• Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Miastko według stanu na dzień 31.10.2005
  2008-03-31 12:25:14

  W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 października 2005 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

  1. Przybyło 4,17 ha gruntów ogółem, w tym :
  - 0,17 ha gruntów pod drogami,
  - 1,32 ha lasu,
  - 2,19 ha gruntów rolnych,
  - 0,49 ha terenów budowlanych.

  Zwiększenie nastąpiło w wyniku zamiany gruntów ze Skarbem Państwa, nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz odpłatnego nabycia 41 m² gruntu rolnego pod przystankiem komunikacji publicznej.

  2. Ubyło 10,65 ha gruntów ogółem, w tym:
  - z tytułu sprzedaży 2,58 ha,
  - z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego dla użytkowników wieczystych 2,46 ha,
  - z tytułu innych przyczyn 5,61 ha (darowizna gruntu pod drogami na rzecz Skarbu państwa, zamiany gruntów i darowizny na cele publiczne ).

  Z wyżej wymienionych tytułów ubyło :
  - 2,57 ha gruntów pod drogami,
  - 1,53 ha lasu,
  - 1,47 ha gruntów rolnych,
  - 5,08 ha terenów budowlanych.

  3. Nabyto odpłatnie do zasobu komunalnego prawo użytkowania wieczystego 0,2 ha gruntów Skarbu Państwa na cele publiczne – drogi gminne.

  Łączna powierzchnia gruntów komunalnych uległa więc zmniejszeniu o 6,68 ha gruntów ogółem i wynosi 1.116,12 ha.

  Gmina nie posiada żadnych udziałów i papierów wartościowych w spółkach prawa handlowego.

  Mieniem komunalnym gmina gospodaruje poprzez: bezpośredni zarząd, trwały zarząd, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i dzierżawę.

  Aktualny, na dzień 31.10.2005 r., stan mienia komunalnego i jego sposób zagospodarowania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

  Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji. W załączniku tym przedstawiona została ilościowa sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek w poszczególnych miesiącach.

  Dochody z mienia komunalnego planowane do końca roku 2005 stanowiły kwotę 834.000 zł i ujęte są w budżecie gminy w dziale 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym ze sprzedaży planowano dochód 534.000 zł . Na dzień 31.10.2005 r. dochody wykonano w 103,35 %, tj. 861.916 zł, w tym ze sprzedaży 115,21 %, tj. 615.196 zł. Do końca roku wykonanie dochodów jeszcze nieznacznie wzrośnie z tytułu rat należności wynikających z umów dzierżawy i oddania gruntów w użytkowanie wieczyste. Wyższe wykonanie dochodów wynika z korzystniejszej, niż planowano, sprzedaży lokali użytkowych.

  Średnie ceny zbywanych nieruchomości nie uległy istotnym zmianom w stosunku do poprzedniej informacji.

  W projekcie budżetu na 2006 r. planuje się dochody z mienia komunalnego w kwocie 668.000 zł, tj. 80 % planowanych dochodów roku 2005, w tym ze sprzedaży mienia 423.000 zł ,tj.79,2 % planowanych dochodów ze sprzedaży w roku 2005. W planie na 2006 r. przewiduje się:
  • spadek dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, co wynika z faktu sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych i planowanego zbycia nieruchomości w drodze nowych regulacji dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • spadek dochodów z tytułu dzierżaw składników majątkowych co wynika z faktu wygaszenia umów dzierżawy terenów przeznaczonych na inne niż dotychczas cele ( m.in. inne zagospodarowanie terenów przy ulicy
  Chrobrego, Rybackiej i Ar. Krajowej) oraz zmianę warunków dzierżawy składowiska odpadów z uwagi na nowe obowiązki dzierżawcy dotyczące pełnego zakresu monitoringu środowiska,
  • spadek dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, co wynika z faktu iż w roku 2005 sprzedano za kwotę 320.000 zł atrakcyjne lokale użytkowe, a w roku 2006 nie będzie odpowiednika takiej sprzedaży,
  • wzrost dochodów z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co wynika z wprowadzenia nowych uregulowań prawnych tworzących dla użytkowników wieczystych możliwość przekształcenia, tego prawa, w prawo własności w drodze decyzji administracyjnej.

  Załącznik

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak