• Obwieszczenie Burmistrza Miastka-WGN.6220.10.2011.JG
  2011-04-12 10:54:55

  złożenia raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udrożnieniu koryta rzeki Studnicy na długości 900m od km 29+066 w górę rzeki , w miejscowości Miastko,

  Miastko, dnia 08.04.2011


  WGN.6220.10.2011.JG

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art.3 ust.1 pkt 11 oraz art.33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTKA informuje,

  że w dniu 01.04.2011r. został złożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udrożnieniu koryta rzeki Studnicy na długości 900m od km 29+066 w górę rzeki , w miejscowości Miastko, dla którego w dniu 20.09.2010r. zostało wszczęte Przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia robót.
  Biorąc pod uwagę rodzaj i zakres planowanych prac zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

  Możliwość zapoznania się z raportem i niezbędną dokumentacją sprawy oraz wszelkie uwagi i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości tj od dnia 11.04.2011r. do 26.04.2011r. w Wydziale Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku, 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1 9pokój 15) oraz w siedzibie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, 80-748 Gdańsk ul. Chmielna 54/57,

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Aleksander Sikorski