• Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Miastko według stanu na dzień 31.10.2006
  2008-03-31 12:26:11

  W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 października 2006 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

  1. Przybyło 124,6726 ha gruntów ogółem, w tym :
  - 0,1555 ha gruntów w wyniku nieodpłatnego przekazania gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz w wyniku zamiany gruntów z osobą fizyczną,
  - 64,40 ha gruntów z uwagi na uwzględnienie powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste do ogólnej powierzchni mienia komunalnego ( w poprzednich informacjach grunty te nie były uwzględnione, podawano powierzchnię zasobu komunalnego, a nie powierzchnię ogólną mienia komunalnego ),
  - 60,1171 ha z tytułu innych przyczyn ( głównie w wyniku zakończenia inwentaryzacji nieruchomości i skorygowania wynikających z niej błędów oraz zmian wynikających z nowych pomiarów geodezyjnych nieruchomości i zmiany dokładności obliczeń powierzchni nieruchomości- bez zaokrągleń),

  2. Ubyło 19,9359 ha gruntów ogółem, w tym:
  - z tytułu sprzedaży 1,2769 ha,
  - z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dla użytkowników wieczystych 2,9621 ha,
  - z tytułu innych przyczyn 15,6958 ha (0,95 ha darowizna gruntu pod drogami na rzecz Skarbu państwa, 0,0511 ha zamiana gruntów i 14,6958 ha uchylone decyzje komunalizacyjne),
  - ponadto dla gruntów o powierzchni 1,33 ha rozwiązano umowy użytkowania wieczystego.

  3. W wyniku powyższych zmian oraz z uwagi na przeprowadzone zmiany w klasyfikacji gleboznawczej nieruchomości łączna powierzchnia gruntów komunalnych uległa więc zwiększeniu o 104,7367 ha gruntów ogółem i wynosi 1.220,8567 ha, a aktualny, na dzień 31.10.2006 r., stan mienia komunalnego i jego sposób zagospodarowania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
  W wartości majątku komunalnego dokonano zmiany wartości budynków mieszkalnych poprzez ustalenie wartości szacunkowej udziałów gminy we współwłasnościach budynków.
  Gmina nie posiada żadnych udziałów i papierów wartościowych w spółkach prawa handlowego.

  Mieniem komunalnym gmina gospodaruje poprzez: bezpośredni zarząd, trwały zarząd, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i dzierżawę.

  Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, wynikające z obrotu nieruchomościami, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji. W załączniku tym przedstawiona została ilościowa sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek w poszczególnych miesiącach.

  Dochody z mienia komunalnego planowane do końca roku 2006 stanowiły kwotę 1.009.635 zł i ujęte są w budżecie gminy w dziale 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym ze sprzedaży planowano dochód 713.000 zł . Na dzień 31.10.2006 r. dochody wykonano w 120,9 %, tj. 1.221.063 zł, w tym ze sprzedaży 124,7 %, tj. 889.066 zł. Do końca roku wykonanie dochodów jeszcze nieznacznie wzrośnie z tytułu rat należności wynikających z umów dzierżawy i oddania gruntów w użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży lokali mieszkalnych. Wyższe wykonanie dochodów wynika ze znacznie korzystniejszej, niż planowano, sprzedaży nieruchomości, przeznaczonych pod usługi, położonych przy ulicy Armii Krajowej oraz przekształcenia z pełną odpłatnością prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ulicy Długiej.

  Średnie ceny netto zbywanych nieruchomości nie uległy istotnym zmianom w stosunku do poprzedniej informacji.

  W projekcie budżetu na 2007 r. planuje się dochody z mienia komunalnego w kwocie 997.000 zł, tj. 98,7 % planowanych dochodów roku 2006, w tym ze sprzedaży mienia 712.000 zł ,tj. 99,6 % planowanych dochodów ze sprzedaży w roku 2006. W planie na 2007 r. przewiduje się:
  • utrzymanie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2006,
  • utrzymanie dochodów z tytułu dzierżaw składników majątkowych na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2006,
  • spadek dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, co wynika z faktu iż w roku 2006 sprzedano atrakcyjne nieruchomości pod zabudowę usługową, a w roku 2007 nie będzie odpowiednika takiej sprzedaży,
  • spadek dochodów z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co wynika z uregulowań prawnych tworzących dla użytkowników wieczystych możliwość przekształcenia, tego prawa, w prawo własności w drodze decyzji administracyjnej, przy zastosowaniu bonifikat od opłat.

  Załączniki nr 1
  Załączniki nr 2

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak