Informacje nieudostępnione
2011-01-11 13:49:12

Na mocy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każdemu przysługuje prawo (z pewnymi ograniczeniami - art.5.) dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Ustawa zobowiązuje do zamieszczania określonego katalogu informacji publicznej w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dostęp do informacji jest także realizowany z pomocą: - wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, - pochodzących z powszechnego wyboru, - wyłożenia lub wywieszenia informacji w powszechnie dostępnym miejscu lub opcjonalnie poprzez terminale informacyjne (infomaty), - udostępniania na wniosek zainteresowanego - dla informacji publicznej, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (art.10.ust.1.).

Formularz wniosku - pobierzdata ostatniej aktualizacji: brak
opublikował: Marcin Woszczak