• Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA.0002.2.2011
  2011-03-29 14:10:14

  w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku

  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §2 załącznika nr 7 do statutu Gminy Miastko zwołuję II sesję Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 31 marca 2011 roku, (tj. czwartek), godz. 9:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu Nr I/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 18 lutego 2011 roku.
  3. Powołanie sekretarza obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Ustalenie porządku obrad.
  6. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
  7. Interpelacje i zapytania.
  8. Przygotowanie Urzędu Miejskiego w Miastku do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów.
  9. Przyjęcie informacji z realizacji Programu Współpracy Gminy Miastko z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2010.
  10. Informacja o planowanym sposobie zagospodarowania i wykorzystania obiektu wybudowanego w ramach programu „Bramy Kaszubskiego Pierścienia”.
  11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  11.1. sprzedaży nieruchomości zabudowanej (dot. nieruchomości położonej w Miastku przy ul. Fabrycznej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 515/5 o pow. 1754 m2),
  11.2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek gruntu stanowiących mienie komunalne (dot. działek gruntu położonych w obrębie 83/1 m. Miastko, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 293/1 o pow. 0,0138 ha, 293/3 o pow. 0,0105 ha, 293/4 o pow. 0,0101 ha, 293/6 o pow. 0,0131 ha, 293/8 o pow. 0,0100 ha, 293/10 o pow. 0,0099 ha),
  11.3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne (dot. działki gruntu położonej w obrębie 83/3 m.Miastko, oznaczonej numerem geodezyjnym 142),
  11.4. wyrażenia wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. działki gruntu oznaczonej numerem 293/11 o powierzchni 0,0097 ha, położonej w obrębie 83/1 m.Miastko),
  11.5. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. działki gruntu oznaczonej numerem 293/13 o powierzchni 0,0095 ha , położonej w obrębie 83/1 m.Miastko),
  11.6. wyrażenia wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. działki gruntu oznaczonej numerem 293/7 o powierzchni 0,0110 ha, położonej w obrębie 83/1 m. Miastko),
  11.7. nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych (dot. nabycie od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobów komunalnych Gminy Miastko działki oznaczonej numerem geodezyjnym 13/6 o powierzchni 0,1189 ha, położonej w obrębie Tursko, gm. Miastko pod inwestycje celu publicznego),
  11.8. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej (dot. wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka numer 1/1 o powierzchni 0,90 ha, położonej w obrębie Bobięcino, gm. Miastko),
  11.9. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu (dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na czas oznaczony do trzech lat z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości wymienionymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały),
  11.10. sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. sprzedaży pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 5,17 m2, na poprawę warunków zagospodarowania lokalu użytkowego nr 2 w budynku nr 24 przy ul. Koszalińskiej w Miastku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste niewydzielonej części gruntu, na którym posadowiony jest budynek),
  11.11. oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej (dot. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 110, położonej w Miastku przy ul. Podlaskiej 17 wraz ze sprzedażą posadowionych na gruncie budynków),
  11.12. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz jej najemcy (dot. wyrażenia zgody na udzielenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym numer 7, oznaczonej jako działka numer 33/4 o powierzchni 0,1684 ha, położonej w obrębie Kamnica, gm. Miastko, na rzecz jej najemcy),
  11.13. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowych najemców oraz wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty od ceny jego sprzedaży (dot. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 8 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Miastku, wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki gruntu, na której posadowiony jest budynek),
  11.14. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku,
  11.15. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok,
  11.16. skargi Pani Melanii Kurzydło na działalność Burmistrza Miastka.
  12. Odpowiedzi na interpelacje.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Miastku.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak