• Budżet Gminy na rok 2007
  2008-02-27 13:42:06

  DOCHODY - część opisowa


  W budżecie Gminy Miastko na 2007 rok prognozowane dochody zamykają się ogólną wielkością 37.997.007,- zł, tj. o 3,6 % poniżej przewidywanego wykonania w roku 2006.
  W strukturze planowanych wpływów dochody własne wynoszą 14.487.395,- zł, tj. 38,1 %, (spadek o 1,1 %), natomiast kwota 23.509.612,- zł, czyli 61,9 % (spadek o 5,1 %) przypada na zewnętrzne źródła finansowania, a więc dotacje celowe i subwencje, z czego potwierdzone dotacje na zadania
  zlecone opiewają na kwotę 9.095.030,- zł, tj. wzrost aż o 25 % - głównie w "pomocy społecznej".

  Uzupełnieniem wyżej określonych dochodów budżetowych będą przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, czyli z przewidywanych tzw. wolnych środków z rozliczenia roku 2006.

  W ujęciu wg działów, rozdziałów i źrodeł pochodzenia - zaplanowano dochody budżetu Gminy, jak niżej:

  Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
  - w rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - kwota 50.000,- zł oznacza drugą transzę z przyznanego dofinansowania od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Gdańsk w kwocie 300 tys. zł - wg umowy Nr 8/2006 z dnia 27.12.2006 r. (z tyt. przekazania Gminie nieruchomości rolnych skarbu państwa).

  Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  - w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - ujęto dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 35.000,- zł, a więc na poziomie zbliżonym do wpływów w 2006 r. (wsk. 97,9 %).

  Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  - w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano na 2007 r. dochody własne z majątku Gminy w kwocie ogółem 997.000,- zł, tj. o 25,1 % poniżej wykonania ub. roku, w czym największy udział przypada na wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy, gdzie planowana kwota 712.000,- zł stanowi aż 71,4 %, przy czym wsk. dynamiki wynosi tylko 74,4 % (wysokie wpływy ze przedaży działek w 2006 r. - ul. Amii Krajowej). Niższe też będą zaplanowane wpływy z pozostałych dochodów majątkowych, wskażniki od 97,1 % w opłatach wieczystego użytkowania nieruchomości, 88,8 % w dochodach z najmu i dzierżawy do 33,6 % z przekształcenia wieczystego użytk. w prawo własności (bonifikaty przy sprzedaży).

  Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  - w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - ujęto dotację na dofinansowanie realizacji przez Urząd zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznaną na 2007 r. w kwocie 162.100,- zł, tj. wsk. 104,7 %;

  - a w rozdz. 75023 Urzędy miast i gmin - przewidziany w ustawie o dochodach jst 5 %-towy odpis od dochodów budżetu państwa z tyt. realizacji zadań zleconych (76.000,- x 5 % = 3.800,- zł).

  Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTOLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
  - w rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy .... - ujęto do planu określone wstępnie przez Krajowe Biuro Wyborcze na kwotę 3.250,- zł środki dotacji celowej na zadanie zlecone dot. prowadzenia i bieżącej aktualizacji rejestru wyborców.

  Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
  - w rozdz. 75416 Straż Miejska - zaplanowano wpływy z mandatów w kwocie 4.000,- zł, z założeniem dalszej aktywnej działalności kontrolnej Straży Miejskiej - po wyposażeniu jej w ub. roku w samochochów służbowy.

  Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH ...... - planowana na rok 2007 łączna wielkość wpływów z ujętych w tym dziale źródeł dochodów własnych Gminy opiewa na kwotę 12.666.693,- zł, a więc o 2,7 % powyżej przewidywanego wykonania w 2006 r., co wynika
  głównie z wysokiej dynamiki dochodów z PIT-u (rozdz.75621, paragraf 0010 - wsk. 112,6 %);

  - w rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych - ewidencjonuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie tzw. karty podatkowej (realizacja poprzez U.S.), które zaplanowano w kwocie 25.000,- zł, a więc o 4,5 % powyżej przewidywanej realizacji ub. roku;

  - w rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - planuje się ogółem w kwocie 3.339.000,- zł, tj. wsk. dynamiki 96,9 %, z czego najpoważniejsze dochody stanowią:
  - podatek od nieruchomości - 2.800.000,- zł,
  - podatek leśny - 375.000,- zł,
  - podatek rolny - 90.000,- zł,
  - podatek od środków transport - 55.000,- zł;

  - w rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zaplanowano łącznie w wysokości 2.318.000,- zł, a więc o ca 10 % poniżej faktycznych wpływów w 2006 r., kiedy to w wyniku działań egzekucyjnych odzyskano znaczące zaległości z lat ubiegłych, zwłaszcza w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Wskaźniki dynamiki w poszczególnych rodzajach podatków lokalnych oscylują od 86,1 % w podatku od środków transportowych do 112,8 % w podatku rolnym, natomiast dotychczasowe wpływy ze zniesionej od 1.01.07 r. opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (§0450) "przeniesiono” do dochodów z opłaty skarbowej.

  - w rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat.... - zaplanowane na 2007 r. dochody w kwocie 442.000,- zł /wsk. 99,2 %/ obejmują: wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 285.000,- zł, wpływy z opłaty skarbowej - 145.000,- zł (wpływy z opłat skarb. za niektóre czynności urzędowe winny zrekompensować „ubytek” dochodów z tyt. likwidacji opłaty skarbowej od weksli!) oraz wpływy z innych lokalnych opłat /§ 0490/, tj. opłat z tyt. ewidencji działaln. gospod. - 12.000,- zł;

  - w rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach dochodowych - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto do planu na 2007 r. w wysokości określonej szacunkowo w piśmie Min. Finansów z dnia 11 października 2006 r., znak: ST3-4820-25/2006/1892, tj. w kwocie 6.417.693,- zł (wsk. - jak wspomniano - aż 112,6 %), natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych /CIT/ przyjęto kwotę 125.000,- zł, tj. wsk. tylko 91,6 % - ciągu roku wielkość ta może być urealniona.

  Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - zaplanowane dochody w ogólnej kwocie 13.222.769,- zł (wsk. 94,4 %) obejmują w zasadniczej części określone w wyżej przywołanym piśmie Min. Finansów z dnia 11.10.2006 r. wielkości zewnętrznych źródeł zasilania finansowego Gminy, a więc:

  - rozdz. 75801 Subwencja oświatowa - 9.444.865,- zł /wsk. 101,4 %/,
  - rozdz. 75807 Subwencja wyrównawcza - 3.564.476,- zł, /wsk. tylko 81,0 %/, na którą składają się dwie wielkości:
  1. kwota podstawowa /wg dochodów podatkowych gminy/ - 1.652.824,- zł,
  2. kwota uzupełniająca /wg gęstości zaludnienia w gminie/ - 1.911.652,- zł,

  - rozdz. 75831 Subwencja równoważąca - 173.428,- zł /wsk. 87,9 %/;

  - natomiast w rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - ujęto dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych - szacunkowo w kwocie 40.000,- zł.

  Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
  - w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - na wielkość planowanych dochodów w kwocie 197.820,- zł składają się przewidywane przez placówki szkolne dochody własne /głównie z wynajmu pomieszczeń/
  - łącznie w kwocie 15.120,- zł (wsk. tylko 37,2%) oraz "przeniesione" do wykorzystania w 2007 r. środki w kwocie 182.700,- zł przyznane z Min. Sportu na dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Miastku;

  - w rozdz. 80104 Przedszkola - planują uzyskać dochody ogółem w kwocie 266.500,- zł /99,8 %/, z czego:
  - wpływy z różnych opłat (tzw. czesne) - 165.500,- zł,
  - wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie) - 100.000,- zł;
  - w rozdz. 80110 Gimnazja - kwota 25.000,- zł stanowi przewidywane wpływy własne z wynajmu
  pomieszczeń w Gimnazjum w Miastku /np. sklepik szkolny/ i hali sportowej.

  Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - na plan dochodów ogółem 9.959.835,- zł (wsk. 119,1 %, a kwotowo więcej o około 1,6 mln zł) składają się:
  - określone w piśmie Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2006 r., Nr FB. I. -3010/5/MK/06 dotacje celowe na 2007 rok na zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej, a więc na:
  - ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) -144.000,- zł (wsk. 162,9 %)
  - świadczenia rodzinne oraz skł. ubezp. ..... - 7.900.400,- zł (wsk. 129,2 %)
  - składki na ubezp. zdrowotne ...... - 107.280,- zł (wsk. 220,1 %)
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezp. społ. - 1.065.000,- zł (wsk. 136,8 %)
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej -272.113,- zł (wsk. 83,9 %)
  -usługi opiekuńcze - 70.000,- zł (wsk. 189,2 %)
  - dożywianie uczniów (na I półr. 07) - 370.000,- zł (wsk. 50,4 %)
  Razem 928.793,- zł, tj. 119,4% dotacji 06 r.

  - oraz przewidywane wpływy własne z najmu lokali w budynku MGOPS - 7.000,- zł, z tyt. odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze - 18.200,- zł, z usług noclegowni - 3.000,- zł, z odsetek bank. 2.500,- zł, a także drobne kwoty 76,- i 266,- zł z tyt. 5 %-owego odpisu od dochodów na rzecz budżetu państwa.

  Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
  - w rozdz. 85401 Świetlice szkolne /stołówki/ - ujęte są dochody własne z działalności stołówek szkolnych w kwocie ogółem 273.740,- zł (wsk. 87,4 %),
  w tym: z odpłatności osób korzystających ze stołówek -38.240,- zł,
  z odpłatności za wyżywienie (tzw. wsad do kotła) - 235.500,- zł.

  Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  - w rozdz. 90020 Wpływy i wydatki środków z opłat produktowych - ujęto przewidywane wpływy z opłaty produktowej - w kwocie 2.500,- zł, a więc nieco powyżej wpływów ub. roku /107,9 %/.

  Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
  - w rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej - dochody własne w działalności Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Miastku zaplanowano w kwocie ogółem 127.000,- zł, tj. wsk. 98,5 % do wykonania ub. roku, w tym z tyt. kontynuacji odpłatności przez kluby sportowe za korzystanie z obiektów sportowych - 60.000,- zł.


  WYDATKI - część opisowa


  Ogólna wielkość planowanych wydatków w budżecie Gminy na rok 2007 opiewa na kwotę 37.972.607,- zł, co w relacji do wykonania wydatków w 2006 r. oznacza wzrost o 2,8 %,
  przy czym nieco niższe są nakłady inwestycyjne (4.017.7 00,- zł), dla których wsk. dynamiki wynosi 97,1 % /wsk. udziału spada z 11,2 do 10,6 %/, a plan wydatków bieżących i dotacji jest wyższy o 3,6 %. Żródłem sfinansowania planowanych wydatków będą prognozowane dochody (37.997.007,- zł) oraz
  przychody z tzw. wolnych środków na poczet rozliczenia budżetowego za rok 2006 - 1.970.000,- zł.
  W budżecie ujęto również rozchody w łącznej kwocie 1.994.400,- zł z tyt. przypadających na 2007 r.
  do spłaty rat kredytu bankowego zaciągniętego na budowę Gimnazjum - 494.400,- zł oraz pożyczek z WFOŚiGW na inwestycje kanalizacyjne w sumie 1.500.000,- zł.
  Tabelarycznie, wraz z tzw. "zrównoważeniem budżetu" powyższe globalne założenia budżetowe obrazuje załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2007 r.

  W ujęciu wg działów i rozdziałów w budżecie na 2007 r. zaplanowano następujące przeznaczenie środków:

  Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
  - w rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki w kwocie 600.000,- zł przewidziano na realizację n/w inwestycji wodociągowych:
  - budowa sieci wodociągowej Kamnica - Bobięcino - 500.000,- zł,
  - budowy sieci wodociągowej Zadry - Dolsko - Wałdowo - 100.000,- zł,

  - w rozdz. 01030 Izby rolnicze - zaplanowano środki do odprowadzenia na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku - z tytułu ustawowego 2 %-owego odpisu od planowanych wpływów z podatku rolnego - szacunkowo w kwocie 7.000,- zł;

  - w rozdz. 01095 Pozostała działalność - w ogólnej kwocie wydatków 42.600,- zł mieszczą się środki na nagrody w dorocznym konkursie "Wieś Roku 2007" - 26.000,- zł, na koszty gminnego etapu konkursu "Piękna Wieś" ogłaszanego przez ODR Gdańsk, konkursu "Piękna posesja, balkon i osiedle" i konkursu wieńców dożynkowych, a także koszty melioracji i odwadniania gruntów gminnych oraz popularyzację i doskonalenie wiedzy rolniczej - łącznie 16.600,- zł.

  Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ
  - w rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła - kwotę 35.000,- zł ujęto jako dotację celową na zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Miastku.

  Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
  - w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - na bieżące utrzymanie, konserwacje i remonty dróg lokalnych zaplanowano kwotę 310.000,- zł, wsk. 84,7 % wielkości wydatków bieżących w 2006 r., natomiast kwota 1.105.000,- zł w wydatkach inwestycyjnych przewidziana jest na realizację poniższych zadań:
  - budowa drogi ul. Gawędy na "Zatorzu" - 420.000,- zł,
  - budowa chodnika i ścieżki rowerowej ul. Kujawska - Nadleśn. - 225.000,- zł,
  - budowa kładki dla pieszych od ul. Fabrycznej - 110.000,- zł,
  - oprac. kompleks. dokument. budowy dróg na osiedlu "Zatorze" i m. Pasieka - 320.000,- zł,
  -projekt modernizacji ul. 3-go Maja w Miastku (lewa strona) - 30.000,- zł,

  Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
  - w rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ujęto dotacje dla MZGKiM w Miastku w kwocie ogółem 100.000,- zł - z przeznaczeniem:
  - dotacja przedmiotowa na dofinans. bieżących kosztów eksploatacyjnych zasobów mieszkaniowych i dopłaty do funduszu remontowego we wspólnotach mieszkaniowych - w kwocie 50.000 zł, dotacja celowa na usamodzielnienie lokali mieszk. w budynku ul. Kaz. Wielkiego 8 - 50.000,- zł;

  - w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w wydatkach bieżących 210.000,- zł przeznacza się na koszty związane z nabywaniem nieruchomości do zasobów mienia komunalnego, koszty wyrysów i map, opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia w prasie itp., a także na bieżące utrzymanie /energia/ i remonty świetlic wiejskich, natomiast w wydatkach inwestycyjnych ujęto 450.000,- zł na budowę budynku socjalnego na potrzeby gminy bądź też alternatywnie modernizację i adaptację innych obiektów na potrzeby lokali socjalnych lub komunalnych;

  - w rozdz. 70095 Pozostała działalność - wyodrębniono środki w kwocie 55.000,- zł, z przeznaczeniem na ewent. opłaty czynszowe z wyroków sądowych z tyt. braku lokali socjalnych, koszty remontów lokali gminnych, tzw. szkody zalaniowe oraz koszty nadania nowych nazw ulic, opłaty czynszu za lokal "Pomocnej Dłoni" itp.

  Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
  - w rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - na zmianę planów zagospodarowania ujęto kwotę łączną 100.000,- zł (dot. kilku miejscowych planów zagospod. przestrzennego pod potrzeby rozwoju infrastrukturalnego gminy - wg odrębnego wykazu Wydz. IT);

  - w rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan środków na wydatki związane z podziałami i wytyczaniem działek, wznowieniem granic, rozgraniczaniem nieruchomości, wyceną i inwentaryzacjami nieruchomości itp. - ustalono w kwocie ogółem 40.000,- zł;

  - w rozdz. 71035 Cmentarze - zabezpieczono środki inwestycyjne w wysokości 560.000,- zł na budowę kaplicy na nowym cmentarzu komunalnym w Łodzierzy.

  Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  - w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 162.100,- zł stanowi częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i została przyjęta do planu zgodnie z projektem budżetu P.U.Woj. w Gdańsku na 2007 r.;

  - w rozdz. 75022 Rady miast i gmin - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, tj. Rady Miejskiej w Miastku na 2007 r. założono kwotę 250.000,- zł (wsk. 109,1 %) (w tym: środki na diety radnych i sołtysów - 175.000,- zł);

  - w rozdz. 75023 Urzędy miast i gmin - na wydatki w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miejskiego do planu 2007 r. przyjęto kwotę ogółem 3.350.000,- zł (wsk. 105,8 %), z tego: na wynagrodzenia z pochodnymi - 2.510.000,- zł, a na wydatki rzeczowe - 840.000,- zł;

  - w rozdz. 75058 Działalność inform. i kulturalna za granicą - na kontynuację współpracy Gminy Miastko z zagranicą, głównie z partnerskim m. Bad Falingbostel w Niemczech i ewent. m. Periers we Francji przewidziano środki w kwocie 12.000,- zł, tj. o 2 tys. więcej niż w br.;

  - w rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaprojektowano środki w kwocie 225.000,- zł (wsk. 103,0 %) na działalność o charakterze promocyjnym, a więc na organizację imprez o zasięgu gminnym i ponadgminnym, a także na konkursy i zakupy materiałów reklamowych i promujących n/gminę, utrzymanie Punktu Promocji, oznakowanie tras rowerowych itp.;

  - w rozdz. 75095 Pozostała działalność - ujęta do planu wydatków w 2006 r. kwota 115.000,- zł (wsk. 106,0 %) obejmuje środki na:
  - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin. publ., wspierających wykonywanie zadań własnych gminy (stowarzyszenia i inne) - 20.000,- zł,
  - dofinans. wydatków rzeczowych rad sołeckich i zarządów osiedli - 65.000,- zł,
  - nagrody dla wyróżnionych uczniów i sportowców przyznawane tradycyjnie na zakończenie i w trakcie roku szkolnego - 20.000,- zł,
  - pomoc w wypadkach losowych (np. dla pogorzelców) i inne -10.000,- zł.

  Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTOLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
  - w rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy .... - po stronie wydatków ujęto wykorzystanie przyznanej dotacji celowej na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców - 3.250,- zł.

  Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
  - w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - figurują środki na bieżące funkcjonowanie działających w Gminie Miastko jednostek OSP - w łącznej kwocie 205.000,- zł /wsk. 105,6 %/, z podziałem na:
  wynagrodzenia z pochodnymi - 92.500,- zł,
  wydatki rzeczowe - 112.500,- zł;

  - w rozdz. 75416 Straż Miejska - na wydatki bieżące związane z działalnością S.M. planuje się kwotę 110.000,- zł (wsk. 99,0 %), z tego: wynagrodzenia i pochodne - 90.000,- zł, rzeczówka - 20.000,- zł.

  Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ..... oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
  - w rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych - kwota 95.000,- zł obejmuje środki na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych z tyt. inkasa podatków i opłat lokalnych, jak również wydatki związane z zakupem niektórych materiałów, np. do kas parkingowych.

  Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
  - w rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst - wydatki na obsługę długu z tyt. kredytu bank. oraz pożyczek z WFOŚiGW Gdańsk zaplanowano w kwocie 380.000,- zł, tj. wsk. 110,4 %.

  Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
  - w rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - ustalono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 106.002,- zł, co stanowią 0,28 % planowanych wydatków budżetu na 2007 r. (max. 1 % !).

  Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - do budżetu 2007 r. w tym największym dziale przyjęto plan wydatków bieżących i dotacji w wysokości 12.576.260,- zł (kwotę ogółem powiększają środki na wydatki inwestycyjne 532.700,- zł), co w relacji do budżetu "oświaty" w 2006 r. oznacza wskaźnik
  dynamiku 102,6 %, a więc o 1,2 punktu procent. powyżej wzrostu przyznanej subwencji oświatowej na 2007 r. (wsk. 101,4 %), co wskazuje na dalsze "dokładanie" własnych środków budżetowych na funkcjonowanie oświaty.

  W budżecie ujęto sumaryczny podział środków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej, ze zwiększeniem od 1,3 % w szkołach podstawowych, 4,1 % w oddziałach przedszkolnych, 5,0 % w gimnazjach i 6,2 % w przedszkolach i na dowożenie uczniów do szkół, natomiast szczegółowe
  ustalenia znajdują się w "Zestawieniu jednostkowych planów finansowych placówek oświatowych na rok 2007”, dołączonym do budżetu Gminy.

  Strukturalnie w podziale środków w poszczególnych rozdziałach przyjęto założenie optymalnego zabezpieczenia potrzeb w zakresie funduszu wynagrodzeń /z pochodnymi/, natomiast środki na wydatki rzeczowe „naliczono” jako różnice do planu wydatków ogółem. Globalnie więc na potrzeby płacowe przewidziano środki w wysokości 9.615.850,- zł (wsk. 105,6 %), natomiast tzw. rzeczówka zamyka się kwotą 2.960.410,- zł, tj. spadek o 3,7 % (duże środki na remonty szkół w 2006 r.!).

  W rozdz. 80101 Szkoły podstawowe ustalono w formie dotacji środki dla funkcjonującej na zasadach
  tzw. "małej szkoły" placówki oświatowej w Kamnicy - 210.000,- zł, a w wydatkach inwestycyjnych kwotę 532.700,- zł z przeznaczeniem na:
  - budowę boiska sportowego przy Sz. P. Nr 1 w Miastku - 100.000,- zł,
  - kontynuację budowy boiska sport. Przy Sz. P. Nr 2 w Miastku - 402.700,-zł,
  - oprac. dokumentacji budowy sali gimnast. przy Sz. P. Świerzno - 30.000,- zł.

  - w rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - przewidziano zwiększone środki finansowe w kwocie ogółem 645.300,- zł (wsk. 106,2 %), z czego przypada na:
  - wydatki związane z eksploatacją autobusu szkolnego /Z. Sz. Dretyń/ - 125.300,- zł,
  - koszty zakupu biletów i zwrotu kosztów dowozu uczniów do szkół - 520.000,- zł;

  - w rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyodrębniono środki w kwocie 63.790,- zł, tj. w wysokości 1 % przewidywanego funduszu wynagrodzeń nauczycielskich na 2007 r., przy czym kwota ta obejmuje także środki na dokształcanie nauczycieli "świetlic szkolnych" - bez odrębnego określania planu w rozdz. 85446;

  - w rozdz. 80195 Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 13.000,- zł na dofinans. kosztów obsługi PKZ-P pracowników "oświaty" (ca 7.000,- zł) oraz na różne inne wydatki ogólnie związane z funkcjonowaniem oświaty w gminie.

  Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
  - w rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - ujęto kwotę 20.000,- zł na wykonywanie ciążących na gminie zadań w zakresie zwalczania narastającego zjawiska narkomanii;

  - w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan środków na realizację zadań w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustalono w kwocie 265.000,- zł, (a więc łącznie ze środkami na zwalczanie narkomanii w wysokości prognozowanych wpływów z opłat "koncesyjnych" na sprzedaż alkoholu), co w relacji do roku 2006 oznacza wskaźnik aż 147,2 %.

  Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wydatki na zadania w zakresie pomocy społecznej opiewają łącznie na kwotę 11.468.335,- zł (zbliżają się do poziomu wydatków na oświatę!) i są o 18,0 % wyższe od realizacji w 2006 r., w czym największy udział - zarówno w wielkości bezwzględnej /prawie 8 mln zł/, jak i wskaźnikowo - mają ogromne środki na realizowane od 2004 r. zadanie zlecone dot. wypłaty zasiłków rodzinnych – rozdz. 85212.

  - w rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej - ujęto środki na odpłatność za pobyt mieszkańców n/gminy w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez inną j.s.t. - w kwocie 100.000,- zł;

  - w rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia - kwota 192.076,- zł przeznaczona jest na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy MGOPS w Miastku, z czego z przyznanej dotacji celowej - 144.000,- zł, a z budżetu gminy - 48.076,- zł (76,- zł to odpis od dochodów b.p.);

  - w rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki ubezp. ... - wielkość planu wydatków w kwocie 7.900.400,- zł odpowiada w całości przyznanej dotacji celowej, wyższej o 29,2 % do ub. roku;

  - w rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przewidziana jest kwota również równa przyznanej dotacji - 107.280,- zł (wsk. aż 220,1 %);

  - w rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. - w planowanej kwocie wydatków 1.122.200,- zł (wsk. 132,7 %) z dotacji celowych pochodzić będzie kwota 1.065.000,- zł, a z budżetu gminy - 57.200,- zł;

  - w rozdz. 853215 Dodatki mieszkaniowe - plan wydatków ustalono w kwocie 550.000,- zł, a więc o 9,2 % powyżej faktycznego wykonania w 2006 r. - z założeniem kontynuacji zaostrzonej kontroli spełniania kryteriów i uprawnień do tychże dodatków;

  - w rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowne wydatki w wysokości 621.113,- zł /92,4 %/ pochodzić będą z dotacji P.U.Woj. - w kwocie 272.113,- zł, a z budżetu gminy - 349.000,- zł (w tym: 9.500,- zł to dochody własne MG OPS - z wynajmu lokalu i z odsetek bankowych);

  - w rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuncze - kwota planowanych wydatków ogółem 195.266,- zł /wsk. 128,2 %/ obejmuje: środki dotacji celowej - 70.000,- zł, środki z budżetu gminy - 125.266,- zł (w tym: wpływy z odpłatności podopiecznych - 18.200,- i z doch. b.p. 266,- zł);

  - w rozdz. 85295 Pozostała działalność - w kwocie planowanych wydatków 630.000,- zł mieszczą się środki na dożywianie uczniów: z dotacji celowej - 370.000,- zł oraz z budżetu gminy 168.000,- zł razem 538.000,- zł, jak również środki na funkcjonowanie noclegowni dla bezdomnych 92.000,- zł, (w tym 3.000,- wpływów własnych z usług noclegowni).

  Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
  - w rozdz. 85401 Świetlice szkolne - plan wydatków ogółem 965.960,- zł praktycznie odpowiada wielkości z 2006 r. – wsk. 100,9 %, a obejmuje on środki na działalność nie tylko świetlic szkolnych, lecz także stołówek przy szkołach podstawowych i gimnazjum, stąd też w łącznej kwocie środków finansowych mieszczą się dochody własne stołówek - zaplanowane na 2007 r. w kwocie ogółem 273.740,- zł; w podziale środków na potrzeby płacowe przewidziano kwotę 663.500,- zł, a na wydatki rzeczowe 302.460,- zł.

  Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  - w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe w kwocie 525.000,- zł przewidziano jako środki na realizację n/w zadań inwestycyjnych:
  - uzbrojenie terenu ul. Ogrodowej i Jaśminowej w Miastku - 100.000,- zł,
  - budowa przyłączy wod.-kan. i sanitariatów nad jez. Lednik - 70.000,- zł,
  -budowa kanalizacji sanitarnej Biała - Świerzno - Świerzenko - Kawcze - Malęcino - Kamnica - 130.000,- zł,
  - budowa kanalizacji Słosinko - Miłocice - Wołcza Mała - Wołcza W. - 125.000,- zł,
  - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinno - 50.000,- zł,
  - budowa kanalizacji sanitarnej Tursko - Dretyń - 50.000,- zł,
  (pod kątem ewent. aplikacji projektów do dofinans. ze środków Unii Europejskiej);

  - w rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i gmin - na bieżące wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania czystości ulic, placów i chodników, tzw. akcję zimową, ewent. wywóz padliny itp. zaplanowano środki w kwocie 180.000,- zł /wsk. 124,0 %/, a w wydatkach inwestycyjnych 60.000,- zł na
  - budowę urządzeń dezynfekcyjnych i budynku socjanego na wysypisku komunalnym w Gatce (zalecenia pokontrolne warunkujące pozwolenie na użytkowanie wysypiska);

  - w rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - przewiduje się wydatkować kwotę 30.000,- zł na wydatki bieżące oraz 50.000,- zł na opracowanie dokumentacji pod modernizację urządzenia parku miejskiego i terenów przyległych;

  - w rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt - podobnie jak w ub. roku ujęto kwotę 10.000,- zł na potrzeby wyłapywania bezpańskich psów - w ramach umowy z wyspecjalizowaną firmą;

  - w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowana kwota 535.000,- zł /wsk. 108,4 %/ obejmuje środki na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego - 400.000,- zł, a w wydatkach inwestycyjnych 135.000,- zł na dokumentację i dalszą budowę oświetlenia wybranych dróg gminnych (wg zgłaszanych wniosków sołectw i osiedli);

  - w rozdz. 90095 Pozostała działalność - ujęte zostały środki na zatrudnienie i organizację prac interwencyjnych - w kwocie 500.000,- zł, a więc o 250 tys. zł mniej niż pierwotny plan na 2006 r.
  - z założeniem stopniowego ograniczania zakresu rzeczowego robót publicznych i zastępowania ich zleceniami robót dla wyspecjalizowanych firm zewnętrznych; w podziale środków ustalono: wynagrodzenia z pochodnymi – 400.000,-zł, wydatki rzeczowe - 100.000,- zł.

  Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  - w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku ustalono w kwocie 362.000,- zł, tj. 105 % pierwotnej dotacji na 2006 r. (wsk. 95,5 % wynika z przyznanej dodatkowo w ub. roku dotacji celowej - 50 tys. zł na dalszą wymianę krzeseł w sali kinowej oraz dofinans. realizacji programu promocyjnego gminy w MTKabl.);

  - w rozdz. 92116 Biblioteki - dotacja na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Miastku określona została w wysokości 386.400,- zł, a więc również wsk. 5 %-owego wzrostu do wielkości dotacji z 2006 r.

  Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
  - w rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej - zaplanowana na 2006 r. kwota wydatków bieżących w wysokości 588.000,- zł (wsk. 105,7 %) obejmuje środki na funkcjonowanie jednostki budżetowej Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Osób Nniepełnosprawnych w Miastku, z podziałem na:
  wynagrodzenia i pochodne - 356.100,- zł, wydatki rzeczowe - 231.900,- zł;

  - w rozdz 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na realizację zadań gminy w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - poprzez dotacje dla klubów sportowych (zlecanie zadań w drodze konkursów ofert) - zaplanowano łącznie kwotę 340.000,- zł, a więc o 11 % powyżej wydatków z 2006 r., z utrzymaniem zasady odpłatności za korzystanie z gminnych obiektów sportowych.

  Załącznik nr 1 do budżetu
  Załącznik nr 2 do budżetu
  Załącznik nr 3 do budżetu
  Załącznik nr 4 do budżetu
  Załącznik nr 5 do budżetu
  Załącznik nr 6 do budżetu
  Załącznik nr 7 do budżetu
  Załącznik nr 8 do budżetu
  Załącznik nr 9 do budżetu
  Załącznik nr 10 do budżetu

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak