• Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Miastko według stanu na dzień 31.12.2010
  2011-04-05 08:51:25

  W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2010 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

  1. Przybyło 1,2275 ha gruntów ogółem, w tym :
  - 0,5548 ha gruntów w wyniku decyzji komunalizacyjnych na wniosek,
  - 0,0571 ha gruntów w wyniku nabycia od osób fizycznych,
  - 0,1012 ha gruntów w wyniku nowych pomiarów geodezyjnych i wprowadzonych korekt,
  - 0,5144 ha gruntów nabytych za odszkodowaniem w ramach postępowania o szczególnych zasadach realizacji inwestycji drogowych,

  2. Ubyło 21,5308 ha gruntów ogółem, w tym:
  - z tytułu sprzedaży prawa własności 2,9143 ha,
  - z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego dla użytkowników wieczystych 5,0965 ha,
  - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dla użytkowników wieczystych 0,5535 ha,
  - z tytułu uchylenia decyzji komunalizacyjnych 11,5200 ha,
  - z innych przyczyn 1,4465 ha (z tytułu korekt wpisów w ewidencji, zmian wynikających z nowych pomiarów geodezyjnych nieruchomości i sprzedaży ostatnich udziałów w nieruchomości),

  3. W wyniku powyższych zmian oraz z uwagi na przeprowadzone zmiany w klasyfikacji gleboznawczej nieruchomości łączna powierzchnia gruntów komunalnych uległa więc zmniejszeniu o 20,3033 ha ogółem i wynosi 1.194,4447 ha, Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uległa zmniejszeniu o 6,8702 ha. Łączna powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd uległa zwiększeniu o 4,8935 ha.

  Aktualny, na dzień 31.12.2010 r., stan mienia komunalnego i jego sposób zagospodarowania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

  Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni 0,8944 ha stanowiących własność Skarbu Państwa, a ponadto jest dzierżawcą gruntów o powierzchni 1,8515ha.
  Gmina wykupiła 4788 udziałów o łącznej wartości 478.800 zł w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierżno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i łącznie posiada w tej spółce 10719 udziałów o wartości 1.071.900 zł.

  Mieniem komunalnym gmina gospodaruje poprzez: bezpośredni zarząd, trwały zarząd, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i dzierżawę. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, wynikające z obrotu nieruchomościami, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

  W załączniku tym przedstawiona została ilościowa sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek w poszczególnych miesiącach.

  Dochody z mienia komunalnego planowane do końca roku 2010 stanowiły kwotę 1.987.000 zł i ujęte były w budżecie gminy w dziale 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym ze sprzedaży planowano dochód 1.532.000 zł . Dochody wykonano w 101,7 %, tj. 2.020.966 zł.
  Średnie ceny netto zbywanych nieruchomości nie uległy istotnym zmianom w stosunku do poprzedniej informacji, jednak zauważalny jest proces mniejszego zainteresowania nabywaniem niezabudowanych nieruchomości, w wielu przetargach brak było oferentów i z tego powodu przetargi te były bezskuteczne. W roku 2011 należy się liczyć z zachowaniem tej tendencji.
  W budżecie gminy na 2011 r. planuje się dochody z mienia komunalnego w kwocie 1.550.000 zł, tj. 76,7 % zrealizowanych dochodów roku 2010, w tym ze sprzedaży składników majątkowych 1.090.000 zł ,tj. 73,0 % zrealizowanych dochodów ze sprzedaży w roku ubiegłym. W 2011 r. przewiduje się:
  • utrzymanie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste na poziomie
  przewidywanego wykonania w roku 2010,
  • utrzymanie dochodów z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie planu na rok 2010,
  • utrzymanie dochodów z tytułu dzierżaw składników majątkowych na poziomie planu w roku 2010,
  • dochody ze sprzedaży składników majątkowych planuje się na podstawie szacunku dochodów ze sprzedaży nieruchomości planowanych do zbycia w 2011 roku.

  załącznik nr 1
  załącznik nr 2

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak