• Obwieszczenie Burmistrza Miastka WIT.6733.9.2011 z 10.05.2011r.
  2011-05-11 13:36:49

  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci cieplnej wysokoparametrowej 119/80ºC od budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Dworcowej do budynku wymiennikowni przy ul. Młodzieżowej nr 8 w Miastku

  Miastko, dnia 10.05.2011 r.
  WIT .6733.9.2011


  ZAWIADOMIENIE

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


  Zgodnie z art. 53ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pózn. zm). oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póz .zm.)

  zawiadamiam

  że w dniu 10 maja 2011 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku: Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej w Miastku ul. Kowalska 2 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci cieplnej wysokoparametrowej 119/80ºC od budynku Biblioteki Publicznej przy ul. Dworcowej do budynku wymiennikowni przy ul. Młodzieżowej nr 8 w Miastku na działkach nr 28/18; 28/19; 38/7; 40/2; 43/5; 43/6; 44/16; 46/1; obr. ew. 83/3 Miastko.
  Zgodnie z art.10 § 1 Kpa strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami oraz do wniesienia uwag i wniosków w w/w sprawie w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

  data ostatniej aktualizacji: brak
  opublikował: Ryszard Ringwelski