• Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA.0052/VIII/2010
  2010-10-22 07:36:06

  posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku

  Niniejszym z w o ł u j ę VIII/2010 posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku
  V kadencji, które odbędzie się w dniu 29 października 2010 r., tj.(piątek), godz. 9.oo, w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.
  Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej w Miastku:
  1/ Nr VI/2010 z dnia 17.09.2010 r.,
  2/ Nr VII/2010 z dnia 15.10.2010 r.
  3. Powołanie sekretarza obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Ustalenie porządku obrad.
  6. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
  7. Interpelacje i zapytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  8.1. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r.,
  8.2. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastko i jej jednostkom podległym
  8.3. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne (dot. działki gruntu oznaczonej numerem 261/1 o powierzchni 0,0114 ha, położonej w obrębie 83/4 m.Miastko),
  8.4. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne ( dot. działki gruntu oznaczonej numerem 261/2 o powierzchni 0,0247 ha, położonej w obrębie 83/4 m.Miastko),
  8.5. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu (dot. działek nr: 218/2, obręb 83/5, 105/15, obręb 83/4),
  8.6. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (dot. lokalu mieszkalnego nr 4 na rzecz jego najemcy w budynku komunalnym przy ul. Koszalińskiej 1 w Miastku),
  8.7. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (dot. lokalu mieszkalnego nr 1 na rzecz jego najemcy w budynku komunalnym przy ul. Kolejowej 15 w Miastku),
  8.8. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (dot. lokalu mieszkalnego nr 3 na rzecz jego najemcy w budynku komunalnym przy ul. Kolejowej 11 w Miastku),
  8.9. przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011",
  8.10. ustanowienia hejnału Miastka oraz promocyjnego znaku graficznego jako logo Gminy Miastko,
  8.11. ustanowienie wzoru herbu Gminy Miastko i wzoru flagi Gminy Mastko,
  8.12. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla "Czereśniowe" w Miastku,
  8.13. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Piaszczyna i Wałdowo,
  8.14. utworzenia sołectwa Tursko.
  9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Miastko w roku szkolnym 2009/2010 i wynikach sprawdzianu i egzaminów szkolnych.
  10. Informacja dotycząca organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2010/2011 według stanu na dzień 01 września 2010 rok.
  11. Analiza zasadności i celowości uczestnictwa Gminy Miastko w LGD Wrzeciono, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Pilskim Banku Żywności, Lokalnej Grupie Rybackiej Pojezierze Bytowskiej i Związku Miast Polskich.
  12. Informacja Burmistrza Miastka i Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  13. Rozpatrzenie sprawy radnego Rady Miejskiej w Miastku Pana Jana Ponulaka w świetle art. 24f ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.
  14. Odpowiedzi na interpelacje.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Miastku.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak