• Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA.0002/1/VI/2011
  2011-02-10 13:19:10

  w sprawie posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 załącznika nr 7 do statutu Gminy Miastko zwołuję I/2011 posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji, które odbędzie się w dniu
  18 lutego , tj. (piątek) 2011r. o godz. 9.00 w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

  Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu Nr III/2010 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2010 roku.
  3. Powołanie sekretarza obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Ustalenie porządku posiedzenia.
  6. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
  7. Interpelacje i zapytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  8.1. wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miastko,
  8.2. uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2011 rok,
  8.3. przejęcia zadań oświatowych od Powiatu Bytowskiego,
  8.4. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok,
  8.5. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok,
  8.6. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok,
  8.7. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016,
  8.8. warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miastko,
  8.9.określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania,
  8.10.ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym,
  8.11.statutu Biblioteki Publicznej w Miastku,
  8.12.nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych (dot.dz.ozn. nr geod.112/8 o pow. 0,3198 ha, położonej w obr. Popowice),
  8.13.nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych dot.dz.ozn. nr.geod.331/7 o pow. 0,0015 ha,położonej w obr.83/2 m. Miastko),
  8.14.wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości lokalowej (dot.lokalu użytkowego nr 3,położonego na dz. nr 102/6 w Kamnicy),
  8.15.wyrażenia zgody na dzierżawę garaży (dot.garaży posadowionych na dz. nr 172/1 przy ul. Armii Krajowej),
  8.16.udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców(dot. lokali: nr 7 przy ul. Kolejowej 2, nr 10 przy ul. Gen. Maczka 14, nr 28 przy ul. Gen. Maczka 13 i nr 66 przy ul. Wybickiego 10),
  8.17.nadania nazwy ulicy.
  8.18.przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2011 rok,
  8.19.przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku na 2011 rok,
  8.20.przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Miastku na 2011 rok,
  8.21.uchylenia uchwały Nr 18/VI/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia Burmistrzowi Miastka miesięcznego limitu kilometrów oraz upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku do zawarcia umowy cywilnoprawnej.
  9. Odpowiedzi na interpelacje.
  10. Wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad I sesji Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji.

  Tomasz Borowski.

  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak