• Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym
  2011-06-01 09:21:26

  naboru na wolne stanowisko urzędnicze i naboru kandydata na to stanowisko

  Urząd Miejski w Miastku ogłasza nabór na wolne stanowisko Referenta ds. obsługi Centrum Informacji Turystycznej.

  I.Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności: obsługa turystów w Centrum Informacji Turystycznej, udzielanie informacji o Gminie Miastko i regionie w którym realizowany jest projekt"Zintegrowany System Informacji Turystycznej- Kaszubski Pierścień",obsługa wizyt studyjnych oraz imprez promocyjnych, dystrybucja materialów promocyjnych.

  II Wymagania niezbędne:
  1.wykształcenie wyższe - kulturoznawstwo, turystyka, rekreacja, geografia, hotelarstwo,
  2.co najmniej 2-letni staż pracy,
  3.dobry stan zdrowia, 4.posiadanie obywatelstwa polskiego, 5.nieposzlakowana opinia,
  6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  8. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

  III Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2.kwestionariusz osobowy,
  3.CV,
  4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  5. kserokopie świadectw pracy,
  6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. Oświadczenie kandydata,że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  8.oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie/ w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego/,
  9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku/ w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy/,
  10.kopia nowego dowodu osobistego,
  11.oświadczenie kandydata,że jest obywatelem polskim.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul.Grunwaldzka 1 lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko Referenta ds.obsługi Centrum Informacji Turystycznej w terminie 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w BIP tj.od dnia 02.06.2011r.do dnia 11.06.2011r.".Aplikacje które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie - nie będą rozpatrywane.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych/Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn.zm./ oraz ustawą z dn. 21.XI.2008r. o pracownikach samorzadowych -Dz.U. Nr 223,poz.1458/". Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej/ www.bip.miastko.pl/oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul.Grunwaldzkiej1 Dodatkowe informacje uzyskiwać można w Wydziale Organizacyjno- Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku pod numerem telefonu 59 857-20-81.
  Zastrzegamy sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Mirosława Łuczyk