• Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 w budynku AR. Krajowej 36 - WGN 7145/1/28/2010
  2010-10-08 14:59:11

  Sprzedaży lokalu użytkowego nr I, znajdującego się w budynku nr 36 przy ul. Armii Krajowej w Miastku, wraz z udziałem 12/100 w prawie współużytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego nr geodezyjnym 398/1 o pow. 267 m2 i częściach wspólnych budynku.

  WGN-7145/1/28/2010

  BURMISTRZ MIASTKA ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny
  na sprzedaż lokalu użytkowego nr I, znajdującego się w budynku nr 36 przy ul. Armii Krajowej w Miastku, wraz z udziałem 12/100 w prawie współużytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego nr geodezyjnym 398/1 o pow. 267 m2 i częściach wspólnych budynku. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW SL1M/00004065/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miastku.


  Opis przedmiotu przetargu:
  Lokal użytkowy nr I o pow. 80,29 m2, położony na parterze budynku.
  Z własnością lokalu związany jest udział stanowiący 12/100 części w prawie współużytkowania wieczystego gruntu oraz w częściach wspólnych budynku. Lokal wolny od obciążeń. W ewidencji gruntów i budynków działka 398/1 oznaczona jest jako tereny mieszkaniowe. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Miastko teren przeznaczony na cele mieszkalno-usługowe.

  CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI - 134.000,00 złotych.
  (w tym cena budynku - 131.907,00 zł, cena gruntu - 2093,00 zł)

  Zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług sprzedaż lokalu użytkowego podlega zwolnieniu od podatku VAT, jako towaru używanego.

  Sprzedaż lokalu użytkowego następuje z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w określonym udziale. Licytacji podlega cena za lokal i grunt łącznie. Cena nieruchomości lokalowej osiągnięta w przetargu zostanie podzielona na cenę za lokal i cenę za grunt w proporcjach wynikających z ceny wywoławczej nieruchomości.

  Cena za lokal płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  Cena za grunt jest podstawą do naliczenia opłat z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu. Pierwsza opłata netto za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wynosi 25 % ceny gruntu osiągniętej w przetargu i zostanie powiększona o należny podatek VAT ze stawką 22%.
  Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wraz z podatkiem VAT jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowią 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu, płatne do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Opłaty te mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu, nie częściej jednak niż raz w ciągu roku. Do opłat rocznych zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

  Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2010 roku o godz. 11.00
  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pokój nr 6.


  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie tut. urzędu, pokój nr 3 lub na konto Urzędu Miejskiego PKO BP Miastko Nr 97 1020 4708 0000 7102 0004 4362 najpóźniej do dnia 05 listopada 2010r. włącznie i okazania się dowodem wpłaty przed otwarciem przetargu oraz okazaniem dowodu osobistego. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego w Miastku.

  Lokal można oglądać od 8 października do 09 listopada w godzinach od 9.00 do 15.00 w uzgodnieniu z pracownikiem tut. urzędu, pokój nr 12.

  Osobie , która przetarg wygrała wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży , pozostałym osobom zwrócone niezwłocznie po przetargu. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi , a przetarg czyni niebyłym.
  Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
  Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

  Wszelkich informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 lub telefonicznie , tel. 59-857-07-11.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Aleksander Sikorski