Sekretarz
2011-01-11 18:18:46

Jan Gajo

Kompetencje:
1. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością, wykonywania zadań przez pracowników zatrudnionych w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym.
2. Zapewnienie właściwej organizacji i sprawnego funkcjonowania Urzędu.
3. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, kierowników organizacyjnych gminy oraz spraw związanych ze szkoleniem kadr urzędniczych.
4. Nadzorowanie obsługi organizacyjno - technicznej Rady Miejskiej w tym:
- nadzorowanie organizacji i obsługi posiedzeń Rady, komisji Rady oraz przygotowanie materiałów na posiedzenia komisji Rady i sesje Rady,
- nadzorowanie prowadzenia rejestru uchwał Rady i wniosków komisji Rady oraz przekazywania ich właściwym komórkom organizacyjnym w celu merytorycznego rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, oraz prowadzenie nadzoru nad terminowym załatwianiem interpelacji i wniosków radnych,
- nadzorowanie publikacji uchwał Rady,
- nadzorowanie prowadzenia ewidencji zarządzeń Burmistrza ich publikację oraz przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu.
5. Zapewnienie niezbędnej pomocy techniczno- organizacyjnej radnym w sprawowaniu przez nich mandatów.
6. Organizowanie współpracy z sołectwami i osiedlami oraz prowadzenie dokumentacji sołectw i osiedli.
7. Nadzorowanie organizacji i prowadzenia kancelarii Urzędu - zapewnienie obsługi pocztowej, kurierskiej, ewidencji korespondencji wpływającej i wychodzącej z Urzędu,
8. Zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i radiotelefonicznej oraz obsługi poligraficznej,
9. Nadzorowanie prowadzenia obsługi gospodarczej Urzędu i dbałości o przestrzeganie zasad BHP i p.poż,
10. Zapewnienie ochrony fizycznej i monitoringu obiektów Urzędu,
11. Dokonywanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy pracownikami,
12. Branie czynnego udziału w zebraniach sołeckich i osiedlowych,
13. Organizowanie na terenie gminy wyborów Prezydenta, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów samorządowych, referendów, wyborów osiedlowych i sołeckich.
14. Załatwianie skargi i wniosków,
15. Przygotowywanie projektów uchwał regulaminów, instrukcji i innych aktów prawnych wynikających z działań wydziału.
16. Przygotowywanie informacji o działalności wydziału, wystąpień i pism kierowanych na zewnątrz.
17. Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.
18. Nadzorowanie pracy kancelarii niejawnej.
19. Prowadzenie archiwum zakładowego i całości spraw związanych z jego funkcjonowaniem.
18. Nadzorowanie pracy kancelarii niejawnej.
19. Prowadzenie archiwum zakładowego i całości spraw związanych z jego funkcjonowaniem.
20. Prowadzenie zbiorów przepisów prawa miejscowego i przepisów prawnych oraz udostępnianie ich mieszkańcom.
21. Prowadzenie zbiorczej ewidencji udzielonych pracownikom upoważnień i pełnomocnictw.
22. Nadzorowanie wydawania zezwoleń na organizowanie zbiórek publicznych i imprez masowych.
23. Prowadzenie nadzoru nad administrowaniem siecią teleinformatyczną.
24. Administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu: serwerami, systemami baz danych oraz zapewnienie ich ochrony.
25. Nadzorowanie eksploatacji sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz prowadzenie jego ewidencji.
26. Nadzorowanie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość w tym:
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
- prowadzenie list wyborców,
- prowadzenie rejestru cudzoziemców,
- udzielanie informacji adresowej,
- prowadzenie spraw repatriacji narodowościowych,
- przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych.
27. Prowadzenie spraw obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego.
28. Nadzorowanie prowadzenia spraw z zakresu handlu i usług.

data ostatniej aktualizacji: brak
opublikował: Marcin Woszczak