• Ogłoszenie przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA.0002.4.2011
  2011-05-12 11:47:10

  posiedzenia Rady Miejskije w dniu 20 maja 2011

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 załącznika nr 7 do statutu Gminy Miastko zwołuję:

  IV/2011 posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji, które odbędzie się w dniu 20 maja , tj. (piątek) 2011 r. o godz. 9.oo w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

  Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołów Nr II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku i Nr III/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 6 maja 2011 r.
  3. Powołanie sekretarza obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Ustalenie porządku posiedzenia.
  6. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
  7. Interpelacje i zapytania.
  8. Założenia organizacyjne szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2011/2012.
  9. Informacja o sytuacji na rynku pracy w roku 2010, prognoza na rok 2011 funduszu pracy.
  10. Przygotowanie gminnych jednostek organizacyjnych do sezonu turystycznego.
  11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  11.1.wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.,
  11.2.podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej,
  11.3.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych Słosinko,
  11.4.ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania,
  11.5.wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Program likwidacji eternitowych pokryć dachowych w powiecie bytowskim",
  11.6.określenia zasad dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Miastko,
  11.7.określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
  11.8. zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas oznaczony oraz ich obciążania,
  11.9.wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu,
  11.10.powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn.”Wieś roku 2011 w gminie Miastko’,
  11.11. uchylenia uchwały Nr 35/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej,
  11.12. nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Miastko – sołectwom.
  11.13. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku.
  12. Odpowiedzi na interpelacje.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak