• Obwieszczenie Burmistrza Miastka-WGN.6220.05.2011.JG
  2011-04-27 09:21:18

  nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia obowiązku wykonania raportu

  Miastko, dnia 26.04.2011r.

  WGN.6220.05.2011.JG


  O B W I E S Z C Z E N I E


  Zgodnie z art. 21.ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Burmistrz Miastka informuje, że zostało wydane postanowienie nr WGN.6220.05.2011.JG z dnia 22.04.2011r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia obowiązku wykonania raportu i jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na:

  „ Budowie biogazowni rolniczej z elektrociepłownią na biogaz o wydajności 0.999MW zlokalizowanej na działce nr 16/1 obręb Dretyń gmina Miastko „

  Postanowienie zostało wydane na wniosek ENERGOBILANS Sp z o.o ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz z dnia 10.02.2011r.
  Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Burmistrza Miastka w ciągu 14 dni od daty jej ogłoszenia.
  Z treścią rozstrzygnięcia i jego uzasadnieniem można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku , ul. Grunwaldzka 1 ( pokój nr 15. I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15, w poniedziałki od 8.00-16.00.
  Jednocześnie podaję do wiadomości, że informacja na temat treści postanowienia znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku oraz zamieszczona jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Miastko bip.miastko.pl (zakładka: Ogłoszenia/ochrona środowiska).

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Aleksander Sikorski