• Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA.0052/VI-3/2010
  2010-12-27 13:01:31

  w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku

  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §2 załącznika nr 7 do statutu Gminy Miastko zwołuję:

  III sesję Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji na dzień 29 grudnia 2010 roku, (tj. środa), godz. 9:00, która odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miejskiego w Miastku.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wstąpienia na miejsce radnego Rady Miejskiej w Miastku kandydata z tej samej listy.
  3. Złożenie ślubowania radnego.
  4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej w Miastku:
  1/ Nr I/2010 z dnia 30.11.2010 r.,
  2/ Nr II/2010 z dnia 06.12.2010 r.
  5. Powołanie sekretarza obrad.
  6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Ustalenie porządku obrad.
  8. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
  9. Interpelacje i zapytania.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  10.1. wprowadzenie zmian w Statucie Gminy Miastko przyjętego uchwałą Rady Miasta i Gminy Miastko Nr 41/IV/2003 z dnia 30 maja 2003 roku,
  10.2. powołania doraźnej komisji statutowej oraz ustalenia jej składu osobowego,
  10.3. zmiany uchwały Nr 9/VI/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku oraz ustalenia składów osobowych.
  10.4. wynagrodzenia Burmistrza Miastka,
  10.5. ustalenia Burmistrzowi Miastka miesięcznego limitu kilometrów oraz upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku do zawarcia umowy cywilnoprawnej,
  10.6. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu.
  11. Wniosek w sprawie ustalenia limitów korzystania z telefonów komórkowych dla Burmistrza Miastka i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku.
  12. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania pn. "Wymiana nawierzchni na placu apelowym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Miastku" do dnia 31.05.2011 roku.
  13. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w Trzcinnie" do dnia 30.04.2011 roku.
  14. Odpowiedzi na interpelacje.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej w Miastku.

  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału
  w pracach organów gminy.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak