  Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
  - w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - ujęto przewidywane przez placówki szkolne dochody własne
  /głównie z wynajmu pomieszczeń/ - łącznie w kwocie 17.600,- zł (wsk. 30,9%);

  - w rozdz. 80104 Przedszkola - planują uzyskać dochody ogółem w kwocie 253.500,- zł /102,4 %/,
  z czego: - wpływy z różnych opłat (tzw. czesne) - 158.500,- zł,
  - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) - 95.000,- zł;

  - w rozdz. 80110 Gimnazja - kwota 25.000,- zł stanowi przewidywane wpływy własne z wynajmu
  pomieszczeń w Gimnazjum w Miastku /np. sklepik szkolny/ i hali sportowej.

  Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - na plan dochodów ogółem 7.244.525,- zł (wsk. 111,9 %,
  kwotowo więcej o ca 770 tys. zł) składają się:
  - określone w piśmie P.U.Woj. w Gdańsku z dnia 25.10.2005 r., Nr FB. I.-3010/4/MK/05 dotacje
  celowe na 2006 rok na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej, a więc na:
  * ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) - 79.200,- zł (wsk. 109,1 %)
  * świadczenia rodzinne oraz skł. ubezp. ..... - 5.975.050,- zł (wsk. 117,8 %)
  * składki na ubezp. zdrowotne ...... - 45.735,- zł (wsk. 112,0 %)
  * zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezp. społ. - 690.890,- zł (wsk. 99,1 %)
  * utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 247.375,- zł (wsk. 94,1 %)
  * usługi opiekuńcze - 37.000,- zł (wsk. 121,5 %)
  * dożywianie uczniów - 141.000,- zł (wsk. 58,6 %)

  Razem 7.216.250,- zł, tj. 112 % dotacji ub.r.

  - oraz przewidywane wpływy własne z najmu lokali w budynku MGOPS - 7.200,- zł, z tyt. odpłatności
  podopiecznych za usługi opiekuńcze - 18.800,- zł, z usług noclegowni - 2.000,- zł, a także drobne
  kwoty 92,- i 183,- zł z tyt. 5 %-owego odpisu od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa.

  Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
  - w rozdz. 85401 Świetlice szkolne /stołówki/ - ujęte są dochody własne z działalności stołówek
  szkolnych w kwocie ogółem 270.500,- zł (wsk. 96,5 %),
  w tym: z odpłatności osób korzystających ze stołówek - 36.100,- zł,
  z odpłatności za wyżywienie (tzw. wsad do kotła) - 234.400,- zł.

  Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  - w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwota 41.104,- zł stanowi „przeniesione”
  na rok 2006 (na zasadzie wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego) środki dotacji
  z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych U.E.
  > dot. budowy kanalizacji sanitarnej na „Zatorzu” w Miastku i w m. Pasieka;

  - w rozdz. 90020 Wpływy i wydatki środków z opłat produktowych - ujęto przewidywane wpływy
  z opłaty produktowej - w kwocie 3.500,- zł (wsk. 72,3 %).

  Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  - w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - kwota 46.672,- zł oznacza przyznane
  w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
  dziedzictwa narodowego” dofinansowanie na realizację projektu p.n. „Ośrodek kultury wiejskiej wsi
  Chlebowo” - wg podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Nr 64/241/OW/05
  z dnia 30 września 2005 r.

  Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
  - w rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej - ujęto zaplanowane na 2006 r. dochody własne
  w działalności Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Miastku
  w kwocie ogółem 138.200,- zł, tj. wsk. 114,5 % do wykonania ub.r., w tym z tyt. kontynuacji
  odpłatności przez kluby sportowe za korzystanie z obiektów sportowych - 74.500,- zł;

  - w rozdz. 92695 Pozostała działalność - analogicznie jak w rozdz.92109 ujęte zostały tutaj środki
  przyznane w ramach SPO, działanie „Odnowa wsi .....” na projekt p.n. „Małe centrum sportowe wsi
  Piaszczyna” - zgodnie z umową Nr 102/243/OW/05 z dnia 30 września 2005 r. - kwota 36.806,- zł.

  WYDATKI - część opisowa


  Ogólna wielkość planowanych wydatków w budżecie Gminy na rok 2006 opiewa na kwotę
  34.950.791,- zł, co w relacji do przewid. wykonania wydatków w 2005 r. oznacza wzrost o 2,2 %,
  przy czym suma wydatków bieżących i dotacji wzrasta o 1,7 %, a wyższy jest wzrost nakładów inwestycyjnych, dla których wsk. dynamiki wynosi 105,7 % i udział zwiększa się do poziomu 13,9 %.
  Plan wydatków budżetowych ogółem jest wyższy od sumy prognozowanych dochodów (34.645.218,-)
  o kwotę 305.573,- zł, a źródłem pokrycia tego deficytu - wskaźnikowo wynoszącego tylko 0,88 %
  /przy granicznym - 20,0 %/ - będą przychody z pożyczek, zaplanowane w kwocie 1.599.973,- zł.
  Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono kontynuację spłaty kredytu bankowego zaciągniętego na
  budowę Gimnazjum - 494.400,- zł oraz rozpoczęcie spłaty pożyczki z WFOŚiGW na modernizację oczyszczalni ścieków w Miastku - 800.000,- zł, stąd rozchody ogółem w kwocie 1.294.400,- zł.
  Tabelarycznie, wraz z tzw. „zrównoważeniem budżetu” powyższe globalne założenia budżetowe
  obrazuje załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2006 r.

  W ujęciu wg działów i rozdziałów w budżecie na 2006 r. zaplanowano następujące przeznaczenie środków:

  Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
  - w rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki w kwocie 400.000,- zł
  przewidziano na realizację n/w inwestycji wodociągowych:
  * budowa sieci wodociągowej Bobięcino - Kamnica - 100.000,- zł,
  * budowy sieci wodociągowej Zadry - Dolsko - Wałdowo - 200.000,- zł,
  * budowy wodociągu w m. Pasieka (+ niwelacja terenu) - 100.000,- zł;

  - w rozdz. 01030 Izby rolnicze - zaplanowano środki do odprowadzenia na rzecz Pomorskiej Izby
  Rolniczej w Gdańsku - z tytułu ustawowego odpisu od planowanych wpływów z podatku rolnego
  - szacunkowo w kwocie 7.000,- zł;

  - w rozdz. 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
  wiejskich - kwotę 130.185,- zł przewidziano na realizację w ramach SPO, działanie „Leader +”
  projektu p.n. Lokalna Grupa Działania „Wrzeciono” źródłem aktywizacji społeczności lokalnej
  Gminy Miastko i Trzebielino;

  - w rozdz. 01095 Pozostała działalność - w ogólnej kwocie wydatków 36.000,- zł mieszczą się
  środki na nagrody w dorocznym konkursie „Piękna wieś” - 26.000,- zł, a także koszty melioracji
  i odwadniania gruntów gminnych oraz popularyzacji i doskonalenia wiedzy rolniczej -10.000,- zł.

  Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  - w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - na bieżące utrzymanie, konserwacje i remonty dróg
  lokalnych zaplanowano kwotę 300.000,- zł, a więc o 25 % więcej niż wielkość wydatków bieżących
  w 2005 r., natomiast kwota 285.000,- zł w wydatkach inwestycyjnych przewidziana jest na realizację
  poniższych zadań:
  * dokument. i budowa drogi - ul. Gawędy na Zatorzu - 120.000,- zł,
  * dokument. i budowa chodnika ul. Kujawska - Nadleśn. - 75.000,- zł,
  * projekt i wykon. kładki dla pieszych od ul. Fabrycznej - 60.000,- zł,
  * dokument. i budowa dróg w Miłocicach i Świerznie kol. - 30.000,- zł,
  (z uwzgl. dofinansowania z Fund. Ochr. Gruntów Rolnych)
  uwaga: szczegółowy zakres robót remontowych na drogach - do odrębnego ustalenia przez Wydz. IT.

  Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  - w rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ujęto dotację dla MZGKiM w Miastku na
  dofinans. bieżących kosztów eksploatacyjnych zasobów mieszkaniowych - w kwocie 100.000 zł,
  tj. zgodnie z ustaleniami „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
  na lata 2003 - 2007”, zatwierdzonego uchwałą Nr 66/IV/2003 Rady MiG Miastko z 29.08.2003 r.;

  - w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwotę 135.000,- zł przeznacza się na
  wydatki bieżące związane z nabywaniem nieruchomości do zasobów mienia komunalnego, koszty
  wyrysów i map, opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia w prasie itp., a także na bieżące utrzymanie
  /energia/ i remonty świetlic wiejskich, natomiast w wydatkach inwestycyjnych ujęto 200.000,- zł na
  następujące zamierzenia w sferze mieszkaniowej:
  * zakup i modernizacja obiektu pod potrzeby lokali socjalnych w Dretyniu - 100.000,- zł,
  * wydzielenie lokali mieszkalnych w budynku b. Szkoły w Świeszynie - 50.000,- zł,
  * uzbrojenie ul. Jaśminowej celem przygotowania działek budowlanych - 50.000,- zł;

  - w rozdz. 70095 Pozostała działalność - wyodrębniono środki w kwocie 50.000,- zł, z przeznaczeniem
  na ewent. opłaty czynszowe z wyroków sądowych z tyt. braku lokali socjalnych, koszty remontów
  lokali gminnych, koszty nadania nazw ulic np. w m. Pasieka, opłaty za lokal „Pomocnej Dłoni”,
  ewent. szkody zalaniowe itp.

  Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
  - w rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - na zmianę planów zagospodarowania
  przestrzennego pod potrzeby rozwoju infrastrukturalnego gminy ujęto kwotę 70.000,- zł;

  - w rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan środków na wydatki związane
  z podziałami i wytyczaniem działek, wznowieniem granic, rozgraniczaniem nieruchomości, wyceną
  i inwentaryzacjami nieruchomości itp. - ustalono w kwocie ogółem 60.000,- zł;

  - w rozdz. 71035 Cmentarze - zabezpieczono środki inwestycyjne w wysokości 200.000,- zł na
  budowę kaplicy na nowym cmentarzu komunalnym w Łodzierzy.

  Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  - w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 159.800,- zł stanowi częściowe pokrycie wydatków
  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i została przyjęta do planu zgodnie
  z projektem budżetu P.U.Woj. w Gdańsku na 2006 r., w tym: 5.000,- zł na zakupy inwestycyjne;

  - w rozdz. 75022 Rady miast i gmin - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organu
  stanowiącego, tj. Rady Miejskiej w Miastku na 2006 r. założono kwotę 240.000,- zł, wsk. 100,5 %
  (w tym: środki na diety radnych i sołtysów - 167.000,- zł);

  - w rozdz. 75023 Urzędy miast i gmin - na wydatki w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miejskiego
  do planu 2006 r. przyjęto kwotę ogółem 3.180.000,- zł (wsk. 105,1 %), z tego: na wynagrodzenia
  z pochodnymi - 2.350.000,- zł, a na wydatki rzeczowe - 830.000,- zł;

  - w rozdz. 75058 Działalność inform. i kulturalna za granicą - na kontynuację współpracy Gminy
  Miastko z zagranicą, głównie z partnerskim m. Bad Falingbostel w Niemczech przewidziano środki
  w kwocie 10.000,- zł, wsk. 99,0 %;

  - w rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaprojektowano środki w kwocie
  170.000,- zł (wzrost o ca 40 tys. zł) na działalność o charakterze promocyjnym, a więc na organizację
  imprez o zasięgu gminnym i ponad gminnym, a także na wykonanie i zakup materiałów reklamowych
  i promujących n/gminę;

  - w rozdz. 75095 Pozostała działalność - ujęta do planu wydatków w 2006 r. kwota 100.000,- zł
  obejmuje środki na:
  * dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin. publ., wspierających
  wykonywanie zadań własnych gminy (stowarzyszenia i inne) - 12.000,- zł,
  * dofinans. wydatków rzeczowych rad sołeckich i zarządów osiedli - 60.000,- zł,
  * nagrody dla wyróżnionych uczniów i sportowców przyznawane
  tradycyjnie na zakończenie roku szkolnego - 18.000,- zł,
  * pomoc w wypadkach losowych (np. dla pogorzelców) i inne - 10.000,- zł.

  Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTOLI
  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
  - w rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy .... - po stronie wydatków ujęto wykorzystanie
  przyznanej dotacji celowej na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców - 3.260,- zł.

  Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
  - w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - figurują środki na bieżące funkcjonowanie działających
  w Gminie Miastko jednostek OSP - w łącznej kwocie 195.000,- zł /wsk. 98,0 %/, z podziałem na:
  wynagrodzenia z pochodnymi - 85.000,- zł, wydatki rzeczowe - 110.000,- zł;

  - w rozdz. 75416 Straż Miejska - na wydatki bieżące związane z działalnością S.M. planuje się kwotę
  90.000,- zł (wsk. 115.1 %), z tego: wynagrodzenia i pochodne - 76.200,- zł, rzeczówka - 13.800,- zł.

  Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ..... oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
  - w rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych - kwota 95.000,- zł
  obejmuje środki na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych z tyt. inkasa podatków i opłat lokalnych,
  jak również wydatki związane z zakupem niektórych materiałów, np. do kas parkingowych.

  Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
  - w rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst - wydatki na obsługę długu z tyt. kredytu bank.
  oraz pożyczek z WFOŚiGW i z BGK zaplanowano w kwocie 435.000,- zł, tj. wsk. 113,6 %.

  Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
  - w rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - ustalono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie
  101.644,- zł, co stanowią 0,29 % planowanych wydatków budżetu na 2006 r. (max. 1 % !).

  Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - do budżetu w tym największym dziale przyjęto plan
  wydatków ogółem w wysokości 12.013.500,- zł (wsk. 92,2 % wiąże się z zakończeniem wydatków
  inwestycyjnych dot. budowy gimnazjum w Miastku), a w wydatkach bieżących na poziomie zbliżonym do wykonania 2005 r. (wsk. 100,9 %), co wskazuje na dalsze znaczące „dokładanie” własnych środków
  budżetowych na finansowanie oświaty - ponad subwencję oświatową /wynoszącą ca 9 mln zł /.

  W budżecie ujęto sumaryczny podział środków budżetowych w układzie rozdziałów klasyfikacji budżet.,
  utrzymując w zasadzie wszędzie plan wydatków na obecnym poziomie (wsk. w granicach 100 - 103 %),
  natomiast szczegółowe ustalenia znajdują się w „Zestawieniu jednostkowych projektów budżetu
  placówek oświatowych na rok 2006”, stanowiącym załącznik do budżetu Gminy na 2006 r.

  Strukturalnie w podziale środków w poszczególnych rozdziałach przyjęto założenie w zasadzie pełnego
  zabezpieczenia potrzeb w zakresie funduszu wynagrodzeń /z pochodnymi/, natomiast środki na wydatki
  rzeczowe „naliczono” jako różnice do planu wydatków ogółem. Globalnie więc na potrzeby płacowe
  przewidziano środki w wysokości 9.132.650,- zł (wsk. 103,3 %), natomiast tzw. rzeczówka zamyka się
  kwotą 2.610.850,- zł, tj. spadek o 6,6 %.

  W rozdz. 80101 Szkoły podstawowe ustalono w formie dotacji środki dla funkcjonującej na zasadach
  tzw. małej szkoły placówki oświatowej w Kamnicy - 176.000,- zł, a także w wydatkach inwestycyjnych
  kwotę 270 tys. zł z przeznaczeniem na:
  * wymianę okien w Sz. P. Nr 2 i ewent. projekty termomodernizacji obiektów szkolnych - 150.000,- zł,
  * modernizację boisk przy Sz. P. Nr 1 i Sz. P. Nr 2 w Miastku ( 2 x 60.000,- ) - 120.000,- zł;

  - w rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przewidziano środki finansowe w kwocie ogółem
  625.000,- zł (wsk. 100,1 %), z czego przypada na:
  > wydatki związane z eksploatacją autobusu szkolnego /Sz.P. Dretyń/ - 130.000,- zł,
  > koszty zakupu biletów i zwrotu kosztów dowozu uczniów do szkół - 495.000,- zł;


  - w rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyodrębniono środki w kwocie 60 tys. zł,
  tj. w wysokości 1 % przewidywanego funduszu wynagrodzeń nauczycielskich na 2006 r., przy czym
  kwota ta obejmuje także środki na dokształcanie nauczycieli „świetlic szkolnych” - bez odrębnego
  określania planu w rozdz. 85446;

  - w rozdz. 80195 Pozostała działalność - zaplanowano środki na dofinans. kosztów obsługi PKZ-P
  pracowników „oświaty” - w kwocie 6.500,- zł.

  Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
  - w rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - wyodrębniono środki w kwocie 20.000,- zł na wykonywanie
  ciążących na gminie zadań w zakresie zwalczania zjawiska narkomanii;

  - w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan środków na realizację zadań w dziedzinie
  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustalono w kwocie 255.000,- zł, (co łącznie
  wyżej ustalonymi środkami na zwalczanie narkomanii równa się prognozowanym wpływom z opłat
  „koncesyjnych” na sprzedaż alkoholu).

  Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wydatki na zadania w zakresie pomocy społecznej opiewają łącznie na kwotę 8.649.265,- zł i są o 11,5 % wyższe od realizacji w 2005 r., w czym
  największy udział - zarówno w wielkości bezwzględnej, jak i wskaźnikowo - mają ogromne środki
  na nowe, realizowane od 2004 r. zadanie zlecone dot. wypłaty zasiłków rodzinnych - r. 85212.

  - w rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej - ujęto środki na odpłatność za pobyt mieszkańców
  n/gminy w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez inną j.s.t. – w kwocie 25.000,- zł;

  - w rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia - kwota 127.292,- zł przeznaczona jest na wydatki funkcjonującego
  od ub. roku Środowiskowego Domu Samopomocy przy MGOPS w Miastku, z czego z przyznanej
  dotacji celowej - 79.200,- zł, a z budżetu gminy - 48.092,- zł, w tym 92,- zł to odpis od dochodów b.p.;

  - w rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki ubezp. .... - wielkość planu wydatków w kwocie
  5.975.050,- zł odpowiada w całości przyznanej dotacji celowej, wyższej o 17,8 % w stosunku do ub.r.;

  - w rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - na opłacenie składek za osoby pobierające
  niektóre świadczenia z pomocy społecznej przewidziana jest kwota równa również przyznanej
  dotacji - 45.735,- zł (wsk. 112,0 %);

  - w rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. - w planowanej kwocie wydatków
  783.130,- zł (wsk. 98,0 %) z dotacji celowej pochodzić będzie kwota 690.890,- zł, a z budżetu
  gminy - 92.240,- zł;

  - w rozdz. 853215 Dodatki mieszkaniowe - plan wydatków ustalono w kwocie 600.000,- zł, a więc
  o 10,4 % powyżej wykonania w 2005 r. - z założeniem kontynuacji zaostrzonej kontroli uprawnień
  do tychże dodatków - zwłaszcza, iż od ubiegłego roku wypłacane są one wyłącznie z własnych
  środków budżetu gminy (bez dotacji);

  - w rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowne wydatki w wysokości 580.075,- zł /102,9 %/
  pochodzić będą z dotacji P.U.Woj. - w kwocie 247.375,- zł, a z budżetu gminy - 332.700,- zł (w tym:
  7.200,- zł to dochody własne MG OPS - z wynajmu lokalu);

  - w rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuncze - kwota planowanych wydatków
  ogółem 155.983,- zł /wsk. 115,0 %/ obejmuje: środki dotacji celowej - 37.000,- zł, środki z budżetu
  gminy - 118.983,- zł (w tym: wpływy z odpłatności podopiecznych - 18.800,- i z doch. b.p. 183,- zł);

  - w rozdz. 85295 Pozostała działalność - w kwocie planowanych wydatków 357.000,- zł mieszczą się
  środki na dożywianie uczniów: z dotacji celowej - 141.000,- zł oraz z budżetu gminy 161.500,- zł
  razem 302.500,- zł, jak również środki na funkcjonowanie noclegowni dla bezdomnych 54.500,- zł,
  (w tym 2.000,- wpływów własnych z usług noclegowni).


  Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
  - w rozdz. 85401 Świetlice szkolne - plan wydatków ogółem 919.000,- zł jest o 3,6 % wyższy od
  wielkości z 2005 r., a obejmuje on środki na działalność nie tylko świetlic szkolnych, lecz także
  stołówek przy szkołach podstawowych i gimnazjum, stąd też w łącznej kwocie środków finansowych
  mieszczą się dochody własne stołówek - zaplanowane na 2006 r. w kwocie ogółem 270.500,- zł;
  w podziale środków na potrzeby płacowe przewidziano kwotę 608.100,- zł, a na wydatki rzeczowe
  310.900,- zł; podział środków na placówki szkolne - w zestawieniu budżetu „oświaty” na 2006 r.

  Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  - w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe w kwocie 3.171.377,- zł
  przewidziano jako środki na realizację n/w zadań inwestycyjnych:
  * Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla Zatorze i m. Pasieka - 1.129.377,- zł,
  (w tym: środki ZPORR - 580.983,- zł i pożyczka WFOŚiGW - 377.000,- zł)
  * Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla Trójkąt i m. Węgorzynko - 1.892.000,- zł,
  (w tym: z pożyczki WFOŚiGW - 642.000,- zł)
  * Opracowanie dokumentacji pod budowę kanalizacji sanitarnej:
  Biała - Świerzenko - Świerzno - Kawcze - Malęcino - Kamnica,
  Trzcinno-Tursko-Dretyń i Słosinko-Miłocice-Wołcza M.-Miastko - 150.000,- zł,
  (pod kątem dalszych aplikacji projektów do dofinans. ze środków U.E.);

  - w rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i gmin - na bieżące wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania
  czystości ulic, placów i chodników, tzw. akcję zimową, „sprzątanie świata”, ewent. wywóz padliny itp.
  zaplanowano środki w kwocie 170.000,- zł /wsk. 117,4 %/;

  - w rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - przewiduje się wydatkować kwotę
  25.000,- zł, tj. o 7,1 % więcej niż w ub. roku;

  - w rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt - podobnie jak w ub. roku ujęto kwotę 15.000,- zł
  na potrzeby wyłapywania bezpańskich psów - w ramach umowy z wyspecjalizowaną firmą;

  - w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowana kwota 580.000,- zł /wsk. 84,8 %/
  obejmuje środki na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego - 380.000,- zł, jak również w wydatkach
  inwestycyjnych 200.000,- zł na oprac. dokumentacji i wykonanie oświetlenia wybranych dróg
  gminnych (wg zgłaszanych wniosków m. in. sołectw i osiedli) - w ramach środków przeznaczanych
  dotychczas na spłatę zobowiązań z tyt. „kredytowego” sfinansowania kompleksowej modernizacji
  oświetlenia ulicznego w gminie Miastko;

  - w rozdz. 90095 Pozostała działalność - ujęte zostały środki na zatrudnienie i organizację prac
  interwencyjnych - w kwocie 750.000,- zł, a więc na poziomie zbliżonym do 2005 r. (98,3 %)
  z podziałem: wynagrodzenia z pochodnymi - 570.000,- zł, wydatki rzeczowe - 180.000,- zł,
  uwaga: zakres rzeczowy zadań - do odrębnego ustalenia w tzw. harmonogramie prac interwencyjnych.

  Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  - w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka
  Kultury w Miastku ustalono w kwocie 329.000,- zł, tj. 105 % pierwotnej dotacji na 2005 r. (wsk.
  95,9 % wynika z przyznanej dodatkowo w ub.r. dotacji celowej - 30 tys. zł na dalszą wymianę krzeseł
  w sali kinowej), a w wydatkach inwestycyjnych figurują środki na zadanie dot. Ośrodka Kultury
  Wiejskiej wsi Chlebowo - 72.470,- zł (w tym środki w ramach „Odnowy Wsi ....” - 46.672,- zł);

  - w rozdz. 92116 Biblioteki - dotacja na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Miastku
  określona została w wysokości 368.000,- zł, a więc również wsk. 5 %-owego wzrostu do wielkości
  dotacji z budżetu w 2005 r., którą zwiększyły przyznane środki z Min. Kultury na upowszechnianie
  czytelnictwa - 19 tys. zł.

  Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
  - w rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej - zaplanowana na 2006 r. kwota wydatków w wysokości
  530.000,- zł (wsk. 105,0 %) obejmuje środki na funkcjonowanie jednostki OSRiRON w Miastku,
  z podziałem na: wynagrodzenia i pochodne - 343.800,- zł, wydatki rzeczowe - 186.200,- zł;

  - w rozdz 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na realizację zadań gminy w dziedzinie
  upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - poprzez stosowne umowy
  z klubami sportowymi - zaplanowano łącznie kwotę 274.150,- zł, a niski wsk. dynamiki - 93,1 %
  wiąże się z mniejszymi wpływami z odpłatności przez kluby sportowe za korzystanie z obiektów
  sportowych OSRiRON-u;

  - w rozdz. 92695 Pozostała działalność - kwota 56.140,- zł w wydatkach inwestycyjnych dotyczy
  realizacji projektu „Małe Centrum Sportowe wsi Piaszczyna”, z dofinansowaniem w ramach programu
  „Odnowa wsi ....” w wysokości 36.806,- zł.


  Załącznik nr 1 do budżetu
  Załącznik nr 2 do budżetu
  Załącznik nr 3 do budżetu
  Załącznik nr 4 do budżetu
  Załącznik nr 5 do budżetu
  Załącznik nr 6 do budżetu
  Załącznik nr 7 do budżetu
  Załącznik nr 8 do budżetu
  Załącznik nr 9 do budżetu

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak