• Burmistrz Miastka ogłasza I ofertowy przetarg ograniczony dla mieszkańców - WGN-7636/1/2010
  2010-02-26 14:14:41

  sprzedaży posuszu drewna (sosny), znajdującego się w lesie komunalnym obręb 83/1 Miastko (dz. nr 48 i dz. nr 47/41)

  WGN-7636/1/2010


  Ogłasza I ofertowy przetarg ograniczony dla mieszkańców
  gm. Miastko na sprzedaż drewna


  Przetarg obejmuje sprzedaż posuszu drewna (sosny), znajdującego się w lesie komunalnym obręb 83/1 Miastko (dz. nr 48 i dz. nr 47/41).

  Zakres prac należących do osoby wygrywającej przetarg:
  - usunięcie tylko wskazanych i oznaczonych drzew przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia,
  - pocięcie na klocki i ułożenie na stos umożliwiający dokonanie pomiaru metrów przestrzennych drewna,
  - zabezpieczenie terenu w trakcie wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,
  - uporządkowanie terenu (posprzątanie gałęzi, itp.) po zakończeniu prac w terminie do 20 kwietnia 2010r.,
  - zachowanie zasad bezpieczeństwa ludzi i mienia.

  Uwaga!
  1. Przewidywana, szacunkowa ilość pozyskanego drewna wynosi 16,50 m³ - dokładna ilość zostanie obliczona po obmierzeniu drewna;
  2. Oferent może wywieźć drewno po zgłoszeniu w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku i po dokonaniu obmiaru drewna przez pracownika Wydziału.

  Cena wywoławcza wynosi 20 zł/m.p. pozyskanego drewna

  Do ustalonej w drodze przetargu ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

  Oferty należy składać pisemnie, w zamkniętych kopertach oznaczonych „Przetarg na sprzedaż drewna – nie otwierać przed 11.03.2010r.” w Urzędzie Miejskim, 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka1 do dnia 11 marca 2010r. do godz. 1000.

  Oferta powinna zawierać:
  1. Nazwę oferenta,
  2. Oferowaną cenę za m.p. (metr przestrzenny),
  3. Kryterium wyboru – 100% cena
  Przetarg wygrywa oferent, który oferował najwyższą cenę za m.p. (metr przestrzenny).
  W przypadku wystąpienia równorzędnych ofert dla oferentów tych dodatkowo przeprowadza się licytację ustną do momentu uzyskania najwyższej ceny.
  Z osobą wygrywającą przetarg zostanie podpisana umowa sprzedaży drewna.
  Termin zapłaty do 14 dni od dnia otrzymania faktury.

  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2010r. o godz. 1030, w pokoju nr 14 Urzędu Miejskiego w Miastku.
  Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 15.03.2010r.  Cena uzyskana w przetargu jest ostateczną, nie podlega żadnym rokowaniom.

  Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim, pokój nr 14, Tel. 059 857 20 81 w godz. 800 - 1400

  Zastrzega się prawo odwołania lub zmiany ogłoszenia a także warunków przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wybrania ofert.

  Miastko, dnia 26.02.2010r.
  IM/IM

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Aleksander Sikorski