Tekst ujednolicony
2011-01-11 14:25:06

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W MIASTKU

Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§1
 
1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej regulaminem określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Miastku, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną Urzędu, 2) zakres działania komórek organizacyjnych. 2. Urząd działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2) statut Gminy Miastko, 3) niniejszego regulaminu.
 
§2
 
Siedzibą Urzędu jest Miastko.
 
§3
 
1. Urząd Miejski stanowi aparat pomocniczy Burmistrza. 2. Urząd wykonuje ustawowe zadania gminy: 1) własne – wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, ustaw szczególnych i uchwał Rady Miejskiej, 2) zlecone – z zakresu administracji rządowej, 3) powierzone – na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 3. Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa dla osób w nim zatrudnionych.
 
Rozdział II
Pracownicy samorządowi zajmujący stanowiska kierownicze
 
§4
 
1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miastka. 2. Burmistrz kieruje Urzędem przy pomocy: 1) Zastępcy Burmistrza, 2) Sekretarza Miastka, 3) Skarbnika Miastka, 4) Naczelników wydziałów i kierowników referatów: a) Naczelnika Wydziału Finansowego, b) Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej, c) Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji, d) Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, e) Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury, f) Kierownika Referatu Podatków, g) Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, h) Komendanta Straży Miejskiej, i) Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, j) Audytora wewnętrznego.
 
§5
 
1. Do zadań Burmistrza należą wszelkie czynności związane z kierowaniem Urzędem nie zastrzeżone do kompetencji innych organów. 2. Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności: 1) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz, 2) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników Urzędu, 3) wydawanie decyzji administracyjnych, 4) wykonywanie czynności organu obrony cywilnej, 5) udzielanie upoważnienia zastępcy Burmistrza i innym pracownikom do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu, 6) prowadzenie gospodarki finansowej Gminy, 7) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej, 8) składanie oświadczeń woli w bieżących sprawach z zakresu działalności Gminy, 9) ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych, 10) reprezentowanie Gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej, 11) uczestnictwo w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień, 12) załatwienie wniosków posłów, senatorów oraz interpelacji radnych, 13) gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu, 14) inicjowanie i podejmowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, 15) określanie polityki kadrowej w Urzędzie, 16) wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji, 17) analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez zobowiązane do tego osoby, 18) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami prawa.
 
§6
 
1. Zastępca Burmistrza w zakresie powierzonych mu obowiązków zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów, w szczególności do zakresu jego zadań należy: 1) nadzór merytoryczny nad pracą podległych mu wydziałów Urzędu, w tym: a) akceptowanie materiałów kierowanych do rozpatrzenia przez Burmistrza, b) nadzór nad realizacją uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza, c) przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków, 2) koordynacja działań podporządkowanych wydziałów, 3) proponowanie i inicjowanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania podporządkowanych wydziałów, 4) podpisywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza, 5) pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Burmistrza, 6) prowadzenie w imieniu Burmistrza określonych spraw gminnych, 7) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem na podstawie upoważnienia udzielonego przez burmistrza, 8) wykonywanie innych obowiązków powierzonych przez Burmistrza. 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do gminnych jednostek organizacyjnych podporządkowanych Zastępcom Burmistrza. 3. Podział zadań dla zastępcy Burmistrza określa Burmistrz zarządzeniem.
 
§7
 
Sekretarz Miastka zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu. Do zadań Sekretarza należy w szczególności: 1) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego, 2) organizacja pracy i koordynacja działań podejmowanych przez poszczególne komórki Urzędu, oraz podległego wydziału, 3) nadzór nad prowadzeniem rejestru skarg i wniosków, 4) nadzór oraz współpraca z sołectwami i osiedlami, 5) nadzór nad organizacją zebrań wyborczych sołectw, 6) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, 7) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwienia spraw mieszkańców, 8) koordynacja i nadzór nad przeprowadzeniem wyborów Prezydenta, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów samorządowych oraz referendum, 9) nadzór nad kancelarią niejawną, 10) ustalanie zakresu czynności na poszczególnych stanowiskach pracy w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym, 11) występowanie do Burmistrza z wnioskami personalnymi dotyczącymi stosunku pracy i wynagrodzenia podległych bezpośrednio pracowników, 12) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców, 13) prowadzenie kontroli wewnętrznej wydziałów Urzędu, 14) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza, 15) sprawowanie nadzoru nad racjonalnym gospodarowaniem środkami w wydziale, 16) zapewnienie warunków technicznych koniecznych do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej.
 
§8
 
1. Skarbnik Miastka pełni funkcje głównego księgowego budżetu gminy oraz głównego księgowego Urzędu. 2. Skarbnik Miastka w szczególności: 1) wykonuje obowiązki określone ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t j. Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), 2) opracowuje projekty budżetu gminy oraz uchwały budżetowe na kolejne lata budżetowe, sporządza „układ wykonawczy” budżetu i "plan finansowy" zadań zleconych, 3) bieżąco analizuje wykonanie budżetu i przedkłada projekty uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza wprowadzające zmiany w budżecie gminy (wg ustawowych kompetencji), 4) przygotowuje projekty uchwał tzw. „okołobudżetowych” dot. ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych, 5) opiniuje decyzje wywołujące skutki finansowe oraz składa kontrasygnatę na dokumentach, które powodują powstanie zobowiązań finansowych gminy i Urzędu, 6) opracowuje informacje o przebiegu realizacji budżetu gminy za okres I półrocza, a także sporządza roczne sprawozdania z wykonania budżetu gminy (mater. Liczbowe i opisowe), 7) dokonuje kontroli wstępnej i bieżącej określonej w systemie i procedurach wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie, 8) nadzoruje gospodarkę finansową gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołectw i osiedli, 9) organizuje i nadzoruje pracę Wydziału Finansowego oraz Referatu Podatkowego, włącznie z wnioskami personalnymi wobec pracowników pionu finansowego, 10) współdziała z Wydz. IT i innymi zainteresowanymi służbami w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących gminy, 11) współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową, Pom. Urzędem Wojewódzkim, organami podatkowymi oraz z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie zagadnień budżetowo- finansowych, podatków, ubezpieczeń społecznych i majątkowych, 12) podpisuje decyzje administracyjne i inne w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza.
 
Rozdział III
Struktura organizacyjna Urzędu
 
§9
 
1. Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą wydziały, referaty i samodzielne stanowiska pracy. 2. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne posługujące się symbolami: 1. Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - symbol WGN , 2.Wydział Infrastruktury Technicznej – symbol WIT , 3. Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji – symbol WRiP, 4. Wydział Organizacyjno - Administracyjny - symbol WOA, 5. Wydział Oświaty, Kultury Zdrowia i Sportu – symbol WO, 6. Wydział Finansowy – symbol WF, 7. Urząd Stanu Cywilnego – symbol USC, 8. Straż Miejska – symbol SM, 9. Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych – symbol PO 10. Audytor wewnętrzny – symbol AW,
§10
 
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Miastku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§11
 
Szczegółową strukturę wewnętrzną komórek organizacyjnych Urzędu przedstawiają załączniki od nr 2 do 9 do niniejszego regulaminu.
 
Rozdział IV
Zakres działania wydziałów Urzędu
 
§12
 
Do podstawowego zakresu działania Wydziału Rolnictwa , Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska należy w szczególności: 1) w zakresie gospodarki nieruchomościami: 1. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego. 2. Prowadzenie spraw dotyczących nabywania i przejmowania nieruchomości do zasobu mienia komunalnego. 3. Prowadzenie spraw związanych z podziałami geodezyjnymi, scalaniem i podziałem gruntów oraz rozgraniczeniami nieruchomości. 4. Prowadzenie spraw dotyczących opłat adiacenckich. 5. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne na terenie m. Miastko, a w szczególności sprawy dot.: a) dzierżawy i najmu nieruchomości, b) sprzedaży i zamian nieruchomości,. c) oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i inne formy użytkowania, d) uwłaszczenia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, e) realizacja prawa pierwokupu, f) uzgadniania treści ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i zapisów hipotecznych, g) zagospodarowania, w tym kontroli prawidłowości wykorzystania, nieruchomości, h) prowadzenie akt nieruchomości, i) prowadzenie rejestrów: - sprzedaży nieruchomości, - dzierżawy i umów najmu, - nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, - nieruchomości oddanych w zarząd i inne formy użytkowania. 6. Przygotowanie projektów aktów prawnych w sprawach objętych zakresem czynności. 7. Prowadzenie spraw związanych z numeracją nieruchomości oraz nazewnictwem uli i placów. 8. Każda sprzedaż nieruchomości winna być pisemnie uzgodniona z Wydziałem Infrastruktury Technicznej. 2) w zakresie rolnictwa: 1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych, leśnictwem i łowiectwem w tym: - mediacie w sprawach szkód łowieckich, - opiniowanie planów łowieckich, - opiniowanie przeznaczenia gruntów do zalesiania. 2. Prowadzenie spraw w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zwierzęcych, rejestracji i identyfikacji zwierząt. 3. Koordynowania prac związanych ze zwalczaniem chorób, szkodników i chwastów w uprawach polowych. 4. Inicjowanie prac w zakresie usprawnienia zaopatrzenia rolników w środki do produkcji oraz udzielania informacji w sprawach skupu płodów rolnych. 5. Rejestracja i wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras agresywnych. 6. Koordynacja wprowadzania postępu w produkcji roślinnej i zwierzęcej. 7. Organizowanie szkoleń, wyjazdów na targi, pokazy w zakresie zwalczania chorób, szkodników i chwastów zagrażających uprawom rolnym, 8. Prowadzenie akt gospodarstw rolnych i rejestru właścicieli nieruchomości. 9. Sporządzania sprawozdań GUS dotyczących szacunków plonów. 10. Organizowanie odbioru padliny od rolników indywidualnych, 11. Wydawanie zaświadczeń w sprawie potwierdzenia istnienia gospodarstwa rolnego. 12. Współpraca z innymi jednostkami wg. właściwości a zwłaszcza z Powiatową Inspekcją Weterynarii ODR i innymi, w ramach realizacji powierzonych zadań. 13. Współpraca z sołectwami, Izbą Rolniczą oraz organizacjami rolniczymi w zakresie spraw rolnych, 14. Współpraca z ANR w sprawach gospodarowania nieruchomościami rolnymi w tym: - przyjmowanie i ewidencjonowanie ogłoszeń dot. przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości, - opiniowanie spraw dotyczących obrotu nieruchomościami. 3) w zakresie ochrony środowiska: 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne, a w szczególności: - przygotowywanie decyzji nakazujących przywrócenie do stanu poprzedniego stanu wody na gruncie lub nakładających obowiązek wypłaty odszkodowania, - przygotowywanie decyzji ustalających z odszkodowaniem przejść, przejazdów oraz miejsc do stałego korzystania z gruntów przybrzeżnych, - prowadzenia postępowań zmierzających do zawarcia ugody w przypadkach zmiany stosunków wodnych na gruncie, - prowadzenie postępowań wodnoprawnych w ramach zwykłego korzystania z cudzej wody, - nadzór nad konserwacją gminnych rowów i wód stojących. 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności: - ustanawiania terenów zieleni miejskiej i zieleni na obszarze wsi o zwartej zabudowie, - wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, - wprowadzenie szczególnych form ochrony przyrody, - popularyzowanie ochrony przyrody, - prowadzenie gospodarki w zakresie nasadzeń drzew i krzewów na terenach lasów, parków i zieleńców komunalnych, - współpraca z innymi podmiotami i organizacjami w zakresie ochrony przyrody. 3. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, a w szczególności: - kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska, - uzgadnianie i opiniowanie spraw dotyczących kopalin, - zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami oraz dbałość o utrzymanie porządku i czystości na terenia gminy, 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne. 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach, a w szczególności: - prowadzenie ewidencji składowisk odpadów, - uzgadnianie i opiniowanie sposobu postępowania z odpadami. 6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności: - prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi i tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów, - prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, - nadzór w zakresie utrzymania czystości i porządku. 7. Obsługa gminnego funduszu ochrony środowiska. 8. Przygotowywanie rocznego zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. 9. Określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych. 10. Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 11. Prowadzenie ewidencji gminnej zabytków i współpraca w tym zakresie ze służbami ochrony zabytków. 12. Nadzór nad utrzymaniem szalet miejskich.
 
§13
 
1. Do podstawowego zakresu działalności Wydziału Infrastruktury Technicznej należy w szczególności: 1) w zakresie gospodarki komunalnej: a) zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej związanych z gospodarką komunalną i nadzór nad ich eksploatacją (wodociągi, kanalizacja, drogi, mosty, komunikacja, łączność i inne usługi) oraz dbanie o ich rozbudowę zgodnie z potrzebami gminy, b) przygotowanie trenów budowlanych, współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi inwestycje na terenie gminy, c) koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów, d) nadzór i wydawanie decyzji związanych z przekwaterowywaniem najemców do lokali zamiennych, e) przygotowywanie umów o wyrażeniu zgody na podnajem lub oddanie do bezpłatnego użytkowania zajmowanego lokalu, f) ustalenie i opiniowanie wystąpienia przez osoby bliskie w najem lokalu po śmierci najemcy, g) prowadzenie spraw dotyczących lokali, h) prowadzenie spraw dotyczących egzekucji wyroków sądowych w sprawach lokalowych, i) usuwanie skutków samowoli lokalowej, j) udział w pracach i obsługa Komisji opiniodawczej ds. przydziału mieszkań, k) nadzór nad zagospodarowaniem cmentarzy, l) koordynacja działań i współpraca z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Miastku, w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i polityki czynszowej, m) współpraca z innymi podmiotami władającymi zasobami mieszkaniowymi, n) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i realizacją planów zagospodarowania przestrzennego gminy, o) współpraca ze służbami porządkowymi w dziedzinie utrzymania ładu i porządku w gminie, p) współpraca z organami inspekcji sanitarnej, q) koordynacja działań i współpraca z Zakładem Energetyki Cieplnej w Miastku i Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Miastku. 2) w zakresie działalności inwestycyjnej gminy: a) planowanie, przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji i remontów we wszystkich obiektach stanowiących własność gminy, b) organizowanie i koordynowanie wszelkich przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów przy pomocy grup pracowników interwencyjnych i publicznych, c) uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych do właściwego prowadzenia procesu przygotowania i realizacji inwestycji, d) współpraca z nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji, e) opracowywanie i aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, f) współpraca z firmami i instytucjami w zakresie rozwoju gospodarczego, g) wdrażanie strategii rozwoju gminy. 3) w zakresie spraw związanych z utrzymaniem dróg gminnych: a) zarządzanie siecią dróg gminnych, b) planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gminnych, c) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia, d) prowadzenie parkingów na terenie miejskim, e) współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. 4) w zakresie problematyki bezrobocia: a) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, b) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i stowarzyszeniami w zakresie bezrobocia, c) organizowanie i koordynacja wszelkich prac interwencyjnych i robót publicznych, d) przygotowywanie harmonogramów prac interwencyjnych i robót publicznych oraz ich rozliczanie. 2. W Wydziale Infrastruktury Technicznej tworzy się samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych. Do jego zadań należy w szczególności: a) sporządzanie zbiorczych planów zamówień publicznych Urzędu na roboty budowlane oraz dostawy i usługi według wspólnego słownika zamówień (CPV) celem przekazywania do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach, b) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach dotyczących zamówień publicznych, c) weryfikowanie pod względem formalnym projektów dokumentów (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) przygotowywanych przez członków komisji przetargowych z wydziałów merytorycznych Urzędu, d) udzielanie wyjaśnień wydziałom przy opracowywaniu projektów dokumentów do postępowań w sprawach zamówień publicznych, e) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, protestów i odwołań, f) występowanie z upoważnienia Burmistrza do Urzędu Zamówień Publicznych, g) prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych w Urzędzie, h) przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych dla wydziałów oraz upowszechnianie wykładni prawnych Urzędu Zamówień Publicznych i orzeczeń sądowych. 3. W zakresie Architektury i Urbanistyki należy: 1) prowadzenie i koordynacja prac związanych z opracowaniem i realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 2) przyjmowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 3) dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, 4) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, 5) udostępnianie do wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów z tych dokumentów, 6) określanie warunków wynikających z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do przetargów nieruchomości będących własnością gminy, 7) współudział w opracowywaniu strategii rozwoju lokalnego gminy, 8) współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru urbanistyczno- architektonicznego i budowlanego, 9) opracowywanie opinii z zakresu planowania przestrzennego dla potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu. 10) Opiniowanie sprzedaży nieruchomości pod względem zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 
§14
 
Do podstawowych zadań Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji należy w szczególności: 1) koordynacja prac nad aktualizacją strategii rozwoju Gminy, planów rozwoju lokalnego oraz realizacją programów operacyjnych, 2) stymulowanie nowych inicjatyw gospodarczych i koordynowanie nawiązywania współpracy gospodarczej Gminy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, 3) inspirowanie i nadzór nad fazą przygotowania wszystkich nowych inicjatyw gospodarczych, 4) pozyskiwanie zewnętrznych ( europejskich i pozaeuropejskich) środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gminy, 5) zbieranie informacji na temat istniejących i powstających programów wspierających działania należące do kompetencji władz lokalnych, 6) nadzór i przygotowywanie aplikacji wniosków o współfinansowanie realizacji programów, zadań, inwestycji na rzecz gminy i jej mieszkańców przy współpracy wydziałów merytorycznych Urzędu, 7) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystanie uzyskanych środków pozabudżetowych, 8) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji i promocję gminy, 9) organizowanie i prowadzenie promocji w zakresie rozwoju ekonomicznego turystycznego, społecznego i kulturalnego Gminy, w tym opracowywanie wydawnictw promocyjnych na różnorodnych nośnikach, skierowanych do określonych grup docelowych, przygotowanie uczestnictwa w targach i wystawach oraz innych imprezach promocyjnych, 10) przygotowywanie ofert i innych materiałów promujących Gminę, 11) nadzór nad przygotowywaniem i realizacją oprawy promocyjnej imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę. 12) reklama Gminy w mediach, 13) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, naukowych, sportowych w ramach zawartych porozumień i umów z zagranicznymi miastami partnerskimi, 14) prowadzenie banku danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy, 15) prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem oraz analizowaniem ofert składanych przez organizacje pozarządowe, dotyczących realizacji zadań własnych gminy i zleconych oraz sporządzanie umów na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, 16) rozliczanie środków finansowych przeznaczonych na działalność organizacji pozarządowych, 17) kontrola prawidłowości wydatkowania przydzielonych środków na realizację zadań, 18) współpraca ze stowarzyszeniami, 19) upowszechnianie informacji na temat osiągnięć i zamierzeń gospodarczych gminy, w tym inspirowanie i współredagowanie strony www i BIP, 20) utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem gospodarczym, organizacjami przedsiębiorców, izbami gospodarczymi w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć promocyjnych, 21) koordynacja działań i współpraca z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie wykonania zadań Wydziału, 22) nadzór, koordynacja działań i współpraca z OSRiRON w Miastku, 23) opracowanie koncepcji turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania gminy oraz tworzenie warunków rozwoju usług turystycznych, 24) kreowanie i wizualizacja szlaków turystycznych w gminie.
 
§15
 
Do podstawowego zakresu działania Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego należy w szczególności: 1) zapewnienie właściwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania Urzędu, 2) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz spraw związanych ze szkoleniem kadr urzędniczych, 3) obsługa organizacyjno- techniczna Rady miejskiej w tym: a) organizowanie i obsługa posiedzeń Rady oraz przygotowanie materiałów na komisje Rady i Sesje Rady, b) organizowanie i obsługa posiedzeń komisji Rady, c) prowadzenie rejestrów uchwał Rady i wniosków komisji Rady oraz przekazywanie ich właściwym komórkom organizacyjnym w celu merytorycznego rozpatrzenia i udzielania odpowiedzi, d) publikacja uchwał Rady, e) ewidencja zarządzeń wewnętrznych Burmistrza oraz ich publikacja i przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu. 4) zapewnienie niezbędnej pomocy techniczno- organizacyjnej radnym w sprawowaniu przez nich mandatów, 5) organizacja współpracy z sołectwami i osiedlami oraz prowadzenie dokumentacji sołectw i osiedli, 6) obsługa kancelaryjna i organizacyjno- techniczna Burmistrza w tym: a) organizacja i prowadzenie kancelarii Urzędu – zapewnienie obsługi pocztowej i kurierskiej, ewidencja korespondencji wpływającej i wychodzącej z Urzędu, b) zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i radiotelefonicznej oraz obsługi poligraficznej, 7) udzielanie informacji dla interesantów Urzędu oraz wydawanie zaświadczeń, 8) prowadzenie obsługi gospodarczej Urzędu i dbałość o przestrzeganie zasad BHP i p.poż., 9) zapewnienie ochrony fizycznej i monitoringu obiektów Urzędu, 10) zapewnienie utrzymania czystości w obiektach, dbałość o ich estetykę, 11) organizowanie i przeprowadzanie na terenie gminy wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, Parlamentu Europejskiego, organów samorządowych oraz referendum ogólnokrajowego lub gminnego, 12) prowadzenie archiwum zakładowego i całości spraw związanych z jego funkcjonowaniem, 13) realizowanie zadań dotyczących załatwiania skarg i wniosków mieszkańców, 14) prowadzenie zbiorów przepisów prawnych i ewidencji przepisów prawa miejscowego oraz udostępnianie ich do wglądu mieszkańcom, 15) obsługa informatyczna, techniczna i merytoryczna, 16) opracowywanie projektów statutu i regulaminów oraz innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Urzędu, 17) prowadzenie zbiorczej ewidencji udzielonych pracownikom upoważnień i pełnomocnictw, 18) prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji wniosków radnych, 19) załatwianie spraw i wydawanie zezwoleń na organizowanie zbiórek publicznych oraz nadzór, 20) administrowanie sieci informatycznej Urzędu, 21) administrowanie infrastruktury teleinformatycznej Urzędu: serwerami, systemami baz danych oraz zapewnienie ich ochrony, 22) nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz prowadzenie jego ewidencji, 23) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich, 24) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie szkolenia pracowników, zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń z dziedziny BHP oraz zapewnienia właściwej adaptacji i szkoleń nowozatrudnionych pracowników, 25) przeprowadzanie kontroli warunków pracy i stwierdzanie zagrożeń zawodowych, 26) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy, 27) udział w dochodzeniach powypadkowych, 28) współdziałanie z Inspekcją Pracy, 29) nadzór i koordynacja w zakresie prowadzenia spraw gminnych jednostek OSP wynikających z ustawy o podziale zadań i kompetencji, 30) wydawanie zezwoleń na prowadzenie imprez masowych i realizacji innych obowiązków wynikających z ustawy o imprezach masowych. 1.W zakresie spraw obywatelskich i obrony cywilnej należy: 1) prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, a w tym: a) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania, b) prowadzenie list wyborców na terenie gminy, c) prowadzenie rejestru cudzoziemców, d) udzielanie informacji adresowej, e) prowadzenie spraw repatriacji narodowościowych, 2) przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych, 3) prowadzenie spraw obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego oraz kancelarii niejawnej, a w tym: a) koordynacja, przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, b) tworzenie, szkolenie i przygotowanie formacji OC do prowadzenia działań ratowniczych na terenie gminy, c) planowanie i zaopatrywanie formacji OC w sprzęt i środki techniczne niezbędne do prowadzenia działań ratowniczych, d) współpraca z jednostkami organizacyjnymi oraz służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny w gminie, e) prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi, f) prowadzenie kancelarii niejawnej, 4) prowadzenie spraw z zakresu handlu i usług: a) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, b) inicjowanie przedsięwzięć prowadzenie działalności informacyjnej o potrzebach i możliwościach gminy w zakresie sieci handlowej i usługowej, c) wydawanie koncesji na usługi taksówkowe, d) przyjmowanie wniosków i wydawanie paszportów.
 
§16
 
Do podstawowych zadań Wydziału Oświaty i Kultury należy: 1) Sprawowanie nadzoru nad działalnością oświatową, a w szczególności: a) koordynacja i nadzór nad działalnością placówek oświatowo- wychowawczych (szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli), b) organizacja dowozu dzieci do szkoły, c) organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli, d) przygotowywanie dokumentacji formalno – prawnej niezbędnej do zakładania, przekształcania lub likwidacji publicznej placówki oświatowej, e) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, f) nadzór nad całokształtem polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów placówek oświatowych, g) opracowywanie zasad odpłatności dzieci w przedszkolach. 2) Prowadzenie zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty. 3) Współdziałanie i nadzór nad organizacjami i instytucjami kultury. 4) Wspieranie, stwarzanie warunków oraz podejmowanie działań organizatorskich w zakresie sportu w szkołach. 5) Prowadzenie dokumentacji, przyznawanie oraz prowadzenie rozliczeń z przyznanych stypendium. 6) Współudział w realizacji programów wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne. 7) Prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych. 8) Koordynacja działań i współpraca z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miastku, Biblioteką Publiczną w Miastku, Ośrodkiem Sportu Rekreacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Miastku w zakresie sportu w szkołach.

§17
 
Do zadań Referatu Obsługi Szkół należy: 1) Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, których organem założycielskim jest Gmina Miastko. 2) Pomoc szkołom i przedszkolom w przygotowywaniu statutów, regulaminów, zarządzeń i innych aktów prawnych, 3) Prowadzenie spraw kadrowych nauczycieli i pracowników administracyjnych szkół i przedszkoli, 4) Naliczanie wynagrodzeń nauczycielom i pracownikom administracyjnym szkół i przedszkoli. 5) Prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej dla poszczególnych szkół i placówek. 6) Rozliczanie szkół i przedszkoli z wykonania zadań rzeczowych i finansowych. 7) Sporządzanie sprawozdawczości dla obsługiwanych jednostek oświatowych.
 
§18
 
Podstawowy zakres działalności Wydziału Finansowego obejmuje w szczególności: 1) obsługa księgowa i kasowa realizacji budżetu gminy i Urzędu, a w tym: - przyjmowanie, kontrola opisu oraz dekretacja rachunków i faktur w ciężar wydatków, - realizacja dyspozycji bezgotówkowych/przelewów, w tym: drogą elektroniczną/ i operacji gotówkowych ze środków budżetu, - księgowanie na podstawie dowodów źródłowych wszelkich operacji dochodowych i wydatków budżetowych, - uzgadnianie kartotek ewid.- księgowych obrotów i sald budżetu, - rozliczanie zaliczek, delegacji służbowych, diet itp. 2) bieżąca analiza realizacji dochodów i wydatków oraz przygotowywanie materiałów liczbowych (wydruków z FKZ) niezbędnych przy opracowywaniu i zmianach budżetu oraz informacji i sprawozdań z jego realizacji, 3) prowadzenie ewidencji składników majątkowych Urzędu, zapewnienie ochrony mienia w formie ubezpieczeń oraz rozliczenie inwentaryzacji, 4) kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz sołectw i osiedli, 5) obsługa księgowo – finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 6) opracowywanie wymaganej przepisami sprawozdawczości budżetowej i finansowej (Rb i bilanse), 7) sporządzanie list wypłat wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz pracowników Urzędu oraz pracowników publicznych i interwencyjnych, wraz z rozliczeniami podatku dochodowego do U.S. i składek ubezpieczeniowych wobec ZUS-u, 8) sporządzanie list wypłat innych świadczeń i płatności, jak diety radnych, umowy zlecenia, ryczałty wynagrodzenia członków Komisji ds. RPA, wypłaty z ZFŚS, zwroty wadiów itp., 9) wystawianie rocznych deklaracji podatkowych dla podatników (PIT- 11 oraz PIT- 8B), 10) prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowniczych oraz wydawanie stosownych zaświadczeń do celów emerytalno – rentowych (Rp-7), 11) wykonywanie obowiązków i czynności związanych z naliczaniem i odprowadzaniem do Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług (VAT), wystawianie faktur VAT-owskich, 12) ustalanie uprawnień do dodatków mieszkaniowych oraz ich wypłata i rozliczanie z administratorami budynków mieszkalnych, 13) wykonanie obowiązków z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym: wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
§19
 
Do zadań Referatu Podatkowego należy w szczególności: 1) wymiar podatków lokalnych – rolnego, leśnego i od nieruchomości, a w tym: - przyjmowanie, kontrola i weryfikacja deklaracji i informacji podatkowych składanych przez podatników, - wprowadzanie do ewidencji podatkowej nowych stawek podatkowych, - sporządzanie nakazów płatniczych dot. łącznego zobowiązania pieniężnego oraz decyzji wymiarowych podatków od osób prawnych 2) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie decyzji w zakresie ulg i zwolnień podatkowych, 3) prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru wymiaru podatków, 4) przygotowywanie danych liczbowych do sprawozd. Okresowej dot. skutków zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym oraz skutków obniżenia max. Stawek podatkowych w gminie Miastko, 5) przeprowadzanie kontroli terenowych w zakresie prawidłowości ustalania zobowiązań podatkowych, zwłaszcza wobec osób i firm prowadzących działalność gospodarczą, 6) prowadzenie działań windykacyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych, poprzez: - bieżącą analizę spływu należności i stanu zaległości w podatkach na rzecz gminy, - wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty - wystawianie tytułów wykonawczych do egzekucji komorniczej, - stałe kontakty z organami egzekucyjnymi i ocena skuteczności podejmowanych działań, 7) wydawanie decyzji w sprawie zaległości lub nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych, 8) wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości z tyt. Podatków i opłat oraz zaświadczeń o stanie majątkowym podatników (wg ewidencji podatkowej), 9) przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji ( z wyjaśnieniami) do instancji odwoławczej /S.K.O. Słupsk/ w sprawach odwołań od decyzji podatkowych w gminie, 10) rozliczanie sołtysów z kwitariuszy inkasa podatków i opłat lokalnych w gminie Miastko w kolejnych latach.
 
§20
 
Do podstawowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności: 1) wykonywanie czynności z zakresu rejestracji i prowadzenia akt stanu cywilnego, 2) przyjmowanie oświadczeń przewidzianych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, 3) udzielanie ślubów, 4) rejestrowanie związków wyznaniowych w księgach stanu cywilnego, 5) organizowanie i celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego, uroczystych nadań imion dzieciom, 6) wydawanie zaświadczeń o możności prawnej obywatela polskiego do sporządzania aktu stanu cywilnego za granicą, 7) przekazywanie akt stanu cywilnego do Archiwum Państwowego.
 
§21
 
Do podstawowych zadań Straży Miejskiej należą w szczególności: 1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, zgromadzeń i imprez publicznych, 4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych, 5) zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof lub innego podobnego zdarzenia oraz miejsc zagrożonych takim zdarzeniem, 6) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, 7) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych i wartości pieniężnych dla potrzeb gminy, 8) przyjmowanie zawiadomień, wydawanie decyzji w sprawach zgromadzeń publicznych oraz nadzór nad ich przebiegiem.
 
§22
 
Do zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych należy: 1) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, 2) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, 3) nadzór nad opracowywaniem planu ochrony Urzędu i jego realizacji, 4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych, 5) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa, 6) opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, 7) zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu.
 
§23
 
Do podstawowych zadań Audytora Wewnętrznego należy: 1) badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez następcze sprawdzenia: a) przestrzegania zasad rachunkowości, b) zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi, c) zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych, 2) dokonywanie ocen przestrzegania zasad celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągania zobowiązań, 3) prowadzenie kontroli finansowej w zakresie zapewnienia przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy, 4) określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień oraz przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień, 5) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu.
 
Rozdział V
Zadania wspólne komórek organizacyjnych
 
§24
 
Zadaniami wspólnymi wydziałów są w szczególności: 1) sporządzanie projektów aktów normatywnych Rady, Burmistrza oraz innych materiałów przedkładanych tym organom, 2) przygotowywanie sprawozdań oraz analiz i bieżących informacji o realizacji poszczególnych zadań, 3) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy i informacji o stanie mienia komunalnego, 4) rozpatrywanie skarg zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 5) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski mieszkańców gminy, wnioski i interpelacje radnych, 6) gospodarowanie mieniem będącym w dyspozycji wydziałów zgodnie z zasadami określonymi przez Radę i Burmistrza, 7) prowadzenie w zakresie swojej właściwości i posiadanych upoważnień postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 8) realizacja zarządzeń i decyzji Burmistrza, 9) zapewnienie sprawnej obsługi interesantów, 10) sprawne współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach, które wymagają uzgodnień, 11) uzyskiwanie kontrasygnaty Skarbnika w działaniach wywołujących zobowiązania finansowe zgodnie z przyjętymi zasadami, 12) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt, 13) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt, 14) współdziałanie oraz sprawowanie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie powierzonym przez Burmistrza.
Rozdział VI Ogólne zasady pracy w Urzędzie
 
§25
 
1. Burmistrz, Zastępca Burmistrza i Sekretarz opracowują szczegółowe zasady czynności, uprawnień i odpowiedzialności naczelnikom wydziałów, nad którymi sprawują bezpośredni nadzór. 2. Zastępca Burmistrza w porozumieniu z Burmistrzem ustala zakresy czynności i odpowiedzialności dla dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych im podległych.
§26
 
1. Naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie zadań przez pracowników wydziałów i referatów oraz wykonują uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia Burmistrza. 2. Naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów wypowiadają się we wszystkich sprawach związanych ze stosunkiem pracy zatrudnionych w wydziałach oraz referatach pracowników; w szczególności ustalają zakresy dla pracowników zatrudnionych w wydziale i referacie.
 
§27
 
Do obowiązków pracowników Urzędu należy w szczególności: 1) wykonywanie powierzonych im zadań w sposób sprawny, sumienny i bezstronny, 2) zachowywanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z petentami, zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami, 3) zachowywanie się godnie w miejscu pracy i poza nim, 4) obsługiwanie petentów w sposób rzeczowy, sprawny, grzeczny, dyskretny i taktowny, 5) informowanie mieszkańców w sposób wyczerpujący, we właściwej formie i we właściwym czasie o załatwieniu sprawy, 6) jeżeli załatwienie sprawy wymaga uzupełnienia dodatkowymi dokumentami, wskazanie rodzaju tych dokumentów i koniecznych opłat z tytułu ich uzyskania, 7) zachowywanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przewidzianym przepisami prawa, 8) posiadanie znajomości obowiązujących przepisów prawa samorządowego i kodeksu postępowania administracyjnego, 9) sygnalizowanie stwierdzonych nieprawidłowości bezpośredniemu przełożonemu.
 
§28
 
1. Pracownik obowiązany jest przestrzegać zależności służbowej i hierarchicznego podporządkowania wynikającego z organizacji wewnętrznej i szczegółowego podziału czynności. 2. Pracownik prowadzi sprawy zgodnie z podziałem czynności oraz poleceniami służbowymi przełożonego.
 
Rozdział VII
Zasady podpisywania pism i decyzji
 
§29
 
Burmistrz Miastka podpisuje: 1) zarządzenia i inne akty o charakterze wewnętrznym, 2) pisma do Wojewody, Starosty, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, 3) odpowiedzi na wystąpienia (wnioski, zapytania) posłów, senatorów oraz organów kontroli zewnętrznej, 4) odpowiedzi na skargi dotyczące bezpośrednio naczelników wydziału, 5) decyzje w sprawach kadrowych i osobowych naczelników wydziałów i pracowników, 6) pisma zastrzeżone do podpisu Burmistrza odrębnymi przepisami, 7) decyzje administracyjne.
 
§30
 
1. Zastępca Burmistrza i Sekretarz podpisują pisma w ramach upoważnień udzielonych przez Burmistrza, 2. Zastępca Burmistrza, Sekretarz i skarbnik: 1) dokonują wstępnej aprobaty sprawy, 2) podpisują pisma w sprawach, które zostały im powierzone w regulaminie organizacyjnym, 3) podpisują pisma z upoważnienia Burmistrza podczas jego nieobecności.
 
§31
 
1. Dokumenty przedstawione do podpisu Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi powinny być uprzednio parafowane przez naczelnika wydziału. 2. Pisma i decyzje nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza podpisują, zgodnie z określonym zakresem działania wydziałów ich naczelnicy na podstawie upoważnienia. 3. Pracownik przygotowujący projekt załatwienia sprawy w formie pisma lub decyzji oraz osoba akceptująca ten projekt, powinni zaopatrzyć jego kopię swoim podpisem umieszczonym z lewej, dolnej strony tekstu.
 
§32
 
Postępowanie kancelaryjne w Urzędzie oraz jednolity rzeczowy wykaz akt określa instrukcja kancelaryjna , ustalona przez Prezesa Rady Ministrów.
 
§33
 
Obieg dokumentów w Urzędzie przedstawia Schemat obiegu dokumentów, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu.
 
Rozdział VIII
Zasady i tryb przyjmowania rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw mieszkańców w Urzędzie Miejskim
 
§34
 
1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego i w przypisach szczególnych. 2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. 3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą naczelnicy i kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu oraz pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami czynności. 4. Kontrolę i koordynację działań komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli sprawuje Sekretarz. 5. Pracownik Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego zobowiązany jest do dokonywania określonych analiz sposobu załatwiania spraw i przedkładania ich Sekretarzowi. 6. Wydział Organizacyjno – Administracyjny prowadzi rejestr skarg i wniosków indywidualnych wpływających do Urzędu, skarg zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez Burmistrza, Sekretarza i naczelników wydziału. 7. Wydział Organizacyjno- Administracyjny po zaewidencjonowaniu skargi lub wniosku w centralnym rejestrze, przekazuje niezwłocznie skargę do rozpatrzenia właściwemu merytorycznie wydziałowi, jeżeli Burmistrz nie postanowi inaczej. W przypadku, gdy skarga lub wniosek dotyczą zakresu działania różnych komórek organizacyjnych, Sekretarz wyznacza wydział prowadzący załatwienie sprawy, który po uzyskaniu wyjaśnień lub stanowisk pozostałych zainteresowanych wydziałów sporządza wyjaśnienia i projekty odpowiedzi. 8. Wydział Organizacyjno- Administracyjny jest upoważniony do żądania od naczelników i pracowników Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, złożenia skarg i wniosków oraz do żądania przedłożenia projektów odpowiedzi na skargi i wnioski.
 
§35
 
Przyjmowanie skarg i wniosków przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza odbywa się: 1) Burmistrz – w każdy poniedziałek w godz. 12.00-16.00, 2) Zastępca Burmistrza – w każdy poniedziałek w godz. 12.00- 16.00 (bądź w każdy czwartek w godz. 12.00- 15.15).
 
§36
 
Sekretarz Miastka oraz naczelnicy wydziałów przyjmują interesantów każdego dnia w godz. 7.15 – 13.00.
Rozdział IX Organizacja działalności kontrolnej w Urzędzie
 
§37
 
Za prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie odpowiedzialny jest Burmistrz.
 
§38
 
Kontroli wewnętrznej podlegają wszyscy pracownicy Urzędu.
 
§39
 
Czynności kontrolne wykonuje Burmistrz oraz stosownie do swoich kompetencji Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów.
 
§41
 
Kontrola wewnętrzna sprawowana jest w postaci: 1) kontroli bieżącej, polegającej na badaniu prawidłowego przebiegu czynności w toku ich wykonywania, w szczególności pod względem legalności i gospodarności, 2) kontroli sprawdzającej, obejmującej badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane, 3) kontroli prawidłowości przechowywania dokumentów i pieczątek oraz zabezpieczenia biurek, szaf i pomieszczeń po zakończonej pracy.
 
§41
 
W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego znamiona przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Burmistrza.
 
§42
 
Informacje o wynikach wewnętrznej i zewnętrznej kontroli spływają do Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego.
Rozdział X Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników samorządowych mianowanych
 
§43
 
1. W urzędzie działają komisje dyscyplinarne I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych. 2. Komisja dyscyplinarna I instancji składa się z członków wybranych przez Radę spośród pracowników samorządowych mianowanych. 3. Komisja dyscyplinarna II składa się z członków wybranych przez Radę spośród radnych. 4. Członków komisji dyscyplinarnej wybiera się na okres kadencji Rady. Członkowie komisji pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowej komisji.
 
§44
 
1. Postępowanie wyjaśniające, którego celem jest ustalenie okoliczności naruszenia obowiązków przez pracownika oraz ustalenie zdolności wszczęcia postępowania dyscyplinarnego prowadzi rzecznik dyscyplinarny. 2. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje Burmistrz spośród pracowników mianowanych na czas trwania kadencji komisji. 3. Jeżeli rzecznik czasowo nie może pełnić swoich funkcji, Burmistrz powołuje innego mianowanego pracownika samorządowego, który w czasie sprawowania tej funkcji podlega przepisom dotyczącym rzecznika.
 
§45
 
Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należy w szczególności: 1) prowadzenie postępowania wyjaśniającego, 2) składanie, jeśli wynik postępowania wyjaśniającego daje do tego podstawę, wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 3) udział w rozprawach, 4) wnoszenie odwołań od orzeczeń komisji I instancji.

§46
 
1. W razie powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązków przez pracownika Burmistrz poleca rzecznikowi wszcząć postępowanie wyjaśniające. 2. W toku postępowania wyjaśniającego rzecznik może przesłuchać biegłych i świadków oraz przeprowadzić wszelkie dowody konieczne do wyjaśnienia sprawy. 3. Rzecznik dyscyplinarny przedstawia Burmistrzowi wyniki postępowania wyjaśniającego wraz z wnioskiem o zaniechanie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, o nałożenie kary porządkowej lub skierowanie sprawy do komisji dyscyplinarnej. 4. Decyzję o skierowaniu sprawy do komisji dyscyplinarnej podejmuje Burmistrz. 5. Przewodniczący komisji wyznacza termin rozprawy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy.
§47
 
Szczegółowy tryb i zasady postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego i odwoławczego określa rozporządzenie Rady ministrów w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych, orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami.

Załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego
Załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego
Załącznik nr 3 do regulaminu organizacyjnego
Załącznik nr 4 do regulaminu organizacyjnego
Załącznik nr 5 do regulaminu organizacyjnego
Załącznik nr 6 do regulaminu organizacyjnego
Załącznik nr 7 do regulaminu organizacyjnego
Załącznik nr 8 do regulaminu organizacyjnego
Załącznik nr 9 do regulaminu organizacyjnego
Załącznik nr 10 do regulaminu organizacyjnego
Załącznik nr 11 do regulaminu organizacyjnego

data ostatniej aktualizacji: brak
opublikował: Marcin Woszczak