• Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.7145/2/10/2009-2010
  2010-04-27 12:05:17

  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem byłej remizy strażackiej o powierzchni użytkowej 84 m2, położona w obrębie Miłocice, gm. Miastko

  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem byłej remizy strażackiej o powierzchni użytkowej 84 m2, położona w obrębie Miłocice, gm. Miastko, oznaczona jako działka numer 79/8 o powierzchni 0,1423 ha.
  Nieruchomość położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojona w sieć energii elektrycznej i sieć wodociągową.
  Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko teren przeznaczony jest na cele usług podstawowych.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr 7544. Nieruchomość wolna od obciążeń i roszczeń osób trzecich.

  CENA WYWOŁAWCZA - 34.090,00 zł.

  Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2010r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 11 .00.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 04 czerwca 2010r. włącznie, w kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w PKO BP Miastko Nr 97-1020-4708-0000-7102-0004-4362 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.
  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone.
  Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
  Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
  Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

  Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie, tel. 857- 20 - 81 wew. 51 i 52.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak