• Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Miastko według stanu na dzień 31.10.2008
  2008-12-11 15:01:38

  W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 października 2008 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:
  1. Przybyło 0,4355 ha gruntów ogółem, w tym :
  - 0,1496 ha gruntów w wyniku nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych,
  - 0,1099 ha gruntów w wyniku zamiany i nabycia od osób fizycznych,
  - 0,1760 ha gruntów w wyniku nowych pomiarów geodezyjnych i wprowadzonych korekt,
  Zwiększyła się o 2,2207 ha powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd oraz o 5,0294 ha zwiększyła się powierzchnia gruntów przekazanych do dyspozycji sołectw.
  2. Ubyło 9,5687 ha gruntów ogółem, w tym:
  - z tytułu sprzedaży prawa własności 3,2948 ha,
  - z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dla użytkowników wieczystych 1,6078 ha,
  - z tytułu uchylenia decyzji komunalizacyjnych 3,7200 ha,
  - z tytułu orzeczenia komisji regulacyjnej 0,7251 ha,
  - z tytułu przekazania w darowiźnie na rzecz Skarbu Państwa 0,1333 ha,
  - z tytułu zamiany z osobami fizycznymi 0,0372 ha,
  - z innych przyczyn 0,0505 (z tytułu korekt wpisów w ewidencji, zmian wynikających z nowych pomiarów geodezyjnych nieruchomości i sprzedaży ostatnich udziałów w nieruchomości),
  Łącznie powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uległa zmniejszeniu o 1,2568 ha.
  3. W wyniku powyższych zmian oraz z uwagi na przeprowadzone zmiany w klasyfikacji gleboznawczej nieruchomości łączna powierzchnia gruntów
  komunalnych uległa więc zmniejszeniu o 9,1332 ha ogółem i wynosi 1.210,9262 ha, a aktualny, na dzień 31.10.2008 r., stan mienia komunalnego i jego sposób zagospodarowania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
  Gmina wykupiła 580 udziałów o łącznej wartości 58000 zł w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierżno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  Mieniem komunalnym gmina gospodaruje poprzez: bezpośredni zarząd, trwały zarząd, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i dzierżawę.
  Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, wynikające z obrotu nieruchomościami, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji. W załączniku tym przedstawiona została ilościowa sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek w poszczególnych miesiącach.
  Dochody z mienia komunalnego planowane do końca roku 2008 stanowiły kwotę 1.112.000 zł i ujęte są w budżecie gminy w dziale 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym ze sprzedaży planowano dochód 832.000 zł . Na dzień sporządzania informacji dochody wykonano w 91,0 %, tj. 1.011.844 zł, w tym ze sprzedaży 90,4 %, tj. 751.873 zł. Prognozuje się, że do końca roku dochody ogółem zostaną wykonane ponad plan, co wynika głównie z korzystnych transakcji sprzedaży gruntów.
  Średnie ceny netto zbywanych nieruchomości uległy istotnym zmianom w stosunku do poprzedniej informacji i dlatego, też w roku 2008 przeprowadzana jest aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a w roku 2009 przeprowadzona zostanie aktualizacja opłat z tytułu użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości.
  W projekcie budżetu na 2009 r. planuje się dochody z mienia komunalnego w kwocie 1.294.000 zł, tj. 116,4 % planowanych dochodów roku 2008, w tym ze sprzedaży składników majątkowych 1.004.000 zł ,tj. 117,2 % planowanych dochodów ze sprzedaży w roku 2008. W planie na 2009 r. przewiduje się:
  • Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste z uwagi na przewidywany wzrost dotychczasowych opłat,
  • utrzymanie dochodów z tytułu dzierżaw składników majątkowych na poziomie planu w roku 2008,
  • dochody ze sprzedaży składników majątkowych planuje się na podstawie szacunku dochodów ze sprzedaży nieruchomości planowanych do zbycia w 2009 roku,
  • zmniejszenie dochodów, w stosunku do planu z roku 2008, z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co wynika z faktu zmniejszania się spłat ratalnych z lat ubiegłych.

  Załączniki nr 1
  Załączniki nr 2

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak