• Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Miastko według stanu na dzień 31.10.2009
  2010-04-13 12:29:25

  W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 października 2009 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

  1. Przybyło 9,9025 ha gruntów ogółem, w tym:
  - 9,1794 ha gruntów w wyniku nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych,
  - 0,0255 ha gruntów w wyniku nabycia od osób fizycznych,
  - 0,6976 ha gruntów w wyniku nowych pomiarów geodezyjnych i wprowadzonych korekt,

  2. Ubyło 6,0807 ha gruntów ogółem, w tym:
  - z tytułu sprzedaży prawa własności 1,4945 ha,
  - z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego dla użytkowników wieczystych 2,3358 ha,
  - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dla użytkowników wieczystych 1,3502 ha,
  - z innych przyczyn 0,9002 ha (z tytułu korekt wpisów w ewidencji, zmian wynikających z nowych pomiarów geodezyjnych nieruchomości i sprzedaży ostatnich udziałów w nieruchomości),

  3. W wyniku powyższych zmian oraz z uwagi na przeprowadzone zmiany w
  klasyfikacji gleboznawczej nieruchomości łączna powierzchnia gruntów komunalnych uległa więc zwiększeniu o 3,8218 ha ogółem i wynosi 1.214,7480 ha, Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uległa zmniejszeniu o 3,2823 ha. Nie uległa zmianie powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd.
  Aktualny, na dzień 31.10.2009 r., stan mienia komunalnego i jego sposób zagospodarowania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

  Gmina wykupiła 5351 udziałów o łącznej wartości 531.100 zł w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierżno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i łącznie posiada w tej spółce 5931 udziałów o wartości 593.100 zł.

  Mieniem komunalnym gmina gospodaruje poprzez: bezpośredni zarząd, trwały zarząd, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i dzierżawę.

  Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, wynikające z obrotu nieruchomościami, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji. W załączniku tym przedstawiona została ilościowa sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek w poszczególnych miesiącach.

  Dochody z mienia komunalnego planowane do końca roku 2009 stanowiły kwotę 1.314.000 zł i ujęte są w budżecie gminy w dziale 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym ze sprzedaży planowano dochód 1.004.000 zł . Na dzień sporządzania informacji dochody wykonano w 73,5 %, tj. 965.456 zł, w tym ze sprzedaży 51,1 %, tj. 513.094 zł. Prognozuje się, że do końca roku dochody ogółem zostaną wykonane ponad plan, co wynika głównie ze zwiększonych, w wyniku aktualizacji, opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

  Średnie ceny netto zbywanych nieruchomości nie uległy istotnym zmianom w stosunku do poprzedniej informacji, w roku 2009 zakończony został proces aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a do końca roku przeprowadzona zostanie jeszcze aktualizacja opłat z tytułu użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości.

  W projekcie budżetu na 2010 r. planuje się dochody z mienia komunalnego w kwocie 1.382.000 zł, tj. 105,2 % planowanych dochodów roku 2009, w tym ze sprzedaży składników majątkowych 947.000 zł ,tj. 94,3 % planowanych dochodów ze sprzedaży w roku 2009. W planie na 2010 r. przewiduje się:
  • utrzymanie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste na poziomie
  przewidywanego wykonania w roku 2009,

  • utrzymanie dochodów z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie planu na rok 2009,
  • utrzymanie dochodów z tytułu dzierżaw składników majątkowych na poziomie planu w roku 2009,
  • dochody ze sprzedaży składników majątkowych planuje się na podstawie szacunku dochodów ze sprzedaży nieruchomości planowanych do zbycia w 2010 roku.

  Załączniki nr 1
  Załączniki nr 2

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak