Tekst ujednolicony
2011-01-11 14:11:58

STATUT GMINY MIASTKO

Obowiązuje od 29 sierpnia 2003r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 96 z dnia 14.08.2003r. poz. 1691)

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
 
Gmina Miastko, zwana dalej "Gminą" jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, obejmującą wszystkich jej mieszkańców, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

§ 2.
 
Gmina położona jest w powiecie bytowskim, w województwie pomorskim. Jej obszar obejmuje 467 km kwadratowych, a granice określone są na mapie znajdującej się pod adresem www.miastko.pl .

§ 3.
 
Siedzibą organów Gminy jest miasto Miastko.
§ 4.
 
Gmina posiada herb, którego wzór wraz z opisem znajduje się pod adresem www.miastko.pl Herb Gminy podlega ochronie prawnej. Zasady używania herbu Gminy oraz insygniów władz określa Rada w odrębnych uchwałach.

§ 5.
 
1. Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samodzielność Gminy podlega ochronie prawnej. 2. Gminie przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe.

§ 6.
 
Ilekroć w Statucie mowa jest o: 1/ „ Gminie” - należy przez to rozumieć Gminę Miastko, będącą w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym Gminą, 2/ „Radzie” - należy przez to rozumieć Radę Miejską, 3/ „Przewodniczącym” - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej, 4/ „Burmistrzu” - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Miastko, 5/ „Urzędzie” - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Miastko, 6/ „Ustawie” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami /.

§ 7.
W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa i osiedla. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§ 8.
 
1. Rada na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny. 2. Rada, powołując Młodzieżową Radę Gminy nadaje jej Statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

ROZDZIAŁ II ZASADY DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY

§ 9.
 
1. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone na rzecz innych podmiotów, które wykonuje we własnym imieniu. 2. Podstawowym celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Gmina spełnia ten obowiązek poprzez swoje organy realizując zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 10.
 
Zadania własne Gminy obejmują w szczególności sprawy z zakresu: 1/ gospodarki komunalnej, 2/ infrastruktury technicznej, 3/ pomocy społecznej, 4/ oświaty i kultury, 5/ kultury fizycznej i urządzeń sportowych, 6/ bezpieczeństwa publicznego, 7/ współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.

§ 11.
 
1. W celu wykonywania swoich zadań Gmina tworzy wyspecjalizowane gminne jednostki organizacyjne, wyposaża je w majątek oraz zawiera umowy z innymi podmiotami. 2. Wykaz jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.
 
ROZDZIAŁ III JEDNOSTKI POMOCNICZE
 
§ 12.
 
1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa i osiedla. 2. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, określając jej nazwę, obszar działania i nadając statut. 3. Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być: 1/ mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, 2/ organy Gminy. 4. Utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej Gminy musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą. 5. Projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki. 6. Uchwały, o jakich mowa w ust.2 powinny określać w szczególności: 1/ obszar, 2/ granice, 3/ siedzibę władz, 4/ nazwę jednostki pomocniczej. 7. Wykaz jednostek pomocniczych w Gminie zawiera załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.
 
§ 13.
 
1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy. 2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając je na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach. 3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 4. Rada może przekazać jednostce pomocniczej część majątku Gminy na realizację jej zadań na zasadach określonych każdorazowo w uchwale Rady. 5. Organem wykonawczym jednostki pomocniczej jest: 1/ w sołectwie - Rada Sołecka, której przewodniczącym jest Sołtys, 2/ w osiedlu - Zarząd Osiedla, na którego czele stoi Przewodniczący. 6. Środki finansowe, o których mowa w ust.2 przekazywane są na odrębne rachunki bankowe otwierane dla poszczególnych jednostek pomocniczych. Osobą upoważnioną do dysponowania wyżej wymienionymi środkami jest przewodniczący organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej oraz jej skarbnik.
 
§ 14.
 
1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Burmistrzowi. 2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.
 
§ 15.
 
1. Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych powinni uczestniczyć w sesjach Rady. 2. Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych mogą zabierać głos na sesjach oraz składać zapytania, nie mają jednak prawa głosować. 3. Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 4. Rada może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych będzie przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży.
 
ROZDZIAŁ IV WŁADZE GMINY
 
§ 16
 
1. Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum lub za pośrednictwem organów Gminy. 2. Referendum może być zwołane w każdej sprawie ważnej dla Gminy. 3. Do wyłącznej właściwości referendum należy podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach: 1/ samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne, 2/ odwołania Rady przed upływem kadencji, 3/ odwołania Burmistrza w związku z nieudzieleniem Burmistrzowi przez Radę absolutorium oraz z innej przyczyny. 4. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określają odrębne ustawy.

§ 17
 
Organami Gminy są: 1/ Rada Miejska, 2/ Burmistrz
 
§ 18.
 
1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. 2. Zasady dostępu do dokumentów organów Gminy i komisji Rady oraz zasady korzystania z tych dokumentów są zawarte w załączniku nr 5 do niniejszego Statutu.
 
§ 19.
 
1. Rada Gminy określa politykę rozwoju Gminy, jest organem stanowiącym i kontrolnym dla Burmistrza i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych. 2. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz Burmistrza, w zakresie w jakim wykonuje on uchwały Rady.
 
§ 20.
 
1. Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy. 2. Tryb wyboru i odwołania Burmistrza określa odrębna ustawa. 3. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. 4. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu, którego jest kierownikiem. 5. Do zadań Burmistrza należy w szczególności: 1/ opracowywanie i przedstawianie Radzie wszystkich spraw, o których stanowi Rada oraz przygotowywanie projektów uchwał w tych sprawach, 2/ wykonywanie uchwał Rady, 3/ określanie sposobu wykonywania uchwał, 4/ ustalanie planu wykonania budżetu i informowanie mieszkańców Gminy o kierunkach polityki społeczno - gospodarczej, 5/ gospodarowanie mieniem komunalnym, 6/ powoływanie komisji przetargowych, dokonujących wyboru oferty w postępowaniu o zamówieniach publicznych, 7/ wydawanie zarządzeń w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 8/ udzielanie pełnomocnictw do zarządzania gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a ponadto udzielanie zgody na dokonywanie przez kierowników tych jednostek czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, 9/ ustalanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastko i dokonywania w nim zmian, 10/ wykonywanie jemu przypisanych zadań i kompetencji wynikających z ustaw, 11/ wykonywanie zadań powierzonych, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego, 12/ wykonywanie innych zadań określonych ustawami i niniejszym Statutem. 6. W realizacji zadań własnych Gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie.
 
§ 21.
 
1. Do realizacji zadań kontrolnych Rada powołuje Komisję Rewizyjną. 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu pracy, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Statutu.
 
ROZDZIAŁ V RADA GMINY
§ 22.
 
1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. 2. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej właściwości. 3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej. 4. Sesje Rady zwołuje Przewodniczący. 5. Szczegółowy tryb obrad sesji Rady określa regulamin obrad stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego Statutu. 6. Obrady Rady i komisji Rady są jawne. Nagrywanie przebiegu obrad przez osoby postronne, możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady lub komisji. Wniosek o zgodę na nagrywanie należy złożyć pisemnie, na specjalnym druku w Biurze Rady, minimum na 1 godzinę przed odpowiednim posiedzeniem. Zgodę wydaje Przewodniczący Rady lub komisji po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady lub członków komisji. Rejestrowanie przebiegu obrad może odbywać się wyłącznie w przeznaczonym do tego miejscu sali obrad i nie może zakłócać przebiegu sesji lub posiedzenia komisji.
 
§ 23.
 
Do wewnętrznych organów Rady należą: 1/ Przewodniczący, 2/ Wiceprzewodniczący, 3/ Komisja Rewizyjna, 4/ komisje stałe wymienione w Statucie, 5/ doraźne komisje powołane do określonych zadań.
 
§ 24.
 
1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. 2. Wyboru Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego Rady dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji w trybie przewidzianym ustawą, tj. w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji zawarte są w załączniku nr 8 do niniejszego Statutu. 4. Do obowiązków Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności lub z jego upoważnienia, Wiceprzewodniczącego należy w szczególności: 1/ przygotowanie i zwołanie sesji Rady, 2/ przewodniczenie obradom, 3/ zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał, 4/ podpisywanie uchwał Rady, 5/ przekazywanie komisjom Rady spraw do zaopiniowania, 6/ wykonywanie innych czynności z upoważnienia Rady, 7/ koordynowanie prac komisji Rady, 8/ czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
 
§ 25.
 
1. Rada powołuje następujące stałe komisje: 1/ Infrastruktury Technicznej, 2/ Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji, 3/ Pracy, Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej, 4/ Rewizyjną, 5/ Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. 2. Przedmiot działania poszczególnych Komisji określa Rada odrębną uchwałą. Zasady działania stałych komisji Rady określa załącznik nr 9 do niniejszego Statutu. 3. Pracami komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności lub z jego upoważnienia zastępca Przewodniczącego. Przewodniczących komisji Rady powołuje Rada uchwałą, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 4. Członków komisji powołuje spośród radnych Rada uchwałą, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 5. Komisja na wniosek Przewodniczącego Komisji może wybrać spośród swoich członków zastępcę Przewodniczącego Komisji. 6. Radny może być członkiem każdej stałej komisji Rady. 7. W czasie trwania kadencji Rada może powoływać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, każdorazowo określając ich skład i zakres działania.
 
§ 26.
 
1. Radny zobowiązany jest uwzględniać interes całej Gminy i kierować się dobrem jej mieszkańców. Radny ma prawo w ich imieniu występować oraz podejmować działania interwencyjne. 2. Radny ma obowiązek brać udział w pracach Rady Gminy i jej komisji, do których został powołany uchwałą Rady. 3. Radny wykonując swój mandat, nie powinien występować w sprawach, z którymi może być związany jego interes osobisty, majątkowy lub prawny oraz interes bliskich mu osób. 4. Radny potwierdza swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności. 5. W przypadku nieobecności na sesji lub komisji Rady, radny powinien najpóźniej do następnego posiedzenia sesji lub komisji złożyć pisemnie lub ustnie Przewodniczącemu Rady lub komisji stosowne usprawiedliwienie. 6. W przypadku notorycznego, nieusprawiedliwionego uchylania się radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować do Rady o udzielenie radnemu upomnienia. 7. Radny może stosownie do potrzeb, przyjmować obywateli Gminy w siedzibie Urzędu w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców. Zasady przyjęć ustala Przewodniczący w porozumieniu z radnymi. 8. Dyżury radnych winny być podane do publicznej wiadomości. 9. Radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych uchwałą przez Radę.
 
§ 27.
 
1. Radni mogą tworzyć kluby radnych. 2. Zasady tworzenia i działania klubu radnych określa załącznik nr 10 do niniejszego Statutu.
 
ROZDZIAŁ VI AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONEGO PRZEZ GMINĘ
 
§ 28.
 
Organy Gminy na podstawie ustawy mogą wydawać w formie uchwały akty prawa miejscowego w zakresie: 1/ wewnętrznego ustroju Gminy oraz jednostek pomocniczych, 2/ organizacji urzędów i instytucji gminnych, 3/ zasad zarządu mieniem Gminy, 4/ zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 
§ 29.
 
W zakresie nie uregulowanym w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia mieszkańców oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
§ 30.
 
1. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Burmistrz w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady. 2. Nieprzedstawienie na najbliższej sesji zarządzenia do zatwierdzenia lub odmowa Rady zatwierdzenia zarządzenia powodują utratę jego mocy obowiązującej.

§ 31.
 
Przepisy porządkowe, o których mowa w § 29 mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
§ 32.
 
1. Akty prawa miejscowego ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, ogłoszenie w mediach lokalnych oraz przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. 2. Akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego lub w terminie późniejszym, określonym w uchwale lub zarządzeniu. 3. Zbiór przepisów gminnych prowadzi Urząd. Zbiór dostępny jest u Sekretarza Gminy.
 
ROZDZIAŁ VII MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
 
§ 33.
 
1. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. 2. Zasady gospodarowania mieniem komunalnym Gminy określają stosowne ustawy. 3. Jednostka pomocnicza Gminy zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz dochodami z tego źródła na zasadach określonych w niniejszym Statucie w Rozdziale III.
 
§ 34.
 
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy. 2. Budżet uchwalany jest na rok kalendarzowy. 3. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna. 4. Zasady prawne gospodarki finansowej Gminy określają stosowne ustawy.
 
§ 35.
 
1. Projekt budżetu Gminy przygotowuje Burmistrz. 2. Burmistrz przedkłada Radzie projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminnego i objaśnieniami najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt do wiadomości regionalnej izby obrachunkowej. 3. Procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu określa Rada odrębną uchwałą. 4. Bez zgody Burmistrza, Rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu Gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów. 5. Do czasu uchwalenia przez Radę budżetu, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu Gminy przedłożony Radzie.
 
§ 36.
 
1. Dochodami Gminy są: 1/ podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody Gminy, 2/ dochody z majątku Gminy, 3/ subwencja ogólna z budżetu państwa. 2. Dochodami Gminy mogą być: 1/ dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na finansowanie zadań własnych, 2/ wpływy z samoopodatkowania mieszkańców, 3/ spadki, zapisy, darowizny, inne dochody.
 
§ 37.
 
1. Wydatki budżetu nie powinny przekraczać dochodów Gminy. 2. W przypadku, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody, w uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu. 3. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2. zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
 
§ 38.
 
. 1. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Burmistrz. 2. Burmistrzowi przysługuje wyłącznie prawo: 1/ zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę, 2/ emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę, 3/ dokonywania wydatków budżetowych, 4/ zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy, 5/ dysponowania rezerwami budżetu Gminy, 6/ blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą. 3. Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym w uchwale Rady.
 
ROZDZIAŁ VIII PRACOWNICY SAMORZĄDOWI
 
§ 39.
 
Pracownikami samorządowymi Gminy są pracownicy zatrudnieni w: 1/ Urzędzie Gminy, 2/ jednostkach organizacyjnych Gminy.
 
§ 40.
 
1. Na podstawie wyboru zatrudniony jest Burmistrz. 2. Na podstawie powołania zatrudniani są: 1/ Zastępcy Burmistrza / powołani zarządzeniem Burmistrza /, 2/ Sekretarz Gminy / powołany przez Radę na wniosek Burmistrza/, 3/ Skarbnik Gminy / powołany przez Radę na wniosek Burmistrza /, 4/ Kierownik USC / powołany przez Radę na wniosek Burmistrza /. 3. Na podstawie mianowania mogą być zatrudniani naczelnicy wydziałów Urzędu. 4. Na podstawie umowy o pracę zatrudniani są pozostali pracownicy Urzędu nie wymienieni w ust. 2 oraz pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem pracowników, których status określają odrębne przepisy.
 
§ 41.
 
Stosunek pracy z Burmistrzem w imieniu Rady nawiązuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
 
§ 42.
 
Wynagrodzenie dla Burmistrza ustala uchwałą Rada na wniosek Przewodniczącego.
 
§ 43.
 
Stosunek pracy z zastępcami Burmistrza, Sekretarzem Gminy i Skarbnikiem Gminy nawiązuje Burmistrz w terminie określonym w powołaniu i ustala ich wynagrodzenie.
 
§ 44.
 
1. Stosunek pracy z pracownikami mianowanymi zatrudnionymi w Urzędzie nawiązuje Burmistrz. 2. Akt mianowania powinien być sporządzony w formie pisemnej zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. 3. Pracownicy mianowani podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym. Zasady dokonywania ocen kwalifikacyjnych określa Rada odrębną uchwałą.
 
§ 45.
 
1. Pracownicy samorządowi mianowani za naruszenie obowiązków pracowniczych ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną, której zasady określa ustawa o pracownikach samorządowych. 2. W sprawach dyscyplinarnych orzekają komisje dyscyplinarne I i II instancji, powołane uchwałą Rady.
 
§ 46.
 
Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza Burmistrz zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
 
§ 47.
 
Przed podjęciem pracy pracownicy zatrudniani na podstawie powołania lub mianowania składają pisemne ślubowanie następującej treści: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu i społeczności lokalnej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania.”.
 
ROZDZIAŁ IX PRZEPISY KOŃCOWE
 
§ 48.
 
W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych oraz Kodeks pracy.
 
§ 49.
 
1. Uchwalenie Statutu następuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 2. Zmiana Statutu wymaga podjęcia przez Radę uchwały o zmianie Statutu na zasadach jak w ust. 1.
 
§ 50.
 
Statut Gminy wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU GMINY MIASTKO ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTKO
 
§ 1.
 
Zakłady budżetowe: 1/ Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Miastku, 77-200 Miastko - ul. Armii Krajowej, 2/ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku, 77-200 Miastko - ul. Adama Mickiewicza 3, 3/ Zakład Energetyki Cieplnej w Miastku, 77-200 Miastko - ul. Kowalska 2.
 
§ 2.
 
Instytucje kultury: 1/ Miejsko - Gminy Ośrodek Kultury w Miastku, 77-200 Miastko - ul. K. Wielkiego 3, 2/ Biblioteka Publiczna w Miastku, 77-200 Miastko - ul. Dworcowa 29.
 
§ 3.
 
Jednostki budżetowe: 1/ Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku, 77-200 Miastko, ul. Marii Konopnickiej 12, 2/ Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Miastku, 77-200 Miastko, ul. Adama Mickiewicza 3a, 3/ Gimnazjum Nr 1 w Miastku, 77-200 Miastko, ul. Bolesława Chrobrego 7, 4/ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miastku, 77-200 Miastko, ul. Bolesława Chrobrego 7, 5/ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miastku, 77-200 Miastko, ul. Kujawska 1, 6/ Szkoła Podstawowa w Słosinku, 77-200 Miastko, 7/ Szkoła Podstawowa w Świerznie, 77-200 Miastko, 8/ Szkoła Podstawowa w Dretyniu, 77-203 Dretyń, 9/ Szkoła Podstawowa w Wałdowie, 77-207 Piaszczyna, 10/ Szkoła Podstawowa w Piaszczynie, 77-207 Piaszczyna, 11/ Przedszkole Nr 1 w Miastku, 77-200 Miastko ul. Koszalińska 19, 12/ Przedszkole Nr 3 w Miastku, 77-200 Miastko ul. Marii Konopnickiej 1.
 
ZAŁĄCZNIK NR 4 WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY MIASTKO
 
§ 1.
 
Osiedla: 1/ Osiedle Nr 1, 2/ Osiedle Nr 2, 3/ Osiedle Nr 3, 4/ Osiedle Nr 4, 5/ Osiedle Nr 5, 6/ Osiedle Nr 6.
 
§ 2.
 
Sołectwa: 1/ Sołectwo Biała, 2/ Sołectwo Bobięcino, 3/ Sołectwo Chlebowo, 4/ Sołectwo Czarnica, 5/ Sołectwo Dolsko, 6/ Sołectwo Dretyń, 7/ Sołectwo Dretynek - Trzcinno, 8/ Sołectwo Głodowo, 9/ Sołectwo Kamnica, 10/ Sołectwo Kawcze, 11/ Sołectwo Kwisno - Szydlice, 12/ Sołectwo Lubkowo, 13/ Sołectwo Miłocice, 14/ Sołectwo Okunino, 15/ Sołectwo Pasieka, 16/ Sołectwo Piaszczyna, 17/ Sołectwo Popowice, 18/ Sołectwo Przęsin, 19/ Sołectwo Role - Żabno, 20/ Sołectwo Słosinko, 21/ Sołectwo Świeszyno, 22/ Sołectwo Świerzenko, 23/ Sołectwo Świerzno, 24/ Sołectwo Turowo, 25/ Sołectwo Wałdowo, 26/ Sołectwo Wołcza Mała, 27/ Sołectwo Węgorzynko, 28/ Sołectwo Wołcza Wielka.
 
§ 3.
 
Obręb poszczególnych jednostek pomocniczych Rady określają odrębne uchwały Rady.
 
ZAŁĄCZNIK NR 5 ZASADY DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW ORGANÓW GMINY I KOMISJI RADY GMINY ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z TYCH DOKUMENTÓW
 
§ 1.
 
Uprawnionymi do dostępu do informacji są wszystkie osoby zainteresowane, bez potrzeby wskazywania interesu prawnego, bądź faktycznego, chcące uzyskać informacje związane z działaniami organów samorządu gminnego.
 
§ 2.
 
1. Obywatele mają prawo dostępu do dokumentów organów Gminy, wynikających z wykonywania zadań publicznych z wyjątkiem dokumentów, których jawność ograniczają ustawy. 2. Dokumenty Rady oraz komisji Rady są udostępnione na wniosek ustny lub pisemny, zapisany w rejestrze, złożony Przewodniczącemu Rady lub upoważnionemu pracownikowi Biura Rady. 3. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu są udostępniane na wniosek ustny lub pisemny zapisany w rejestrze, złożony Burmistrzowi, zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi Gminy lub innemu pracownikowi Urzędu Gminy, upoważnionemu przez Burmistrza. 4. Wszystkie złożone wnioski nie podlegają opłacie. 5. Wnioski powinny być rozpatrzone bezpośrednio lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego złożenia.
 
§ 3.
 
1. Dokumenty Rady, Komisji Rady, Burmistrza i Urzędu o nieograniczonej jawności udostępnia się wyłącznie w Urzędzie, odpowiednio w Biurze Rady lub w Wydziale Organizacyjnym Urzędu w dniach przyjmowania interesantów, w godzinach pracy Urzędu, w obecności pracownika samorządowego tam zatrudnionego. 2. Osoba, której dokumenty zostały udostępnione może z nich sporządzać notatki, odpisy i wyciągi, fotografować je lub kopiować. 3. Za kserokopię dokumentów zainteresowany obciążony zostaje należnością w wysokości kosztów własnych wykonania usługi określonych zarządzeniem Burmistrza Gminy.
 
ZAŁĄCZNIK NR 6 REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ ZASADY OGÓLNE
 
§ 1.
 
1. Komisja Rewizyjna jest stałą komisją powołaną przez Radę w celu opiniowania budżetu Gminy, występowania z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. 2. Komisja wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli działalności Burmistrza Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy. 3. Celem działalności kontrolnej komisji jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
 
§ 2.
 
Komisja podlega Radzie Miejskiej.
 
§ 3.
 
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi minimum 5 radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz pozostałych przewodniczących stałych komisji Rady. 2. Komisja składa się z Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego oraz członków. 3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Zastępcę Przewodniczącego wybierają członkowie Komisji Rewizyjnej na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 4. Odwołanie Przewodniczącego i członków Komisji następuje uchwałą Rady, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
 
§ 4.
 
Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemożności działania, jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego.

§ 5.
 
1. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji w sprawach, które dotyczą ich interesu prawnego lub może powstać uzasadnione podejrzenie o ich stronniczość. 2. W sprawie wyłączenia członków Komisji decyduje pisemnie jej Przewodniczący. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje uchwałą Rada. 3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
ZADANIA KONTROLNE
 
§ 6.
 
1. Komisja kontroluje w zakresie zleconym przez Radę działalność Burmistrza oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy pod względem: 1/ legalności, 2/ celowości, 3/ gospodarności, 4 / rzetelności, 5/ zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 2. Komisja kontrolując działalność Burmistrza oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy, bada w szczególności gospodarkę finansową w tym wykonanie budżetu.
 
§ 7.
 
Komisja wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady.
 
§ 8.
 
Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli: 1/ kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu, 2/ problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia, 3/ sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania jednostek. 2. Kontrole kompleksowe powinny być zakończone w przeciągu 45 dni roboczych, od dnia rozpoczęcia kontroli. 3. Kontrole problemowe i sprawdzające powinny być zakończone w przeciągu 14 dni roboczych, od dnia rozpoczęcia kontroli. 4. Kontrole, o których mowa w ust.1 przeprowadzane są w oparciu o plan pracy Komisji przyjęty przez Radę na dany rok kalendarzowy. 5. Komisja Rewizyjna składa Radzie raz na kwartał sprawozdanie ze swojej pracy, które powinno zawierać w szczególności : 1/ liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli, 2/ wykaz najważniejszych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, 3/ wykaz wniosków i uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną. 6. Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do końca lutego każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności : 1/ liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli, 2/ wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli, 3/ wykaz wniosków i uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną, 4/ wykaz analiz kontroli dokonywanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami wynikającymi z tych kontroli, 5/ ocenę i sposób realizacji wypracowanych wniosków. 7. Terminy, o których mowa w ust.2 i 3 mogą być przedłużone na uzasadniony, pisemny wniosek Komisji uchwałą Rady.

§ 9.
 
Komisja jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej uchwały przez Radę oraz przerwania kontroli ( lub nie rozpoczynania jej) na wniosek Rady.
 
§ 10.
 
1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego, w zakresie kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę. 2. Jako dowód w postępowaniu kontrolnym może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem, a w szczególności: dokumenty, wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
 
TRYB KONTROLI
 
§ 11.
 
1. Kontrole wykonuje w imieniu Komisji zespół kontrolny składający się co najmniej z dwóch członków Komisji. 2. Przewodniczący Komisji wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących. 3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia, wydanego przez Przewodniczącego Rady na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, rodzaj kontroli, okres kontroli i zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. 4. Upoważnienia wystawiane są na druku wg ustalonego wzoru. 5. O terminie, rodzaju i zakresie kontroli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiadamia kierownika kontrolowanej jednostki w sposób pisemny, na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli. 6. Kontrolujący są zobowiązani okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, 3, 4 oraz na jego żądanie dowody tożsamości.
 
§ 12.
 
W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki, Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
 
§ 13.
 
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu jest zobowiązany zapewnić warunki i środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, a w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli według danych zawartych w zawiadomieniu o kontroli. Ponadto zobowiązany jest umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń, a także w razie potrzeby udzielać ustnych i pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli. 2. Udostępnienie informacji niejawnych odbywa się w trybie określonym w odrębnych przepisach.
 
§ 14.
 
Czynności kontrolne powinny być wykonywane w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu. PROTOKOŁY KONTROLI
 
§ 15.
 
Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli w terminie 7 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny obejmujący: 1/ nazwę i adres kontrolowanego podmiotu, 2/ imiona i nazwiska kontrolujących, datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, 3/ określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, 4/ imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, 5/ przebieg i wyniki czynności kontrolnych, wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokóle, 6/ datę, miejsce podpisania protokołu i podpisy kontrolujących oraz kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy, 7/ podpisy członków zespołu kontrolnego na każdej stronie, 8/ protokół może zawierać wnioski i propozycję co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
 
§ 16.
 
Kierownik kontrolowanego podmiotu może w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu protokołu pokontrolnego do podpisania, złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

§ 17.
 
Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu otrzymują: 1/ Przewodniczący Rady, 2/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 3/ Kierownik kontrolowanego podmiotu.
 
ZADANIA OPINIODAWCZE
 
§ 18.
 
1. Komisja opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. 2. Przewodniczący Komisji przedkłada niezwłocznie opinię i wniosek, o których mowa w ust.1 na ręce Przewodniczącego Rady. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 Przewodniczący Rady przesyła niezwłocznie do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 
§ 19.
 
1. Komisja opiniuje na piśmie wniosek o odwołanie Burmistrza. 2. Przewodniczący Komisji przedkłada opinie, o których mowa w ust. 1 na ręce Przewodniczącego Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.
 
§ 20.
 
Komisja wydaje również opinię w sprawach określonych w uchwałach Rady.
 
POSIEDZENIA KOMISJI
 
§ 21.
 
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji zgodnie z jej planem pracy oraz w miarę potrzeb. 2. Posiedzenia zwoływane są z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji, a także na pisemny wniosek: 1/ Przewodniczącego Rady, 2/ 5 radnych, 3/ nie mniej niż trzech członków Komisji Rewizyjnej. We wnioskach należy wskazać przyczynę jego zwołania. Wnioski, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 wymagają pisemnej akceptacji Przewodniczącego Rady. 3.W posiedzeniach komisji biorą udział jej członkowie. Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie Komisji: 1/ radnych nie będących członkami Komisji, 2/ osoby zaangażowane na wniosek Komisji w charakterze biegłych lub ekspertów, z których porad i opinii Komisja może korzystać. 4. Komisja może ograniczyć jawność obrad w przypadkach przewidzianych odpowiednimi ustawami. 5. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia z budżetu Gminy, zaangażowanie biegłych lub ekspertów powinno być uzasadnione na piśmie przez Przewodniczącego Komisji oraz zaakceptowane pisemnie przez Przewodniczącego Rady, celem podjęcia stosownej uchwały Rady. 6. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.
 
§ 22.
 
1. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. 2 . W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 23.
 
Obsługę biurową Komisji zapewnia Burmistrz.
 
§ 24.
 
Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem kontroli.
§ 25.
 
1. Komisja może współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady w zakresie ich właściwości rzeczowej. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej. 2. Przewodniczący Komisji może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolującego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą. 3. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli przeprowadzonej przez Komisję stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu. 4. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację i współdziałanie poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.
 
§ 26.
 
Komisja może występować do Rady w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub przez inne organy kontroli.
 
ZAŁĄCZNIK NR 7 REGULAMIN OBRAD SESJI RADY SESJE RADY, POSTANO WIENIA OGÓLNE
 
§ 1.
 
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie uchwał. 2. Oprócz uchwał Rada może podejmować: 1/ postanowienia proceduralne, 2/ deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania, 3/ oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie, 4/ apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania, 5/ opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny. 3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie tryb przyjęty przy zgłaszaniu i podejmowaniu uchwał. 4. Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy uchwalanym: 1/ w pierwszym roku kadencji - w ciągu trzech miesięcy od jej rozpoczęcia, 2/ w latach następnych - na pierwszej sesji każdego nowego roku. 5. Rada na bieżąco może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.
 
§ 2.
 
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. 2. Sesje zwyczajne są przewidziane w planie pracy Rady. 3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie pracy, ale zwołane w zwykłym trybie. 4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.
 
PRZYGOTOWANIE SESJI
 
§ 3.
 
1. Sesje Rady przygotowuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub z jego upoważnienia, Wiceprzewodniczący. 2. Przygotowanie sesji obejmuje w szczególności: 1/ ustalenie porządku obrad, 2/ ustalenie czasu i miejsca obrad, 3/ zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad. 3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący. W przypadku prowadzenia sesji przez Wiceprzewodniczącego, zapisy w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego Rady. 4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych, najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych, priorytetowych lub w inny skuteczny sposób. Okres 7 dni liczy się od dnia następnego, liczonego od daty wysłania listu lub innego skutecznego powiadomienia, do dnia sesji włącznie. 5. O sesji są również powiadamiani przewodniczący jednostek pomocniczych Gminy w trybie i na zasadach przyjętych dla radnych. 6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 4.
 
1. W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczym Burmistrz, zastępcy Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik Gminy, naczelnicy wydziałów Urzędu. 2. Do udziału w sesjach Rady zobowiązani są kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady. 3. Przed każdą sesją Przewodniczący w porozumieniu z Burmistrzem ustala listę osób zaproszonych na sesję.
 
PRZEBIEG SESJI
 
§ 5.
 
1. Sesje Rady są jawne. Zasady nagrywania obrad przez osoby postronne reguluje zapis ust. 6 § 22 Rozdziału V niniejszego Statutu. 2. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, tj. ze względu na określone w ustawach: 1/ ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych, 2/ ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu państwa. 3. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu i obejmuje czas potrzebny na wyczerpanie porządku obrad przyjętego przez Radę. 4. Na wniosek Przewodniczącego Rada może postanowić bezwzględną większością głosów o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie. Termin kolejnych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala Przewodniczący i powiadamia o tym ustnie na posiedzeniu. 5. Fakt przerwania obrad oraz jego przyczynę, a także dane personalne radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem odnotowuje się w protokóle z sesji. 6. Rada może postanowić o przerwaniu obrad z następujących przyczyn: 1/ niemożności wyczerpania porządku obrad ze względów czasowych, 2/ konieczności rozszerzenia porządku obrad, 3/ potrzeby uzyskania dodatkowych materiałów lub informacji, 4/ braku quorum, 5/ innych nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających Radzie właściwe obradowanie lub podejmowanie uchwał.
 
§ 6.
 
1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu. 2. Przewodniczący nie musi przerywać obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu - jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.
 
§ 7.
 
1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady lub podczas jego nieobecności, a także w wyniku jego upoważnienia Wiceprzewodniczący Rady. 2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez prowadzącego obrady formuły : „ Otwieram .........sesję Rady Miejskiej Gminy Miastko”. 3. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad. 4. Na sesji Rada na wniosek Przewodniczącego może powołać spośród radnych Sekretarza obrad, którego zadaniem jest: 1/ prowadzenie listy mówców, 2/ rejestracja zgłoszonych wniosków, 3/ obliczanie wyników głosowania jawnego, 4/ sprawdzanie quorum, 5/ wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze. 5. Na każdej sesji Rada powołuje 3 - osobową komisję Uchwał i Wniosków. Członkowie komisji Uchwał i Wniosków wyłaniają spośród siebie jej Przewodniczącego. 6. Zadania komisji Uchwał i Wniosków dotyczą w szczególności: 1/ przedstawienia Radzie projektów uchwał przygotowanych przez Burmistrza, 2/ przedstawienia Radzie projektów wniosków wynikłych z obrad sesji oraz zgłoszonych przez komisje lub radnych. 7. Uchwały i wnioski wraz z ewentualnie naniesionymi poprawkami przyjęte na sesji podpisują wszyscy członkowie komisji Uchwał i Wniosków. Stanowią one załączniki do protokołu z obrad Rady.
 
§ 8.
 
1. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady przedstawia Radzie porządek obrad do zatwierdzenia oraz stawia pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 2. W przypadku zgłoszenia takich wniosków, o zmianie porządku obrad decyduje Rada w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. 3. Projekty uchwał ujęte w porządku obrad muszą wpłynąć do Rady co najmniej na 7 dni przed terminem sesji. 4. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 1/ przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji, 2/ sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, a zwłaszcza w zakresie wykonania uchwał Rady, 3/ rozpatrzenie projektów uchwał, 4/ interpelacje i zapytania radnych, 5/ odpowiedzi na interpelacje, 6/ wolne wnioski.
 
§ 9.
 
1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza składa Burmistrz lub wyznaczony przez niego Zastępca. 2/ Sprawozdania z prac komisji stałych Rady składają raz na kwartał jej przewodniczący lub wyznaczeni przez nich sprawozdawcy.

§ 10.
 
1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady. 2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym dla funkcjonowania Gminy charakterze. 3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytanie i może być sformułowana ustnie lub pisemnie. 4. Odpowiedzi na interpelacje kierowane do Burmistrza udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby upoważnione do tego przez Burmistrza. Odpowiedzi są udzielane ustnie na sesji lub pisemnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni. 5. Odpowiedzi na interpelacje kierowane do Przewodniczącego Rady udziela Przewodniczący Rady, a w sprawach dotyczących prac komisji Rady - właściwy Przewodniczący komisji. 6. Zapytania składa się w celu uzyskania informacji o aktualnych problemach funkcjonowania Gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 7. Odpowiedzi na zapytania udzielane są odpowiednio jak w ust. 4 i 5.
 
§ 11.
 
1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według przyjętego porządku, otwierając i zamykając obrady nad każdym z punktów. 2. Interpelacje sformułowane pisemnie mogą wpływać do Burmistrza i Przewodniczącego Rady w każdym terminie. 3. Przewodniczący może za zgodą Rady w uzasadnionych przypadkach, dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. 4. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielać głosu poza kolejnością. 5. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady. 6. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad. 7. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
 
§ 12.
 
1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących: 1/ stwierdzenia quorum, 2/ zmiany porządku obrad, 3/ ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów, 4/ zamknięcia listy mówców lub kandydatów, 5/ zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały, 6/ zarządzenia przerwy,. 7/ odesłania projektu uchwały do komisji, 8/ przeliczenia głosów, 9/ przestrzegania regulaminu obrad. 2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje głosowaniu lub pod dyskusję i po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego „przeciw” wnioskowi poddaje sprawę pod głosowanie.
 
§ 13.
 
1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. 2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „ do rzeczy”. 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, naruszają dobre obyczaje lub uwłaczają powadze sesji Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole z podaniem przyczyny. 4. Postanowienia zawarte w ust.1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady obecnych na sesji. 5. Po uprzednim ostrzeżeniu, Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
 
§ 14.
 
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego, jednakże Rada może jednak postanowić inaczej. 2. Postanowienie z ust.1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.
 
§ 15.
 
1. Po wyczerpaniu listy mówców lub na wniosek Rady Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. 3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
 
§ 16.
 
1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę : „ Zamykam ......sesję Rady Miejskiej w Miastku”. 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji. 3. Postanowienie ust.2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
 
§ 17.
 
1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia. 2. Uchylenie lub zmiana uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji. 3. Postanowienie ust.2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.
 
UDOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU SESJI RADY
 
§ 18.
 
1. Z każdej sesji pracownik Urzędu wyznaczony przez Burmistrza sporządza protokół. 2. Przebieg sesji jest nagrywany na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się przez okres sześciu miesięcy od dnia przyjęcia protokołu przez Radę. 3. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg. 4. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać: 1/ numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta, 2/ stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 3/ imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności, 4/ imiona i nazwiska radnych, którzy spóźnili się na sesję oraz godzinę ich przybycia, 5/ imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili sesję na dłużej niż pół godziny bez zwolnienia się u Przewodniczącego oraz godzinę opuszczenia obrad, 6/ odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji wraz z przyjętymi poprawkami, 7/ ustalony przez Radę porządek obrad, 8/ przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień lub ich streszczenie, teksty uchwał, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień, 9/ przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących”, a także głosów nieważnych, 10/ podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół. 5. Radny ma prawo, na swój wniosek, do imiennego zapisania w protokole z sesji swojego stanowiska podczas głosowania, tj. czy głosował „za”, „przeciw”, czy „wstrzymał się”. 6. Postanowienie ustępu 5 ma zastosowanie również do wniosków zgłoszonych przez kluby radnych.
 
§ 19.
 
1. Protokół z każdej sesji powinien być napisany przez pracownika Urzędu w terminie nie późniejszym niż dwa tygodnie od dnia zakończenia sesji i wyłożony w biurze Rady. 2. W okresie między sesjami lub nie później niż na najbliższej sesji uczestnicy obrad mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji. 3. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 2 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady. 4. Rada może podjąć uchwalę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po uwzględnieniu poprawek i po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust.1 i 2.
 
§ 20.
 
1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, odrębną listę zaproszonych gości oraz przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy, teksty przyjętych uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady. 2. Przyjęte uchwały Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.
 
§ 21.
 
Obsługę biurową sesji / wysyłanie zawiadomień i wymaganych materiałów / sprawuje pracownik Urzędu z biura Rady, wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady. UCHWAŁY
 
§ 22.
 
1. Uchwały, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w § 1 ust.1 i 2 są sporządzane w formie odrębnych dokumentów według określonych wzorów. 2. Przepis zawarty w § 20 ust.1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.
 
§ 23.
 
1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. 2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności: 1/ tytuł uchwały, 2/ podstawę prawną, 3/ postanowienia merytoryczne, 4/ w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały, 5/ określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu, 6/ ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały. 3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informacje o skutkach finansowych jej realizacji. 4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego Urzędu.
 
§ 24.
 
1. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. 2. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.
 
§ 25.
 
1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.
 
§ 26.
 
1. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady. 2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści. PROCEDURA GŁOSOWANIA
 
§ 27.
 
1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni. 2. Radni są zobowiązani do uczestnictwa w głosowaniu. W przypadku opuszczenia sali obrad przed głosowaniem lub niewzięcia udziału w głosowaniu, Przewodniczący nakazuje odnotowanie tego faktu, z podaniem nazwiska radnego, do protokołu z sesji. 3. Powyższe zasady dotyczą wszystkich rodzajów głosowania.
 
§ 28.
 
1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. 2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad. 3. Sekretarz obrad przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównuje z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady i nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji. 4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
 
§ 29.
 
1. Głosowanie jawne imienne odbywa się przez kolejne wywoływanie nazwisk radnych, którzy następnie określają ustnie swoją decyzję w danej sprawie. 2.W protokole imiennie odnotowuje się, czy radny oddał głos „za”, „przeciw” czy „wstrzymał się”.
 
§ 30.
 
1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. 2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. 4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania. 5. Karty z oddanymi głosami i protokół Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do protokołu sesji.
 
§ 31.
 
1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy. 2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
 
§ 32.
 
1. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów, zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej, poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory. 2. Głosowania w sprawie wyboru osób w przypadku ich nieobecności na sesji można przeprowadzić tylko wówczas, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio na piśmie zgodę na kandydowanie.
 
§ 33.
 
1. Jeżeli oprócz wniosku /wniosków / o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku / wniosków/, w pierwszej kolejności Rada głosuje o odrzucenie wniosku / wniosków / o podjęcie uchwały. 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. 3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie. 4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek, stosuje się zasadę określoną w ust. 2. 5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały. 6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały. 7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały. 8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości prawnych lub/i merytorycznych dotyczących projektu danej uchwały / wniosku itp. / Przewodniczący Rady ma prawo przed poddaniem jej pod głosowanie, postanowić o odesłaniu wyżej wymienionego dokumentu do projektodawcy lub komisji Rady, celem poprawienia go lub ponownego rozpatrzenia.
 
§ 34.
 
1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi uchwała, wniosek, kandydatura itp., która uzyskała większa liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „ za” lub „przeciw”. 2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§ 35.
 
1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi uchwała, wn

data ostatniej aktualizacji: 2011-01-11 14:26:07
opublikował: Marcin Woszczak