• Budżet Gminy na rok 2009
  2009-01-07 12:03:05

  §1

  1. Ustala się DOCHODY budżetu gminy na 2009 r. w wysokości ogółem - 43.338.549,- zł
  w tym:
  a/ dochody bieżące - 42.304.549,- zł
  b/ dochody majątkowe - 1.034.000,- zł
  - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  2. Ustala się WYDATKI budżetu gminy na 2009 r. w wysokości ogółem - 54.874.549,- zł
  w tym:
  a/ wydatki bieżące i dotacje - 39.956.769,- zł
  b/ wydatki majątkowe /inwestycyjne/ - 14.917.780,- zł
  - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  §2

  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.536.000,- zł zostanie pokryty przychodami
  pochodzącymi z:
  1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 10.500.000,- zł
  2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy - 1.930.400,- zł.
  2. W budżecie gminy ustala się:
  1/ przychody - 12.430.400,- zł
  2/ rozchody (z tyt. spłaty rat kredytów i pożyczki) - 894.400,- zł
  - jako elementy zrównoważenia budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

  §3

  Na wydatki inwestycyjne w budżecie gminy na 2009 r. planuje się kwotę łączną 14.917.780,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w "wykazie" stanowiącym załącznik Nr 4.

  §4

  Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 - zgodnie z załącznikiem Nr 5.


  §5

  Zestawienie dochodów (dotacji) i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2009 r., zamykające się równoważnymi kwotami ogółem 7.235.582,- zł - ujęto w załączniku Nr 6.

  §6

  Planowane na 2009 r. przychody i wydatki komunalnych zakładów budżetowych oraz gminnych instytucji kultury, z określeniem przyznanych dotacji z budżetu gminy - zawiera załącznik Nr 7.


  §7

  Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego, tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

  §8

  W budżecie gminy na 2009 r. wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /w rozdz. 75618/ w kwocie 315.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki:
  - w rozdz. 85153 w zakresie zwalczania narkomanii - 20.000,- zł oraz
  - w rozdz. 85154 na zadania w dziedzinie przeciwdziałania alkoholizmowi -295.000,- zł,
  określone odrębnie w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie zapobiegania narkomanii.

  §9

  W budżecie tworzy się rezerwy (rozdz. 75818) w wysokości ogółem 111.949,- zł,
  z tego: a/ rezerwa ogólna - 101.949,- zł,
  b/ rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) - 10.000,- zł.

  §10

  W budżecie gminy ustala się środki na wydatki jednostek pomocniczych /sołectw i osiedli/ w ogólnej kwocie 68.000,- zł (rozdz. 75095) - do podziału przez organ wykonawczy gminy.

  §11

  Upoważnia się Burmistrza Miastka do:
  1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciagu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 1.200.000,- zł,
  2) zaciągania zobowiazań:
  a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 5,
  b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy - do łącznej kwoty 100.000,- zł,
  3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych środków na wydatki między rozdziałami i paragrafami - w ramach działu,
  4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

  §12

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

  §13

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku.

  Załacznik nr 1 do uchwały
  Załacznik nr 2 do uchwały
  Załacznik nr 3 do uchwały
  Załacznik nr 4 do uchwały
  Załacznik nr 5 do uchwały
  Załacznik nr 6 do uchwały
  Załacznik nr 7 do uchwały
  Załacznik nr 8 do uchwały

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Jan Gajo