• Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
  2010-07-27 12:27:00

  Przedmiotem przetargu jest działka gruntu położona w obrębie 83/3 m. Miastko oznaczona numerem geodezyjnym: 75/7

  WGN 72241/1/9 /2010 Miastko, dnia 27.07.2010


  BURMISTRZ MIASTKA
  ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
  nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko

  Przedmiotem przetargu jest działka gruntu położona w obrębie 83/3 m. Miastko oznaczona numerem geodezyjnym:
  75/7 o powierzchni 0,1080ha z ceną wywoławczą 50.000,00 zł (netto).

  Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

  Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr WIT-7331/53/2009 z dnia 17.07.2009 roku teren przeznaczony jest pod zabudowę usługową. Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 12 .
  Infrastruktura: Działka ma możliwość podłączenia do sieci wodociągowej miejskiej i kanalizacyjnej oraz energii elektrycznej zgodnie z warunkami uzyskanymi u dysponentów sieci, ewentualne przełożenie istniejących sieci przebiegających w granicach działki należy do jej nabywców, na ich koszt i na warunkach ustalonych przez gestorów tych sieci.
  Działka posiada dostęp do ulicy Wielkopolskiej.
  Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym, Wydział Ksiąg Wieczystych w Miastku prowadzona jest księga wieczysta nr 4099/2.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2010r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12 ) o godz 13.00
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej do dnia 17 września 2010r. wyłącznie, w kasie tut. Urzędu , pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w PKO BP Miastko Nr 97-1020-4708-0000-7102-0004-4362 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.

  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek
  Urzędu Miejskiego w Miastku.

  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone. Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
  Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości plus należny podatek VAT od ceny przed zawarciem aktu notarialnego.
  Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

  Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie, Tel. 0-59 857-07-99 wew. 857- 0714

  Burmistrz Miastka

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Aleksander Sikorski