• Budzet Gminy na rok 2008
  2008-02-27 13:42:29

  §1

  1. Ustala się DOCHODY budżetu gminy na 2008 r. w wysokości ogółem - 38.978.766,- zł
  w tym: a/ dochody bieżące - 38.121.766,- zł
  b/ dochody majątkowe - 857.000,- zł
  - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  2. Ustala się WYDATKI budżetu gminy na 2008 r. w wysokości ogółem - 38.258.166,- zł
  w tym:
  a/ wydatki bieżące i dotacje - 34.558.166,- zł
  b/ wydatki majątkowe /inwestycyjne/ - 3.700.000,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  §2

  1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 720.600,- zł przeznacza się na planowane spłaty rat kredytu i pożyczek.

  2. W budżecie gminy ustala się:
  1/ przychody (z „wolnych środków”) - 1.815.000,- zł
  2/ rozchody (z tyt. spłaty rat kredytu i pożyczek) - 2.535.600,- zł
  - jako elementy zrównoważenia budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

  §3

  Na wydatki inwestycyjne w budżecie gminy 2008 r. planuje się kwotę łączną 3.700.000,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w "wykazie" stanowiącym załącznik Nr 4.

  §4

  Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
  - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

  §5

  Zestawienie dochodów (dotacji) i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2008 r., zamykające się równoważnymi kwotami ogółem 7.563.512,- zł - ujęto w załączniku Nr 6.

  §6

  Planowane na 2008 r. przychody i wydatki komunalnych zakładów budżetowych oraz gminnych instytucji kultury, z określeniem przyznanych dotacji z budżetu gminy - zawiera załącznik Nr 7.

  §7

  Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego, tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

  §8

  W budżecie gminy na 2008 r. wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /w rozdz. 75618/ w kwocie 290.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki:
  - w rozdz. 85153 w zakresie zwalczania narkomanii - 20.000,- zł oraz
  - w rozdz. 85154 na zadania w dziedzinie przeciwdziałania alkoholizmowi - 270.000,- zł,
  określone odrębnie w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie zapobiegania narkomanii.

  §9

  W budżecie tworzy się rezerwy (rozdz. 75818) w wysokości ogółem 101.657,- zł,
  z tego:
  a/ rezerwa ogólna - 91.657,- zł,
  b/ rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe)
  - 10.000,- zł.

  §10

  W budżecie gminy ustala się środki na wydatki jednostek pomocniczych /sołectw i osiedli/
  w ogólnej kwocie 68.000,- zł (rozdz. 75095) - do podziału przez organ wykonawczy gminy.

  §11

  Upoważnia się Burmistrza Miastka do:
  1) zaciągania zobowiązań:
  a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 5,
  b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy
  - do łącznej kwoty 50.000,- zł,
  2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych środków na wydatki między rozdziałami i paragrafami - w ramach działu,
  3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

  §12

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

  §13

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku.

  Załaczniki do pobrania (w formacie rar)

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak