• Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN 72241/2/30/2010
  2010-07-20 13:44:28

  przedmiotem przetargu są działki położone w obrębie Świeszyno gm Miastko

  WGN.72241/2/ 30/2010 Miastko, dnia 19.07.2010r.

  BURMISTRZ MIASTKA
  ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
  nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko

  Przedmiotem przetargu są działki gruntu położone w obrębie Świeszyno, gm. Miastko , oznaczone numerami geodezyjnymi :

  208 o powierzchni 763 m2 z ceną wywoławczą – 14.413,00 zł.
  210 o powierzchni 633 m2 z ceną wywoławczą – 11.957,00 zł.

  Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
  Zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy nieruchomości przeznaczone są na cele zabudowy letniskowej.
  Infrastruktura : działki mają możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz energii elektrycznej na warunkach ustalonych przez gestora sieci na wniosek nabywcy. Dojazd do działek drogą gruntową.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr 3990. Nieruchomości wolne są od obciążeń i roszczeń osób trzecich.
  Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2010r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 12 .00.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 16 września 2010r. włącznie, w kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w PKO BP Miastko Nr 97-1020-4708-0000-7102-0004-4362 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.
  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone.
  Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
  Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości plus należny podatek VAT od tej ceny przed zawarciem aktu notarialnego.
  Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.
  I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek odbył się 25 czerwca 2010r.

  Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie, tel. 857- 20 – 81.

  SG

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Aleksander Sikorski