• Ogłoszenie
  2011-06-17 13:20:10

  o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydata na to stanowisko.

  Urząd Miejski w Miastku ogłasza nabór na wolne stanowisko Młodszego Referenta ds.obsługi Centrum Informacji Turystycznej.
  I.Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:- obsługa turystów w Centrum Informacji Turystycznej, udzielanie informacji o Gminie Miastko i regionie w którym jest realizowany projekt"Zintegrowany System Informacji Turystycznej- Kaszubski Pierścień",obsługa wizyt studyjnych oraz imprez promocyjnych,dystrybucja materiałów promocyjnych.
  II Wymagania niezbędne:1.wykształcenie wyższe- kulturoznawstwo, turystyka, rekreacja, geografia, hotelarstwo,2. co najmniej roczny staż pracy, 3. dobry stan zdrowia,4. posiadanie obywatelstwa polskiego,5. nieposzlakowana opinia, 6.niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,8.znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
  III.Wymagane dokumenty: 1.list motywacyjny,2. kwestionariusz osobowy,3.CV,4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,5. kserokopie świadectw pracy, 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,7. oświadczenie kandydata,że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,8.oświadczenie kandydata o niekaralnosci za przestępstwa popełnione umyślnie/w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego/,9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku/ w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy /,10.kopia nowego dowodu osobistego,11. oświadczenie kandydata,że jest obywatelem polskim.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul.Grunwaldzka 1 lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko Młodszego referenta ds. obsługi Centrum Informacji Turystycznej" w terminie 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w BIP tj. od dnia 20.06.2011r. do dnia 29.06.2011r.".Aplikacje które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie - nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn.zm./ oraz ustawą z dn.21.XI.2008r. o pracownikach samorządowych- Dz.U. Nr 223,poz.1458/".Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul.Grunwaldzkiej 1.Dodatkowe informacje uzyskiwać można w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku pod numerem telefonu 59 857 20 81.Zastrzegamy sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Mirosława Łuczyk