Skarbnik
2011-01-11 18:16:15

Stefan Mayer

Kompetencje:
1. Wykonuje obowiązki określone zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz. U. nr 155, poz 1114 z późniejszymi zmianami,
2. opracowuje wstępny projekt budżetu Miasta i Gminy,
3. dokonuje analizy budżetu i na bieżąco informuje Burmistrza o jego realizacji,
4. składa kontrasygnatę na dokumentach, które powodują powstanie zobowiązań finansowych,
5. opiniuje decyzje wywołujące skutki finansowe dla Urzędu,
6. dokonuje kontroli finansowej; w tym celu przygotowuje i organizuje obsługę dokumentów finansowych,
7. zapewnia ochronę mienia komunalnego w formie ubezpieczeń,
8. kontroluje gospodarkę finansową gminnych jednostek i zakładów budżetowych oraz sołectw i osiedli,
9. organizuje i nadzoruje pracę Wydziału Finansowego oraz Referatu Podatkowego,
10. występuje do burmistrza z wnioskami personalnymi dotyczącymi stosunku pracy podległych bezpośrednio pracowników,
11. nadzoruje realizowanie przez pracowników bezpośrednio podległych obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności ustaw o finansach publicznych oraz podatkach i opłatach lokalnych,
12. prowadzi kontrolę wewnętrzną podległego wydziału,
13. wykonuje inne prace zlecone przez Burmistrza.

data ostatniej aktualizacji: brak
opublikował: Marcin Woszczak