• Obwieszczenie Burmistrza Miastka WIT.6733.8.2011 z 05.05.2011r.
  2011-05-06 11:51:57

  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w zakresie budowy odcinka około 3100m z rury PE 90 w obr. ew. Okunino i Kowalewice .

  Miastko, dnia 05.05.2011 r.
  WIT .6733.8.2011

  OBWIESZCZENIE

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


  Zgodnie z art. 53ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pózn. zm). oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póz .zm.)

  zawiadamiam

  że w dniu 05 maja 2011 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku: Projektanta Władysława Mataska zam. 77-100 Bytów ul. Słoneczna 14 działającego z upoważnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku ul. Mickiewicza 3 postępowanie administracyjne w sprawie:
   uchylenia ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13.01.2011r. nr WIT-7335/25/2010-2011 dla zamierzenia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej Kowalewice-Okunino;
   ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w zakresie budowy odcinka około 3100m z rury PE 90 na działkach nr 317/1, 320/2, 320/4, 319/3, 100, 81/1 obr. ew. Okunino oraz działki nr 18, 192, 200, 206, 223/2 obr. ew. Kowalewice .
  Zgodnie z art.10 § 1 Kpa strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami oraz do wniesienia uwag i wniosków w w/w sprawie w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Ryszard Ringwelski