• Burmistrz Miastka ogłasza II otwarty konkurs na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2011 roku
  2011-04-28 14:36:01

  otwarty konkurs na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2011 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego

  Burmistrz Miastka ogłasza II otwarty konkurs na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2011 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miastko w roku 2011 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 25) oraz Uchwały Nr 79/V/2010 r. Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011"
  1. Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2011 w zakresie:
  Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki:
  a) popularyzacja sportu na terenach wiejskich Gminy Miastko, w tym:
  - szkolenie i organizacja treningów w piłce nożnej na terenach wiejskich Gminy Miastko,
  - organizacja i udział w zawodach, turniejach i rozgrywkach piłkarskich o różnym zasięgu przez drużyny z terenów wiejskich Gminy Miastko,
  - organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz realizacja programów szkolenia sportowego na terenach wiejskich Gminy Miastko,
  - zagospodarowanie wolnego czasu poprzez organizowanie aktywnych form wypoczynku oraz imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych popularyzujących turystykę, aktywny wypoczynek oraz krajoznawstwo na terenach wiejskich Gminy Miastko.

  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 50.000,00 zł (Na realizację podobnych zadań dotychczas wydatkowano: 2006 r. – 297.150 zł; 2007 r. – 370.450 zł; 2008 r. – 382.000 zł; 2009 r. – 395.000 zł; 2010 r. – 345.000 zł).
  Gmina Miastko zastrzega, iż kwota środków przeznaczonych na dotacje może ulec zmianie.
  Informacji udziela Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Miastku
  Tel. 59 857 07 21/22.

  UWAGA! Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadania w przypadku dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy Miastko na rok 2011. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji konkursowej lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

  2. Zasady przyznawania dotacji
  1) Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem.
  2) Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywać się będzie w formie wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
  3) Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
  4) Oferta powinna być zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 25) oraz powinna zawierać informacje określone z art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  5) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  6) Dotacja może być przyznana w wysokości do 90% wkładu przeznaczonego na realizację zadania.
  7) W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości przyznanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania aktualizacji kosztorysu i harmonogramu zadania. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę. Oferta stanowić będzie załącznik do umowy.
  8. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miastko a podmiotem, którego oferta została wybrana. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne.
  9. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
  10. Dotacje nie mogą być udzielone na:
  a) realizację zadań finansowanych z budżetu Gminy Miastko z innego tytułu,
  b) zakup nieruchomości,
  c) finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  d) działalność polityczną lub religijną,
  e) zadania dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
  f) płatności wynikające ze strat i długów oraz opłat, prowizji i odsetek bankowych,
  g) nagrody i premie szkoleniowców i pracowników,
  h) nagrody finansowe w zawodach i imprezach sportowych.
  11) Ostateczną decyzję o wyborze ofert i o wysokości dotacji podejmie Burmistrz Miastka.
  12) Dotacje będą udzielane na zadania realizowane w okresie od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 roku.

  3. Terminy i warunki realizacji zadania
  1) Zadanie winno być realizowane w terminie wskazanym w ofercie i nie przekraczającym okresu od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 r.
  2) Oferty powinny być skierowane w maksymalnym stopniu do mieszkańców Gminy Miastko.
  3) Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie.
  4) Podmioty wyłonione w Konkursie zobowiązane są do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
  5) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.
  6) Sprawozdanie musi być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 25)
  7) Do sprawozdania załączyć należy:
  a) spis wszystkich faktur/rachunków dotyczących realizacji całości zadania,
  b) kserokopie wszystkich faktur/rachunków związanych z realizacją zadania zgodnie z kosztorysem w ofercie wraz z potwierdzeniem przekazania środków finansowych na poszczególne wydatki (wyciągi bankowe, potwierdzenia przelewu z wyjątkiem faktur opatrzonych adnotacją "zapłacono gotówką") – ułożonych chronologicznie zgodnie ze spisem w sprawozdaniu,
  c) każda z faktur/rachunków powinna zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta, jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności oraz pieczęć organizacji i podpisy upoważnionych osób,
  d) inną dokumentację związaną z realizacją zadania.

  4. Termin składania ofert
  1) Oferty należy składać do piątku 20 maja 2011 r. do godziny 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, bądź za pośrednictwem poczty w zamkniętej i podpisanej kopercie „II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miastko w 2011 roku. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu (nie data stempla pocztowego).
  2) Organizacje mogą złożyć tylko jedną ofertę konkursową .
  3) Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania i wzór sprawozdania z wykonania zadania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 25)
  4) Wymagane dokumenty:
  a) oferta zgodna z obowiązującym wzorem w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD lub DVD),
  b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób upoważniające do jego reprezentacji zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
  c) statut,
  d) pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych,
  e) informacja podpisana przez upoważnione osoby o aktualnym składzie zarządu (zgodna z zapisami statutu) - jeżeli skład zarządu nie wynika z przedstawionej dokumentacji, tj. odpisu z rejestru lub ewidencji,
  f) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON oraz NIP,
  g) inne umowy: partnerskie, umowy najmu i dzierżawy lokali i obiektów sportowych, jeżeli zostały podpisane,
  h) oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków wobec Urzędu Skarbowego, opłat oraz składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  i) oświadczenie o nieprowadzeniu postępowania egzekucyjnego przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji,
  j) oświadczenie o niezaleganiu w opłatach za wynajem lub dzierżawę lokali i obiektów sportowych wobec Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku, OSiR w Miastku i placówek oświatowych z terenu Gminy Miastko,
  k) tygodniowy harmonogram zajęć z podaniem osoby prowadzącej wraz z udokumentowanymi kwalifikacjami – dotyczy klubów sportowych,
  l) wykaz imienny zawodników wraz z podaniem rocznika – dotyczy klubów sportowych.

  UWAGA:
  Rozpatrywane będą oferty:
  1) przygotowane na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione oraz podpisane,
  2) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
  3) oferty nieprawidłowo wypełnione, niepodpisane, niezgodne z obowiązującym wzorem, oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
  4) dopuszcza się możliwość uzupełnienia oferty, w wyznaczonym terminie, w przypadku braku nośnika elektronicznego z ofertą oraz załączników określonych w pkt. 4, ppkt.4) lit. od e) do l).

  5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
  1) Weryfikacji, oceny oraz opiniowania ofert złożonych na realizacje zadania, w sposób niewiążący organ administracji, dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 141/V/2010 Burmistrza Miastka z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu oraz oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy Miastko w roku 2011 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego, w skład której wchodzą:
  I. przedstawiciele organu wykonawczego Gminy,
  II. przedstawiciel organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w Konkursie.
  2) Komisja przedłoży Burmistrzowi Miastka protokół zawierający propozycje ofert przewidzianych do realizacji i podziału środków finansowych dla poszczególnych oferentów.
  3) Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybierze spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, którzy organizują prace Komisji.
  4) Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych.
  5) W ocenie oferty złożonej w Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z podmiotem składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania zasady bezstronności.
  6) W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy Konkurs.
  7) Komisja konkursowa może z inicjatywy oferenta dopuścić do prezentacji złożonej oferty, a także prosić o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, informacji oraz dokumentów dotyczących oferty.
  8. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków przy udziale przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczącego.
  9) Rozpatrzenie ofert nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz następujące kryteria:
  a) kompletność i poprawność złożonej oferty,
  b) zgodność oferty z zapisami Ustawy, Programu i Konkursu,
  c) merytoryczne (nowatorstwo, społeczne uzasadnienie, znaczenie zadania dla gminy i jej mieszkańców),
  d) finansowe (kalkulacja kosztów realizacji zadania, wysokość wkładu własnego – finansowego lub rzeczowego, inne źródła finansowania i pozyskane środki),
  e) organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, dotychczasowe doświadczenie, kwalifikacje),
  f) zakładani partnerzy i beneficjenci (liczba odbiorców i uczestników),
  g) perspektywy kontynuacji projekty, rezultaty i osiągnięcia,
  h) sposób wydatkowania środków i rozliczenia z dotacji w latach ubiegłych (w przypadku jej udzielenia),
  i) analiza i ocena wykonania zadań zleconych organizacji w okresach wcześniejszych.
  10) Ostatecznego wyboru ofert przeznaczonych do realizacji i podziału środków finansowych dokona Burmistrz Miastka. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje tryb odwoławczy.
  11) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Burmistrza Miastka:
  a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
  b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku,
  c) na stronie internetowej www.miastko.pl,
  d) oferenci zostaną poinformowani pisemnie o przyznanej dotacji.
  12) Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert nastąpi podpisanie umów z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

  6. Informacje dodatkowe:
  1) Burmistrz sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych
  przez organizacje poprzez:
  a) egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umowach oraz „Rocznym Programie Współpracy”,
  b) analizę i ocenę przedkładanych przez organizacje rozliczeń i sprawozdań,
  c) ocenę efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
  d) ocenę dotyczącą właściwego ujmowania w działaniach informacyjno – promocyjnych informacji o dofinansowaniu lub sfinansowaniu realizacji zadania publicznego przez Gminę Miastko,
  e) egzekwowanie od organizacji wyjaśnień, zwrotu niewykorzystanych środków lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
  2) Burmistrz do przeprowadzenia kontroli może upoważnić pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku.
  3) Burmistrz Miastka unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:
  a) nie złożono żadnej oferty,
  b) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  4) Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert zostanie ogłoszona:
  a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
  b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku,
  c) na stronie internetowej www.miastko.pl.
  5) Burmistrz Miastka zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.

  UWAGA:
  Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące w/w konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.miastko.pl oraz dostępne są w Wydziale Rozwoju lokalnego i Promocji Urzędu (pokój nr 46a), tel. 059 857 07 21 /22, e-mail: promocja.miastko@op.pl.

  Pobierz:
  1. Zarządzenie nr 33/VI/2011 Burmistrza Miastka z dnia 28.04.2011 r.
  2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/VI/2011 Burmistrza Miastka
  3. Wykaz wymaganych dokumentów
  4. Wzór oferty
  5. Wzór umowy
  6. Wzór sprawozdania
  7. Aktualizacja kosztorysu i harmonogramu zadania

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Marcin Woszczak