• Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
  2010-07-27 12:25:01

  Przedmiotem przetargu jest działka gruntu położona w obrębie 83/2 m. Miastko oznaczona numerami geodezyjnymi: 16/3 i 16/4

  WGN 72241/1/10/2010 Miastko, dnia 27.07.2010


  BURMISTRZ MIASTKA
  ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
  nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko

  Przedmiotem przetargu jest działka gruntu położona w obrębie 83/2 m. Miastko oznaczona numerami geodezyjnymi:
  16/3 i 16/4 o łącznej powierzchni 0,8111ha z ceną wywoławczą 97.000,00 zł (netto).

  Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Koszalińska – Jeziorna w Miastku działki nr 16/3 i 16/4 przeznaczone przeznaczona są pod zabudowę przemysłową. Nieruchomość objęta jest strefą ochrony archeologiczno – konserwatorskiej.
  Infrastruktura: Do działki 16/4 doprowadzona jest sieć wodociągowa miejska .
  Działka posiada dostęp do wydzielonej geodezyjnie drogi gruntowej.
  Do działki nr 16/3 istnieje możliwość doprowadzenia sieci wodociągowej, posiada dostęp do wydzielonej geodezyjnie drogi gruntowej poprzez działkę 16/4.
  Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym, Wydział Ksiąg Wieczystych w Miastku prowadzona jest księga wieczysta nr 1557.

  Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2010r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12 ) o godz 12.00
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej do dnia 10 września 2010r. wyłącznie, w kasie tut. Urzędu , pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w PKO BP Miastko Nr 97-1020-4708-0000-7102-0004-4362 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.

  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek
  Urzędu Miejskiego w Miastku.

  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone. Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
  Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości plus należny podatek VAT od ceny przed zawarciem aktu notarialnego.
  Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

  Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie, Tel. 0-59 857-07-99 wew. 857- 0714

  Burmistrz Miastka

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Aleksander Sikorski