Strategia rozwoju
2011-01-11 13:57:03

PODSTAWOWE WSKAZANIA WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ DLA OBSZARÓW I ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA:

1. KONIECZNOŚĆ STARANNEGO UTRZYMANIA I WYKORZYSTANIA


* Obszarów leśnych - w całym areale - uzupełnianym i wzbogacanym
* Podstawowych kompleksów użytków rolnych - szczególnie gleb chronionych
* Systemu wodnego - rzeki, jeziora, obszary źródliskowe
* Sieci osadniczej-zorganizowanych jednostek tworzących ją
* Podstawowego układu komunikacyjnego - zewnętrznego i wewnętrznego

2. SZCZEGÓLNA OCHRONA

* Obszarów ochrony krajobrazu i środowiska przyrodniczego - już ustanowione i wskazane do ustanowienia - po rozważeniu ich zasięgu i rangi
* Wód podziemnych - GZWP (główny zbiornik wód podziemnych)

3. WYMAGANE - UZUPEŁNIENIA, NAPRAWY I ZMIAN

* Odzyskanie czystości wód - minimum II klasy
* Budowa systemów oczyszczania ścieków - we wszystkich jednostkach osadniczych
* Pełne zorganizowanie systemu gminnego - gromadzenia, dowozu i utylizacji śmieci, - w oparciu o wybudowane składowisko
* Przebudowa i modernizacja elementów układu komunikacyjnego, podstawowego - wewnętrznego i zewnętrznego
* Rozbudowa i modernizacja ciepłownictwa dla potrzeb mieszkalnictwa , drobnej i średniej przedsiębiorczości.

4. WZBOGACENIE ZAGOSPODAROWANIA - ZAPOWIADANE, PLANOWANE W SKALI PONADGMINNEJ

* Doprowadzenie gazu – popieranie, współdziałanie
* Przeprowadzenie linii telekomunikacyjnych
* Budowa drogi rowerowej – współudział.

ISTOTA STRATEGII LOKALNEGO ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMIN

Strategie są opracowywane wtedy, gdy powstaje chęć działania, wola polityczna efektywnego zarządzania procesami rozwojowymi w danej jednostce. Posiadanie strategii rozwoju gminu dostarcza władzom lokalnym podstaw do racjonalnego działania w długim okresie. Strategia rozwoju jest swego rodzaju planem - dokumentem kompleksowym, powstałym w wyniku analiz (z wykorzystaniem różnych technik, np. SWOT) wielu płaszczyzn życia gospodarczego i systemów społecznych. Opracowywanie strategii jest pewnym elastycznym algorytmem postępowania, uwzględniającym charakter i warunki układu lokalnego i regionalnego.

UWARUNKOWANIA WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY

Strategia ze swojego założenia jest dokumentem władzy przy zachowaniu partnerskiego charakteru. Oznacza to, że jej powodzenie zależy od aktywnego uczestnictwa na rzecz realizacji zadań i osiąganie celów jak najszerszego grona podmiotów życia społeczno-gospodarczego gminy. Podmioty te staną się wówczas partnerami w realizacji strategii. Ma to szczególne znaczenie ze względu na ponad lokalne zjawiska natury gospodarczej występujące w gminie. Gmina Miastko pełni funkcje ponad lokalne wynikające z historycznego rozwoju jednostki. Oddziaływuje na społeczeństwa gmin sąsiednich. Szacunkowo można uznać, iż z usług zlokalizowanych głównie w mieście Miastko korzysta około 50 rys. osób. Strategia jest więc podstawą do dyskusji merytorycznych na temat przyszłego rozwoju gminy. Oprócz tego pełni ona funkcję informacyjną, a także stanowić może czynnik integrujący społeczeństwo lokalne. Przyczynić się ona powinna również do wpisania gminy Miastko w procesy rozwoju całego obszaru województwa słupskiego. Po jej zaakceptowaniu możliwe będzie przyjęcie dalszego ryzyka opracowywania bardziej szczegółowych analiz przyszłych korzyści i kosztów, związanych z realizacją planowanych projektów inwestycyjnych.

CELE I ZADANIA NA RZECZ REALIZACJI PROCESU ROZWOJU GMINY MIASTKO

W prezentowanym dokumencie znajduje się cel główny, zhierarchizowane cele strategiczne, cele operacyjne oraz proponowane zadania, których realizacja ma przyczynić się w sposób pośredni do osiągania celu głównego. Każdy cel strategiczny posiada krótką charakterystykę, listę przypisanych mu celów operacyjnych i zadań. Proponowane zadania można podzielić ze względu na ich charakter na:
-organizacyjne,
- inwestycyjne,
- planistyczno-programowe.
Przykładem zadań organizacyjnych może być zorganizowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie gminy, czy też wydzielenie w ramach struktury organizacyjnej komórki odpowiedzialnej za realizację celów strategicznych rozwoju gminy. Przykładem zadań planistyczno-programowych jest: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko oraz plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów wskazanych w "Studium". Przykładem zadań inwestycyjnych jest np: przebudowa dróg podstawowych dla funkcjonowania gminy oraz terenów wskazywanych dla rozwoju gminy.

Cel główny i cele strategiczne lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Miastko są następujące:

CEL GŁÓWNY: WYKORZYSTYWANIE WSZYSTKICH ZASOBÓW GMINY NA RZECZ JEJ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU".

Może być on osiągany poprzez proponowany poniżej zestaw celów strategicznych. Cele strategiczne określone zostały na podstawie analizy SWOT oraz informacji i opinii uzyskanych od przedstawicieli lokalnego środowiska. Cele te zostały uporządkowane wg. kryterium siły ich wpływu na osiąganie celu głównego. Hierarchizacji dokonano przy wykorzystaniu tzw. „analizy macierzowej". Niezależnie od hierachizacji celów, będą one realizowane równolegle w czasie.

CELE STRATEGICZNE:

I. Podjęcie działań mających na celu odchodzenie od administrowania na rzecz nowoczesnego zarządzania gminą,
II. Podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu wykształcenia i możliwości wszechstronnej edukacji lokalnej społeczności,
III. Podjęcie działań na rzecz procesu restrukturyzacji rolnictwa w gminie w celu podniesienia poziomu życia ludności obszarów wiejskich,
IV. Podjęcie działań na rzecz podniesienia atrakcyjności gminy dla potencjalnych inwestorów
V. Stymulowanie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze gminy - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,
VI. Rozwój funkcji turystyki i rekreacji jako uzupełniającego źródła dochodów ludności gminy miastko oraz stymulowania procesów rozwoju,
VII. Dopasowanie wyposażenia gminy w infrastrukturę techniczną do ponad lokalnej funkcji gminy,
VIII. Nawiązanie dobrej współpracy z sąsiednimi gminami w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013 - pobierz plik

data ostatniej aktualizacji: brak
opublikował: Marcin Woszczak