• Obwieszczenie Burmistrza Miastka-WGN-7625/24/2009/2010
  2011-04-08 10:10:10

  wydania decyzji nr WGN-7625/24/2009/2010 z dnia 04.04.2011r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

  „Budowie i eksploatacji zespołu 5 siłowni wiatrowych o mocy 2MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 1/1, 402, 405 w obrębie geodezyjnym Słosinko gm. Miastko” .

  Miastko, dnia 06.04.2011r.

  WGN-7625/24/2009/2010

  O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 21.ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 19, poz. 1227) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Burmistrz Miastka informuje, że została wydana decyzja nr WGN-7625/24/2009/2010 z dnia 04.04.2011r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

  „Budowie i eksploatacji zespołu 5 siłowni wiatrowych o mocy 2MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 1/1, 402, 405 w obrębie geodezyjnym Słosinko gm. Miastko” .

  Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1, pokój nr 14 w godz. 8ºº - 16ºº ( w poniedziałek ) i 7.15-15.15 (wtorku –piątku), tel. 59 857 07 15.
  Jednocześnie podaję do wiadomości, że informacja na temat treści decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku oraz zamieszczona jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Miastko bip.miastko.pl (zakładka: Ogłoszenia/ochrona środowiska).

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Aleksander Sikorski