• I ofertowy przetarg ograniczony dla mieszkańców gminy Miastko na sprzedaż drewna
  2010-09-30 13:04:24

  sprzedaż leżaniny drewna (wierzba, brzoza, sosna), znajdującego się na terenie "Nieczynnej Autostrady" w Miłocicach (dz. nr 274)

  Zakres prac należących do osoby wygrywającej przetarg:
  - oczyszczenie pnia drzewa z konarów i ułożenie konarów w stos umożliwiający dokonanie pomiaru metrów przestrzennych drewna,
  - zabezpieczenie terenu w trakcie wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,
  - uporządkowanie terenu (posprzątanie gałęzi, itp.) po zakończeniu prac w terminie do dnia 20 listopada 2010r.,
  - zachowanie zasad bezpieczeństwa ludzi i mienia.

  Uwaga!
  1. Przewidywana, szacunkowa ilość pozyskanego drewna wynosi ok. 18mp - dokładna ilość zostanie obliczona po obmierzeniu drewna;
  2. Oferent może wywieźć drewno po zgłoszeniu w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku i po dokonaniu obmiaru drewna przez pracownika Wydziału.

  Cena wywoławcza wynosi 15 zł/m.p. pozyskanego drewna

  Do ustalonej w drodze przetargu ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

  Oferty należy składać pisemnie, w zamkniętych kopertach oznaczonych "Przetarg na sprzedaż drewna – nie otwierać przed 18.10.2010r." w Urzędzie Miejskim,
  77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka1 do dnia 18 października 2010r. do godz. 1200.

  Oferta powinna zawierać:
  1. Nazwę oferenta,
  2. Oferowaną cenę za m.p. (metr przestrzenny),
  3. Kryterium wyboru – 100% cena
  Przetarg wygrywa oferent, który oferował najwyższą cenę za m.p(metr przestrzenny).
  W przypadku wystąpienia równorzędnych ofert dla oferentów tych dodatkowo przeprowadza się licytację ustną do momentu uzyskania najwyższej ceny.
  Z osobą wygrywającą przetarg zostanie podpisana umowa sprzedaży drewna.

  Termin zapłaty do 14 dni od dnia otrzymania faktury.

  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 października 2010r. o godz. 1230, w pokoju nr 14 Urzędu Miejskiego w Miastku.
  Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 20.10.2010r.

  Cena uzyskana w przetargu jest ostateczną, nie podlega żadnym rokowaniom.

  Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim, pokój nr 14, Tel. 059 857 20 81 wew. 857-0716

  Zastrzega się prawo odwołania lub zmiany ogłoszenia a także warunków przetargu oraz zamknięcia przetargu bez wybrania ofert.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak