2006 - 2010
2011-01-11 18:22:42

Roman Ramion

Kompetencje:
1. Burmistrz Miastka jest kierownikiem Urzędu.
2. Burmistrz Miastka kieruje Urzędem przy pomocy:
a) zastępców Burmistrza,
b) sekretarza Miastka,
c) skarbnika Miastka,
d) naczelników wydziałów i kierowników referatów.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1. reprezentowanie gminy na zewnątrz,
2. wykonywanie czynności przełożonego w stosunku do kierowników, gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu,
3. wydawanie decyzji administracyjnych,
4. wykonywanie czynności organu obrony cywilnej,
5. udzielanie upoważnienia zastępcom Burmistrza i innym pracownikom do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu,
6. prowadzenie gospodarki finansowej Miasta i Gminy,
7. wykonywanie uchwał Rady Miejskiej,
8. składanie oświadczeń woli w bieżących sprawach z zakresu działalności Miasta i Gminy,
9. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonywania w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych,
10. reprezentowanie Miasta i Gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
11. uczestnictwo w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
12. załatwianie wniosków posłów, senatorów oraz interpelacji radnych,
13. gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu, 14. inicjowanie i podejmowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,
15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawnymi.

Przyjęcia interesantów:
Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 12.00 do 16.00

email: burmistrz@umig.miastko.pl

data ostatniej aktualizacji: brak
opublikował: Marcin Woszczak