• Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN.72241/2/4/2010
  2010-05-24 15:22:10

  przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie Węgorzynko, gm. Miastko

  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie Węgorzynko, gm. Miastko , oznaczona numerem geodezyjnym 33/18 o powierzchni 1.733 m2.

  Cena wywoławcza – 32.026,00 zł.

  Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego p.n. "Węgorzynko - Słupska" działki przeznaczone są na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami.
  Infrastruktura : działki mają możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci energetycznej na warunkach ustalonych przez gestorów sieci na wniosek nabywcy działki.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer 636. Nieruchomości wolne są od obciążeń i roszczeń osób trzecich.
  Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2010r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 11 .00.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 21 czerwca 2010r. włącznie, w kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w PKO BP Miastko Nr 97-1020-4708-0000-7102-0004-4362 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.

  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.

  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone.
  Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
  Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości plus należny podatek VAT od tej ceny przed zawarciem aktu notarialnego.
  Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
  Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie, tel. 857- 20 - 81 wew. 51 i 52.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak