• Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Miastko według stanu na dzień 31.10.2007
  2008-03-31 12:26:24

  W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 października 2007 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

  1. Przybyło 3,0190 ha gruntów ogółem, w tym :
  - 1,0126 ha gruntów w wyniku nieodpłatnego przekazania gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych,
  - 0,2012 ha gruntów w wyniku nieodpłatnego przekazania gruntów przez Nadleśnictwo Dretyń,
  - 0,1240 ha gruntów w wyniku darowizny Powiatu Bytowskiego,
  - 1,3412 ha gruntów w drodze darowizny od osoby fizycznej,
  - 0,3400 ha z tytułu komunalizacji nieruchomości,
  - w wyniku nowych pomiarów geodezyjnych i wprowadzonych korekt o 1,5139 ha zwiększyła się powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

  2. Ubyło 3,8163 ha gruntów ogółem, w tym:
  - z tytułu sprzedaży prawa własności 2,1297 ha,
  - z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dla użytkowników wieczystych 1,4653 ha,
  - z tytułu innych przyczyn 0,0510 ha ( z tytułu korekt wpisów w ewidencji i z tytułu ubycia z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowej),
  - 0,1703 ha z tytułu zmian wynikających z nowych pomiarów geodezyjnych nieruchomości,
  - dla gruntu o pow. 0,2560 ha rozwiązano trwały zarząd.

  3. W wyniku powyższych zmian oraz z uwagi na przeprowadzone zmiany w klasyfikacji gleboznawczej nieruchomości łączna powierzchnia gruntów komunalnych uległa więc zmniejszeniu o 0,7973 ha gruntów ogółem i wynosi 1.220,0594 ha, a aktualny, na dzień 31.10.2007 r., stan mienia komunalnego i jego sposób zagospodarowania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

  Gmina nie posiada żadnych udziałów i papierów wartościowych w spółkach prawa handlowego.

  Mieniem komunalnym gmina gospodaruje poprzez: bezpośredni zarząd, trwały zarząd, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i dzierżawę.

  Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, wynikające z obrotu nieruchomościami, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji. W załączniku tym przedstawiona została ilościowa sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek w poszczególnych miesiącach.

  Dochody z mienia komunalnego planowane do końca roku 2007 stanowiły kwotę 997.000 zł i ujęte są w budżecie gminy w dziale 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym ze sprzedaży planowano dochód 712.000 zł . Na dzień 31.10.2007 r. dochody wykonano w 93,8 %, tj. 928.037 zł, w tym ze sprzedaży 93,25 %, tj. 663.952 zł. Do końca roku wykonanie dochodów jeszcze nieznacznie wzrośnie z tytułu rat należności wynikających z umów dzierżawy i oddania gruntów w użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży lokali mieszkalnych. Szacuje się, iż dochody ogółem powinny być wykonane.

  Średnie ceny netto zbywanych nieruchomości uległy istotnym zmianom w stosunku do poprzedniej informacji i dlatego, też w roku 2008 planuje się przeprowadzenie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości.

  W projekcie budżetu na 2008 r. planuje się dochody z mienia komunalnego w kwocie 952.000 zł, tj. 95,5 % planowanych dochodów roku 2007, w tym ze sprzedaży mienia 682.000 zł ,tj. 95,6 % planowanych dochodów ze sprzedaży w roku 2007. W planie na 2008 r. przewiduje się:
  • obniżenie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste z uwagi na przewidywane przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • utrzymanie dochodów z tytułu dzierżaw składników majątkowych na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2007,
  • dochody ze sprzedaży składników majątkowych planuje się na podstawie szacunku dochodów ze sprzedaży nieruchomości planowanych do zbycia w 2008 roku,
  • wzrost dochodów, w stosunku do przewidywanego wykonania z roku 2007, z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co wynika z planowanej aktualizacji opłat, która wywoła większe zainteresowanie możliwością przekształcenia praw, z wykorzystaniem obowiązujących bonifikat.

  Załączniki nr 1
  Załączniki nr 2

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak