Młodzieżowa Rada Miejska
2011-01-11 18:09:55

Rada jest organem samorządowym młodzieży Gminy Miastko. Jest organem konsultacyjnym dla organów samorządu gminy.
Siedzibą Rady jest Urząd Miejski w Miastku. Działa ona na podstawie art. 5b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zm.) oraz Uchwały Nr 32/IV/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku Rady Miejskiej w Miastku.
Rada liczy 17 członków. Wybory do Rady odbywają się na zasadach określanych przez Ordynację Wyborczą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. Jej Terenem działalności Rady Gmina Miastko. Może współpracować z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Celem działania Rady jest w szczególności:
1.Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za sposób funkcjonowania samorządu lokalnego.
2.Kształtowanie patriotycznych, społecznych i kulturalnych postaw wśród młodzieży.
3.Działanie na rzecz współpracy środowisk młodzieżowych z organizacjami społecznymi, politycznymi i kulturalnymi.
4.Zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia.
5.Propagowanie i rozwój idei demokratycznych oraz samorządności lokalnej.
6.Zgłaszanie wniosków i opinii w zakresie aktów prawnych, dotyczących szerokopojętych problemów młodzieży.
7.Tworzenie alternatywnych w stosunku do patologicznych form i metod spędzania wolnego czasu.
8.Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska wobec organów gminy oraz instytucji zewnętrznych.

Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej
Obwieszczenie o okregach wyborczych
Obwieszczenie o siedzibach wyborczych
Ordynacja wyborcza
Oswiadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego - wzór pisma
Regulamin pracy
Zgłoszenie kandydata - wzór pisma
Potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji
Protokół zbiorczy z głosowania
Uchwała nr 1/2007 Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku
Uchwała nr 2/2007 Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku
Uchwała nr 3/2007 Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku
Uchwała nr 4/2007 Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku

data ostatniej aktualizacji: brak
opublikował: Marcin Woszczak