• Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku ogłasza I przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu
  2009-12-01 14:52:40

  lokal użytkowy położony w Miastku przy ul. Słowackiego 2

  Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku ogłasza I przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego w Miastku przy ul. Słowackiego 2.

  Lokal użytkowy o powierzchni 71,67 m2 wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno¬kanalizacyjną, piec kaflowy i urządzenie klimatyzacyjno - nagrzewcze. Przeznaczenie lokalu: nieuciążliwe usługi i handel.

  Przyszły najemca zobowiązany jest do ponoszenia opłat czynszowych, do których doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22% oraz opłaty za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych, centralne ogrzewanie i podatek od nieruchomości.

  Przetarg odbędzie się w dniu 30 grudnia 2009 roku o godzinie 10°° w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku, ul. Armii Krajowej 15a.. Cena wywoławcza - 17.00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej miesięcznie. Postąpienie ustala się w wysokości 1,00 zł.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godziny 9 45 w kasie Zarządu Mienia Komunalnego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone w poczet czynszu, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone. Dzierżawca zobowiązany jest do podpisania umowy oraz przejęcia pomieszczeń w terminie do dnia 04 stycznia 2010 roku.

  Rozwiązanie umowy następuje w terminie 2-miesięcznym
  Uzyskana cena w przetargu jest ostateczna i odwoływania nie będą rozpatrywane. Ponadto na podstawie decyzji Burmistrza Miastka czynsz może być podnoszony w/g wskaźnika średniego wzrostu cen ogłoszonego przez GUS, do dwóch razy w ciągu roku.

  W przypadku wygrania przetargu przez spółkę cywilną umowa dzierżawy zostanie zawarta tylko z jednym ze wsporników. Lokal nie może być oddany w bezpłatne użytkowanie lub w podnajem osobie trzeciej.

  Z przetargu wyłączone są osoby, z którymi wcześniej rozwiązano umowę dzierżawy z powodu nie wywiązania się z niej oraz osoby, które brały udział w przetargu, a nie skorzystały z prawa zawarcia umowy oraz, te, które zawarły umowę dzierżawy, a nie przystąpiły do użytkowania lokalu.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak