• Karty typu A
  Wnioski o wydanie decyzji
  Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
  Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

 • Karty typu B
  Decyzje i postanowienia
  Wskazania lokalizacyjne

 • Karty typu C
  Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

 • Karty typu D
  Polityki, strategie, plany lub programy

 • Karty typu E
  Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Raporty dotyczące realizacji przepisów o ochronie środowiska
  Sprawozdania, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
  Analizy porealizacyjne
  Przeglądy ekologiczne
  Raporty o bezpieczeństwie
  Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
  Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
  Karty informacyjne złóż kopalin
  Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
  Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 • Karty typu F
  Prognozy oddziaływania na środowisko
  Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
  Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Opracowania ekofizjograficzne
  Rejestry substancji niebezpiecznych
  Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
  Rejestry poważnych awarii

 • Karty typu G
  Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 • Karty typu H
  Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 • Karty typu I
  Inne dokumenty