• Ogłoszenie Rady Miejskiej w Miastku - WOA.0052/VI/2010
  2010-11-26 14:47:59

  w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku

  Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołana zostaje I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 30 listopada 2010 roku, (tj. wtorek) godz. 9:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

  Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sali obrad. Powitanie gości
  2. Ślubowanie radnych.
  5. Ustalenie porządku obrad.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku:
  1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku,
  2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  3) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku,
  4) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
  5) przeprowadzenie tajnego głosowania,
  6) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
  7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku prowadzenia sesji od najstarszego wiekiem radnego.
  8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku:
  1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku,
  2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  3) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku,
  4) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
  5) przeprowadzenie tajnego głosowania,
  6) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
  9. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Miastku.

  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału
  w pracach organów gminy.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak