Komisja GKRPA
2011-01-11 13:45:01

MIEJSKO-GMINNA KOMISJA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIASTKU
 

77-200 Miastko, ul Konopnickiej 12
tel./fax 059 857 10 76
e-mail: mgkrpamiastko@poczta.fm

Biuro Komisji czynne:
poniedziałek w godzinach 8.00 - 19.30
wtorek i piątek w godzinach 8.00 - 19.00
środa w godzinach 8.00 - 18.30
czwartek w godzinach 8.00 - 16.00 (w co drugi czwartek od 8.00 - 19.30)

Oferta:
- przyjmowanie wniosków o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych,
- kierowanie na badanie psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego kierowanie wniosku do sądu o zobowiązanie leczenia odwykowego,
- udzielanie informacji dotyczącej placówek zajmujących się leczeniem i terapią osób uzależnionych,
- udostępnianie publikacji, czasopism z zakresu uzależnień, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji itp.

GWARANTUJEMY DYSKRECJĘ I ANONIMOWOŚĆ

Przy GKRPA w Miastku działają:

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

77-200 Miastko ul. M.Konopnickiej 12 tel./fax 059 857 10 76
Czynny:
poniedziałki i środy w godz. 16.00 - 18.00

Oferta:
Bezpłatna pomoc w zakresie:
- motywowania i informacji o możliwości podjęcia leczenia odwykowego
- udzielania wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym
- udzielania wsparcia i informacji o współuzależnieniu, przemocy domowej
- porad psychologicznych
- porad terapeutycznych w zakresie: uzależnień, współuzależnienia,
- doradztwa pedagogicznego dotyczącego problemów wychowawczych z młodzieżą
- doradztwa socjalno-bytowego
- doradztwa prawnego w zakresie: uzależnień, współuzależnienia, przemocy
- bezpieczeństwa naszego miasta
Dyżury pełnią: instruktor terapii uzależnień, pracownik socjalny, pedagog szkolny, kurator zawodowy, policjant, członkowie komisji.
W każdą II i IV środę miesiąca bezpłatnych porad prawnych udziela radca prawny.

GRUPA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW "WIOSNA"

77-200 Miastko, ul. M.Konopnickiej12 tel./fax 059 857 10 76
Spotkania odbywają się we wtorki i piątki w godz. 17.00 - 19.00

Oferta:
Program samopomocy oparty na preambule AA. Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą, nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Najważniejszym celem grupy jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. Grupa ta działa na podstawie programu -Dwunastu Kroków-, których cele realizowane są przez poszczególnych członków grupy w sposób indywidualny i często odmienny, a -Kroki- proponują jedynie kolejność przeprowadzania analizy własnych doświadczeń i dokonywania zmian. Opierają się na zasadach -Dwunastu Tradycji-, które gwarantują tak ważną sprawę, jaką jest anonimowość, odrzucają wszelkie formalności związane z przystąpieniem do Wspólnoty oraz kładą nacisk na niezależność. Chronią tym samym Wspólnotę przed wykorzystywaniem jej do innych celów nie związanych z -niesieniem posłania alkoholikowi-.

GRUPA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH "Al-Anon"

77-200 Miastko, ul. M.Konopnickiej12 tel./fax (059) 857 10 76
Spotkania odbywają się w każdą środę miesiąca w godz. 16.00 - 18.30

Oferta:
Oferuje samopomocowy program powrotu do zdrowia dla rodzin i przyjaciół alkoholików. Za wytyczne do swojej działalności, Al.-Anon przyjął również Dwanaście Kroków- i "Dwanaście Tradycji-. Podczas spotkań w Al.-Anon osoby współuzależnione uczą się jak postępować z osobą uzależnioną, uwalniają się od obsesyjnego zajmowania się czyimś zachowaniem i uczą się kierować swoim życiem tak, aby odzyskać godność i swoje prawa.

DYŻURY SPECJALISTY ds. WSPÓŁUZALEŻNIEŃ

77-200 Miastko, ul. M.Konopnickiej12 tel./fax (059) 857 10 76
Spotkania odbywają się w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca
w godz. 16.00 - 19.30

Oferuje możliwość konsultacji indywidualnych.

GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA OFIAR PRZEMOCY

77-200 Miastko, ul. M.Konopnickiej12 tel./fax (059) 857 10 76
Spotkania odbywają się w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca
w godz. 16.00 - 18.00

Oferuje możliwość konsultacji indywidualnych.

GRUPA PSYCHOEDUKACYJNO - MOTYWUJĄCA

77-200 Miastko, ul. M.Konopnickiej12 tel./fax (059) 857 10 76
Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 16.00 - 18.00

Oferta:
motywowanie do leczenia w zakładach stacjonarnych leczenia uzależnień
motywowanie do utrzymania abstynencji
trening komunikacji interpersonalnej
trening zapobiegania nawrotom picia
edukacja w zakresie podstawowej wiedzy o uzależnieniu od alkoholu
trening asertywności
psychodrama

Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie:
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z póź. zm.)
Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2005r Nr 180, poz. 1493)
Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r (Dz.U. z 2005r. Nr.179, poz 1485)
Zarządzenia nr 83/IV/2003 Burmistrza Gminy Miastko z dnia 30 września 2003r. w sprawie powołania Miejsko - Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Regulaminu.
Obecnie w skład komisji wchodzą:
1. Urszula Zając - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Dariusz Tandetzki - zastępca Przewodniczącej - członek Komisji- Policjant
3. Sylwia Konieczna - członek Komisji - kurator zawodowy
4. Elżbieta Ardzijewska - członek Komisji - pedagog szkolny
5. Ewa Zarychta - członek Komisji - pracownik socjalny

Zadania Komisji:
Komisja:
1. Uczestniczy w corocznym opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego celem jest:
- kreowanie i propagowanie modelu trzeźwego życia-,
- umożliwienie świadomego wyboru modelu trzeźwego życia- przez dzieci, młodzież i dorosłych
- przerwanie procesu degradacji osób uzależnionych i ich rodzin oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu,
- uniezależnienie od pomocy społecznej, zmniejszenie przestępczości oraz poprawa kondycji zdrowotnej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
2. Uczestniczy w realizacji Gminnego Programu, zatwierdza roczne sprawozdanie z jego wykonania i przedkłada je Burmistrzowi Miastka oraz Radzie Miejskiej:
3. Inicjuje, opiniuje i nadzoruje wykonanie GPPiRPA;
4. Współpracuje z Pełnomocnikiem Wojewody d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizuje zadania określone w Wojewódzkim Programie Profilaktyki;
5. Prowadzi profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
6. Inicjuje i wspiera wszelkie działania profilaktyczne zmierzające do ograniczania przemocy, spożywania napojów alkoholowych oraz narkotyków;
7. Wspomaga działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącą przeciwdziałaniu narkomanii i przemocy w rodzinie oraz rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
8. Opiniuje wnioski (oferty) na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy na terenie gminy. Umożliwia oferentom udzielanie ustnych uzasadnień. Rozpatrywane wnioski muszą zawierać w załączeniu: statut, szczegółowy program i wykonawcę ww. zadań oraz jego kwalifikacje;
9. Podejmuje działania zmierzające do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu;
10. Kieruje do sądu wnioski o wydanie orzeczenia o obowiązkowym leczeniu; również kieruje zawiadomienia do Policji lub Prokuratury w przypadku stwierdzenia, że w rodzinie osoby wskazanej we wniosku występuje fizyczne lub moralne znęcanie się nad jej członkiem;
11. Na wniosek Burmistrza Miastka wydaje opinię o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z Uchwałami Rady, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
12. Podejmuje czynności związane z kontrolą obrotu detalicznego napojami alkoholowymi na terenie Gminy.
13. Współpracuje z Policją, Sądem, Prokuraturą, MGOPS, Szkołami, Państwową Inspekcją Handlową, Komitetami Osiedlowymi, Radami Sołeckimi.
Komisja powołuje ze swojego grona zespoły robocze: orzekający i kontrolny.
Do zadań zespołu orzekającego należy:
- podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu tj. kierowanie np. do Poradni Leczenia Uzależnień lub bezpośrednio na badanie do lekarza biegłego a następnie kierowanie wniosku do sądu w wypadku konieczności zastosowania przymusowego leczenia odwykowego.
- przeprowadzanie rozmowy motywującej do podjęcia leczenia odwykowego;
- motywowanie rodziny osób uzależnionych do podjęcia działań służących zdrowiu i bezpieczeństwu ich samych;
- informowanie i kierowanie rodzin osób uzależnionych do instytucji, stowarzyszeń i osób pomagających rodzinom dotkniętym chorobą alkoholową i przemocą;
- współpraca z MGOPS, Policją, Strażą Miejską, Sądem Rejonowym, placówkami lecznictwa odwykowego.
Do zadań zespołu d/s opiniowania wniosków o wydanie i cofanie zezwoleń oraz kontroli sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania prawa należy:
- opracowanie zasad, form i zakres prowadzenia kontroli sprzedaży napojów alkoholowych;
- przygotowanie wniosków o wprowadzenie ograniczeń konsumpcji napojów alkoholowych na terenie Gminy Miastko;
- wspieranie i wskazywanie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych przez dzieci i młodzież;
- współpraca z policją, Strażą Miejską i Państwową Inspekcją Handlową;
- opiniowanie kontrowersyjnych wniosków w sprawie wydania pozwolenia na obrót napojami alkoholowymi.

Inne Instytucje:

NSPZOZ SON s.c. w Słupsku
Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Miastku.
Miastko ul. Gen Wybickiego 30
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 13.00
Rejestracja w godz. 8.00 - 12.00
Tel. 059 857 22 75
oferta:
Udzielanie porad psychologicznych w zakresie uzależnień, opieka i leczenie psychiatryczne, kierowanie na własną prośbę do Ośrodków Leczenia Uzależnień np. w: Żukówku, Lubuczewie, Starogardzie Gdańskim i in.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku
Miastko ul. M. Konopnickiej 12
Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00
Tel. 059 857 27 86
oferta:
Udzielanie pomocy socjalnej i prawnej osobom i rodzinom, w których występują problemy alkoholizmu, narkomanii i przemocy, osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej, wielodzietnym, osobom samotnym oraz bezdomnym.

Pokój Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie przy Noclegowni dla bezdomnych w Miastku
Miastko ul. M. Konopnickiej 12
Czynny: całodobowo
funkcjonuje: od 1 września do 31 maja
oferta:
Udzielanie pomocy i wsparcia oraz zapewnienie bezpiecznego miejsca pobytu dla ofiar przemocy w rodzinie.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miastku
Miastko ul. Młodzieżowa 3
Czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00
Tel. 059 857 28 71
oferta:
- pomoc psychologiczna - problemy rodzinne, terapia rodzinna, mediacje, uzależnienia, przemoc, problemy wychowawcze, zaburzenia rozwoju, psychologia sądowa;
- pomoc pedagogiczna - trudności w nauce - analiza, pomoc, problemy wychowawcze, pomoc w wyborze szkoły i zawodu
- pomoc logopedyczna - zaburzenia rozwoju mowy, jąkanie, afazja, wady wymowy.

Sąd Rejonowy w Miastku
Miastko ul. A. Krajowej 30
Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Tel. 059 857 36 39

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej:
Kuratorzy rodzinni i nieletnich oraz kuratorzy dla dorosłych
Dyżury: codziennie w godz. 9.00 - 14.00
Tel. 059 857 36 39

Ośrodek Kuratorski
Czynny: od poniedziałku do piątku
w godz. 15.00 - 19.00
Tel. 059 857 36 39

Komisariat Policji w Miastku
Miastko ul. Gen. Sikorskiego 3
Dyżury: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Tel. 059 857 81 75data ostatniej aktualizacji: brak
opublikował: Marcin Woszczak