• BURMISTRZ MIASTKA ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż - WGN.72241/2/36/2008-2009
  2009-10-23 14:11:46

  Przedmiotem przetargu jest działka gruntu, oznaczona numerem 100/3, o powierzchni 0,3013 ha, położona w obrębie Dretyń, gm. Miastko.

  WGN.72241/2/36/2008-2009 Miastko, dnia 21.10.2009r.

  BURMISTRZ MIASTKA
  ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
  nieruchomości niezabudowanej

  Przedmiotem przetargu jest działka gruntu, oznaczona numerem 100/3, o powierzchni 0,3013 ha, położona w obrębie Dretyń, gm. Miastko.

  Dla terenu brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazuje działkę jako teren użytków rolnych. Działka według operatu ewidencji gruntów i budynków stanowi grunt orny kl. IVb. Z nabywcą nieruchomości zawarta zostanie umowa pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie wykona przysługującego jej prawa pierwokupu (umowa warunkowa) .
  Nieruchomość posiada kształt zbliżony do trapezu. Graniczy z działkami rolnymi , drogą gruntową oraz działkami z zabudową siedliskową. Dojazd do działki drogami gruntowymi. Nie jest uzbrojona w urządzenia komunalne.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr 6599. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i roszczeń osób trzecich.

  CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI :
  6.729,00 zł.

  Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2009r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 11.00.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 23 listopada 2009r. włącznie, w kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w PKO BP Miastko Nr 97-1020-4708-0000-7102-0004-4362 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.
  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone.
  Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
  Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
  Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
  Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie, tel. 857- 20 - 81 wew. 51 i 52 .
  SG

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Aleksander Sikorski