• Burmistrz Miastka ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny - WGN.6840.2.26.2011.AMK
  2011-06-14 13:28:53

  sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Fabrycznej, w Miastku

  Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Fabrycznej, w obrębie 83/2 m. Miastko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 515/5 o powierzchni 1754 m2.
  Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SL1M/00003656/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miastku.

  Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem o pow. użytkowej 431,65 m2.

  Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak jest ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium wskazuje przeznaczenie w/w działki jako tereny gospodarcze zieleni miejskiej.

  CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI - 155.000,00 złotych

  Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2011 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pokój nr 14.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce w kasie tut. urzędu , pokój nr 3 lub na konto Urzędu Miejskiego Miastko PKO BP Miastko 97 1020 4708 0000 7102 0004 4362, najpóźniej do dnia 15 lipca 2011r. włącznie i okazania dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego przed otwarciem przetargu.
  Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków finansowych na konto urzędu.

  Osobie , która przetarg wygrała wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży , pozostałym osobom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
  W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi , a przetarg czyni niebyłym.
  Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
  Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

  Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rolnictwa , Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku , pokój nr 14 i 13 lub telefonicznie , tel. 059-857-07-11 lub 059-857-07-14.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak