• Burmistrz Miastka ogłasza I ograniczony przetarg ustny - WGN.6840.3.11.2011.SG
  2011-06-14 13:53:53

  sprzedaż lokalu użytkowego - do właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku, mieszkalnym numer 16, położonym w Kamnicy, gm. Miastko

  Przetarg został ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym numer 16, położonym w Kamnicy, gm. Miastko z uwagi na to, że lokal użytkowy będący przedmiotem przetargu znajduje się w budynku gospodarczym stanowiącym zaplecze gospodarcze dla wyżej wymienionego budynku mieszkalnego.

  Opis nieruchomości:
  Nieruchomość zabudowana, położona w miejscowości Kamnica, gm. Miastko, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 102/6. Nieruchomość obejmuje budynek gospodarczy, w którym znajdują się trzy lokale stanowiące pomieszczenia obory i stajni oraz grunt działki o powierzchni 0,0547 ha.

  Przedmiot przetargu:
  Lokal użytkowy oznaczony numerem 3, znajdujący się w budynku gospodarczym , stanowiący pomieszczenie stajni o powierzchni użytkowej 18 m2. Z lokalem związany jest udział w gruncie działki wynoszący 164/1000.
  W Sądzie Rejonowym w Miastku dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 9420.

  CENA WYWOŁAWCZA - 1.296,00 zł.

  Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2011r. o godz. 11.00 w gmachu Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie tut. urzędu, pokój numer 3 lub na konto Urzędu Miejskiego PKO BP Miastko Nr 97 1020 4708 0000 7102 0004 4362 najpóźniej na trzy dni przed przetargiem tj. do dnia 11 lipca 2011 r. włącznie i okazanie się dowodem wpłaty przed otwarciem przetargu oraz okazanie dokumentu potwierdzającego własność lokalu mieszkalnego w budynku nr 16, położonym w Kamnicy, gm. Miastko w pokoju nr 12 tut. urzędu co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 7 lipca 2011r. włącznie.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.

  Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
  Osobie, która przetarg wygrała wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym osobom zwrócone niezwłocznie po przetargu.
  W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni niebyłym.
  Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
  Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów , przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

  Wszelkich informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rolnictwa , Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 12 i 13 lub telefonicznie, tel. 59-857-07-12.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak