• Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości
  2011-05-12 15:39:47

  Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Bobięcinie gm. Miastko

  Dzierżawa obejmuje nieruchomość w miejscowości Bobięcino działka nr 1/1 o powierzchni
  0,90 ha ( KW nr 4716 ). Właściciel Gmina Miastko w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą w Miastku przy ulicy Mickiewicza 3a.

  Opis nieruchomości :
  1. Nieruchomość zabudowana :
  a/ budynkiem o powierzchni użytkowej 267,06 m2 z przeznaczeniem na mieszkanie, pokoje gościnne na poddaszu, kuchnię wraz z zapleczem oraz recepcję,
  b/ pawilonem o powierzchni użytkowej 203,70 m2 z przeznaczeniem na 4 pokoje gościnne oraz zaplecze sanitarne
  2. Przeznaczenie nieruchomości : turystyka, rekreacja i sport
  3. Forma przetargu : przetarg pisemny nieograniczony
  4. Stawka czynszu dzierżawnego miesięcznie netto - minimum 300 zł
  5. Termin wnoszenia opłat - do 10 każdego miesiąca z dołu
  6. Zasady aktualizacji opłat: czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej w marcu każdego roku począwszy od roku 2012 – stosownie do wysokości wskażnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
  7. Czas trwania dzierżawy - 10 lat
  8. Informacje dodatkowe: najemcę poza czynszem obciążają wydatki związanez utrzymaniem obiektów : tj.
  media wg wskazań podlicznika usługi teleinformatyczne – umowa z operatorem wywóz nieczystości stałych podatek od nieruchomości
  W ofercie należy podać proponowaną stawkę czynszu oraz deklarowaną kwotę nakładów inwestycyjnych netto/brutto w okresie dzierżawy

  Zasady przetargu określa regulamin dostępny w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku ul. Mickiewicza 3 a.

  Kaucja na nieruchomość wynosi 5.000,00 zł.
  Kaucję należy uiścić na konto OSiR w Miastku PKO BP SA o /Miastko 6210 2047 080000 7102 0004 4313 w terminie do dnia 9 czerwca 2011
  Termin składania Ofert do dnia 9 czerwca 2011 r. w Urzędzie Miejskim do godziny 15,00.

  oferta powinna zawierać:
  1.Nazwę i siedzibę oferenta oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania
  podmiotu,
  2.deklarowaną wysokość czynszu netto/brutto,
  3.deklarowaną wysokość nakładów inwestycyjnych w okresie 10 letniej dzierżawy
  4.oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, warunkami umowy dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu,
  6. oświadczenie, że oferent dokonał wizji lokalnej oraz zapoznał się z koncepcją zagospodarowania terenu i dokumentacją techniczną planowanych inwestycji,
  7. oświadczenie, że ciąży na nim obowiązek uzyskania ewentualnych zezwoleń lub decyzji do prowadzenia określonej działalności,
  8. oświadczenie, że oferent uważa się za związanego z ofertą i w przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia ostatecznego rozstrzygnięcia,
  9. oświadczenie, że w przypadku odstąpienia od podpisania umowy w terminie 14 dni od rostrzygnięcia, kaucja przepada na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku,
  10. datę sporządzenia oferty,
  11. przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości i terminie podanym w ogłoszeniu,
  Do ferty należy dołączyć następujące dokumenty :
  a/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie później niż 3 miesiące od terminu składania ofert,
  b/ zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi,
  c/ zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne,
  d/ Pisemne oferty w zaklejonych i opisanych kopertach "Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Bobięcinie" należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1 w terminie podanym w ogłoszeniu. Do koperty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłacenia kaucji.
  e/ otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Miastku o godzinie 10,00 w pokoju nr 10 dnia 13 czerwca 2011 roku

  Przedmiot dzierżawy można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem OSiR w Miastku Lechem Warsińskim – tel . 607 085 351

  Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku, siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku oraz podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.miastko.pl dnia 12 maja 2011 roku.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak